Skip to content

Ymestyn Hawliau - Gweithio efo'n gilydd i ddarparu hawliau bobl ifanc - Trafodaeth (Mai - Gorffennaf 2005)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r polisi "Creu'r Cysylltiadau" yn canolbwyntio ar ddod â gwasanaethau at ei gilydd er mwyn ceisio eu darparu'n fwy effeithiol.

Yr agenda yma yw helpu pobl ifanc i fanteisio ar eu deg hawl fel y gallant gyrraedd eu llawn botensial. Mae ystod eang o sefydliadau lleol yn gyfrifol am helpu pobl ifanc i ddatblygu, a bydd gan bob un o'r sefydliadau ran i'w chwarae yn y gwahanol gamau o'u datblygiad. Mae'r cyrff hyn yn dod at ei gilydd i weithio drwy'r Partneriaethau Pobl Ifanc i ddarparu gwasanaethau cymorth o safon uchel i ieuenctid. Mae angen i ni sicrhau bod yr holl oedolion sy'n dod i gysylltiad â phobl ifanc yn cael y wybodaeth ddiweddaraf ac yn cael hyfforddiant perthnasol fel bod pobl ifanc yn cael y cymorth gorau posibl.

Mae gan weithwyr ieuenctid ran bwysig i'w chwarae i gyflawni Ymestyn Hawliau a Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid. Mae'r broses ymgynghori hon yn ymwneud â sicrhau bod gwaith ieuenctid yn cael lle blaenllaw. Y rheswm am hyn yw fy mod yn credu bod y cyfraniad y mae gweithwyr ieuenctid yn ei wneud yn hwb mawr i bobl ifanc drwy roi cyfle iddynt, trafod yr opsiynau gyda hwy, ac weithiau bod yn gefn i bobl ifanc sydd mewn argyfwng a'u helpu i gyrraedd eu llawn botensial. Mae dull y gweithwyr ieuenctid o weithredu yn elfen bwysig yn y gwaith o helpu ein pobl ifanc i gael profiadau a chyfleoedd newydd a all arwain at ddysgu'n well, a lle bo hynny'n briodol, at lwyddiant sy'n cael ei gydnabod.