Skip to content

Cymorth i deuluoedd

Dolenni perthnasol

Mae'r gwasanaeth hwn o gymorth i gadw teuluoedd ynghyd drwy eu hannog i gymryd camau cadarnhaoli wella eu bywydau.
Mae lleihau tlodi, yn arbennig tlodi cyson, yn rhai o'n hardaloedd a'n cymunedau tlotaf yn ganolog i agenda polisi Llywodraeth Cymru.
Mae GGD yn rhoi gwybodaeth a chyngor am wasanaethau leol i bobl ifanc 0-25 oed, o ofal plant i weithgareddau gwyliau.

Mae’n hollbwysig bod plant yng Nghymru yn cael eu magu mewn cartrefi diogel a chariadus. Dyma paham ein bod yn ariannu nifer o gynlluniau sy’n cynnig help i deuluoedd - ac yn enwedig y rhai sydd mewn angen. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cynlluniau hyn o’r dudalen hon.

Dechrau'n Deg

Mae cynllun Dechrau'n Deg wedi'i anelu at blant rhwng 0-3 oed sy'n byw yn y cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Ei nod yw creu canlyniadau cadarnhaol yn y tymor canolig ac yn yr hirdymor. Mae'n rhaglen gyfarwyddol sydd wedi'i seilio ar dystiolaeth ryngwladol o'r hyn sy'n gweithio.

Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd (GICD)

Polisi cydweithredol Llywodraeth Cymru yw'r model GICD er mwyn ymateb i'r pryderon nad yw'r gwasanaethau presennol yn bodloni anghenion rhai o'r plant a'r teuluoedd sydd â phroblemau cymhleth yn ddigonol. Nod GICD yw diwygio'r gwasanaethau a ddarperir i blant a theuluoedd sy'n agored i niwed yng Nghymru.

Rhaglen Cefnogi Cynnar

Nod y Rhaglen Cefnogi Cynnar yw sicrhau bod y gwasanaethau y mae plant ifanc anabl a'u teuluoedd yn eu defnyddio yn cael eu cydgysylltu’n well. Bydd y gwasanaethau’n cefnogi teuluoedd trwy roi’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt ar adeg y mae ei hangen arnynt.

Cronfa Ymddiriedolaeth Plant - Cymru

Fel rhan o'rn strategaeth gyffredinol i fynd i'r afael â thlodi plant, bydd ein premiwm Cymreig i'r Gronfa Ymddiriedolaeth Plant yn help i roi hwb i gynilion plant yng Nghymru a gwella'r cyfleoedd iddynt yn ddiweddarach yn eu bywydau.