Skip to content

Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd (GICD)

Dolenni perthnasol

Mae’r ddogfen Cwestiynau Cyffredin yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd anffurfiol i’r rheini sy’n darparu Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd.
Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol
Aeth Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd yn fyw ar 1 Medi 2010 mewn pedair rhan o Gymru.

Mae'r GICD helpu rhai o’r plant a’r teuluoedd mwyaf agored i niwed yng Nghymru.

Mae’r gwasanaethau yn canolbwyntio ar deuluoedd ble mae gan y rhieni broblemau camddefnyddio sylweddau sy’n effeithio ar les eu plant. Dechreuodd y timau GICD ar eu gwaith ar 1 Medi 2010 a byddant yn gweithredu ledled Cymru erbyn 2014.

Mae’r rhaglen GICD yn unigryw i Gymru. Disgrifir ei gwaith yn fanwl ym Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 ac mewn rheoliadau cysylltiedig.

Disgwylir i awdurdodau lleol a’u partneriaid yn y Bwrdd Iechyd weithio gyda’i gilydd i sefydlu’r gwasanaeth a darparu cefnogaeth/ gwasanaethau i deuluoedd.

Ymateb i broblemau dyrys

Os oes gan deuluoedd broblemau dyrys, mae’n fwy tebygol y bydd datblygiad corfforol, cymdeithasol ac emosiynol y plentyn yn cael ei effeithio.

Bydd rhai plant yn derbyn gofal gan yr awdurdod dro ar ôl tro neu am gyfnodau maith. Nod y gwasanaeth yw cynorthwyo teuluoedd i aros gyda’i gilydd trwy roi’r grym iddynt gymryd camau pendant i wella eu bywydau. Mae’r timau GICD yn darparu cymorth penodol ac yn helpu i bontio gwasanaethau plant a gwasanaethau oedolion, trwy ganolbwyntio ar y teulu fel uned. Bydd y gwasanaeth yn canolbwyntio i ddechrau ar deuluoedd ble mae’r rhieni yn camddefnyddio sylweddau, a hynny’n arwain at bryder ynghylch lles y plant.  

Trwy weithredu fel hyn mae’r gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer plant ac ar gyfer oedolion yn fwy atebol ac yn rhannu’r cyfrifoldeb.

Integreiddio gwasanaethau

Mae GICD yn rhan o gefnogaeth ehangach i deuluoedd dan anfantais sydd ag anghenion cymhleth, ac yn ategu’r rhaglen Dechrau’n Deg a’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf.  

Mae’r rhain yn darparu ymatebion integredig effeithiol i anghenion amrywiol plant a theuluoedd, gan fynd i’r afael â phroblemau dyrys mewn ffordd effeithlon.

Rheoliadau

Rheoliadau Timau Integredig Cymorth i Deuluoedd (Cyfansoddiad Timau a Swyddogaethau Byrddau) (Cymru) 2012 (dolen allanol)

Rheoliadau Timau Integredig Cymorth i Deuluoedd (Swyddogaethau Cymorth i Deuluoedd) (Cymru) 2012 (dolen allanol)

Rheoliadau Timau Integredig Cymorth i Deuluoedd (Adolygu Achosion) (Cymru) 2012 (dolen allanol)