Skip to content

Dechrau'n Deg

Dolenni perthnasol

Mae lleihau tlodi, yn arbennig tlodi cyson, yn rhai o'n hardaloedd a'n cymunedau tlotaf yn ganolog i agenda polisi Llywodraeth Cymru.
Mae ein saith nod craidd ar gyfer plant a phobl ifanc yn crynhoi Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn ac yn sail i benderfyniadau ar flaenoriaethau ac amcanion yn genedlaethol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Logo Dechrau'n Deg

Dechrau’n Deg yw rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar. Mae wedi’i hanelu at deuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed ac sy’n byw mewn rhai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Mae Dechrau’n Deg yn un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru.

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddyblu nifer y plant a’u teuluoedd sy’n elwa ar y rhaglen - sef cynnydd o 18,000 i 36,000. Er mwyn helpu i wneud hynny, rydyn ni wedi neilltuo £55 miliwn dros y tair blynedd nesaf.

Sut mae Dechrau’n Deg yn gweithio?

Mae elfennau craidd y rhaglen wedi’i seilio ar amrywiaeth o bethau y profwyd eu bod yn helpu i wella sefyllfa plant a’u teuluoedd. Ymhlith y rhain mae:

  • Gofal plant rhan amser o safon am ddim i blant 2-3 oed.
  • Gwasanaeth Ymweliadau Iechyd gwell.
  • Mynediad at Raglenni Rhianta.
  • Datblygu Iaith yn Gynnar

Mae’r rhaglen ar gael i bob plentyn cymwys a’i deulu yn yr ardaloedd perthnasol.

Bydd manylion am y rhaglen ar gael ar wefan eich awdurdod lleol.  I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen Dechrau’n Deg, cysylltwch â flying.start@wales.gsi.gov.uk