Skip to content

Cyfranogi a chydraddoldeb

Dolenni perthnasol

Rydym wedi ymrwymo i wneud egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn realiti i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru.
Mae plant a phobl ifanc yn dweud wrthym dro ar ôl tro pa mor werthfawr yw eiriolaeth.

Dylai Cymru fod yn lle ble caiff plant a phobl ifanc eu trin fel aelodau gwerthfawr o'r gymuned. Rhaid eu lleisiau'n cael eu clywed a'u hanghenion yn cail eu hystyried ar draws yr ystod o bolisiau a wneir.

Nod Craidd 5

Mae Nod Craidd 5 yn mynnu bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad, eu trin â pharch ac y cydnabyddir eu hil a'u hunaniaeth ddiwylliannol.

Rydym wedi datblygu'r disgrifiad hwn mewn ymgynghoriad â phlant a phobl ifanc:

"Ystyr cyfranogiad yw bod hawl gennyf fod yn rhan o wneud penderfyniadau neu o gynllunio ac adolygu unrhyw weithred allai effeithio arna i. Bod â llai, bod â dewis."

Safonau Cenedlaethol

Fe wnaethom ni fabwysiadu'r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad. Rydym yn disgwyl i bawb sy'n darparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc weithio tuag atynt.