Skip to content

Cyhoeddiadau

Caiff ein cyhoeddiadau diweddaraf ar bob agwedd yn ymwneud â phlant a phobl ifanc yng Nghymru eu rhoi yma.

Plant a phobl ifanc yn gyntaf

Plant a Phobl Ifanc yn Gyntaf

09/07/14
Strategaeth Llywodraeth Cymru/y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid i wella gwasanaethau i bobl ifanc o Gymru sy’n rhan o’r system cyfiawnder ieuenctid neu sydd mewn perygl o ddod yn rhan ohoni.
 

Datganiad Cwricwlwm Gwaith Ieuenctid Cymru (2007)

12/05/14
Caiff gwaith ieuenctid ei ddarparu gan y gwasanaeth ieuenctid statudol a gwirfoddol yng Nghymru drwy berthynas wirfoddol rhwng pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid.
 
Lleihau’r risg o farwolaeth y crud

Lleihau’r risg o farwolaeth y crud

20/03/14
Mae ymchwil yn parhau i’n helpu ni i ddeall mwy am farwolaeth y crud.
 

Rhwydwaith Cyfiawnder Teuluol

23/01/14
Ar ôl cyhoeddi’r Adolygiad Cyfiawnder Teuluol ym mis Tachwedd 2011, cafodd Rhwydwaith Cyfiawnder Teuluol Cymru ei sefydlu ym mis Mai 2012.
 

Comisiwn Symudedd Cymdeithasol a Thlodi Plant y DU – Adroddiad blynyddol 2013 – Tystiolaeth o Gymru

02/09/13
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno tystiolaeth i gomisiwn y DU yn amlinellu ei ffordd unigryw o fynd i’r afael â thlodi plant a gwella perfformiad addysgol plant o’r cartrefi tlotaf.
 

Canllawiau ar weithredu Deddf Plant (Ymadael â Gofal) 2000

28/08/13
Mae’r canllawiau hyn yn gosod dyletswyddau awdurdodau lleol wrth helpu’r rhai sy’n gadael eu gofal, fel y gwelir yn y Ddeddf Plant (Ymadael â Gofal) 2000.
 
Dewis gofal plant yng Nghymru: Cefnogaeth i rieni a chymorth ariannol gyda chostau gofal plant

Dewis gofal plant yng Nghymru: Cefnogaeth i rieni a chymorth ariannol gyda chostau gofal plant

22/07/13
Mae’r llyfryn hwn yn egluro pa gymorth ariannol sydd ar gael ar gyfer gofal plant.
 
Dewis gofal plant yng Nghymru: Sut ydych chi’n dewis Gofal Plant o ansawdd da?

Dewis gofal plant yng Nghymru: Sut ydych chi’n dewis Gofal Plant o ansawdd da?

22/07/13
Mae’r llyfryn hwn yn rhoi arweiniad i helpu i ddewis gofal plant yng Nghymru.
 

Cydsyniad ym maes gofal iechyd - gwybodaeth ar gyfer plant a phobl ifanc o dan 18 oed yng Nghymru.

22/04/13
Mae'r daflen hon yn sôn am eu gofal iechyd nhw a'u hawl i gael eu cynnwys mewn penderfyniadau ynglŷn â'u hiechyd, eu gofal iechyd neu eu triniaeth.
 

Ymateb i 'Lleisiau Coll', adroddiad gan Gomisiynydd Plant Cymru

28/02/13
Mae ein hymateb i’r argymhellion a’r cynnydd hyd yn hyn wedi’u nodi yn yr adroddiad hwn.
 

Bwrdd Eiriolaeth Annibynnol Cenedlaethol - Adroddiad Etifeddiaeth

26/02/13
Prif nod yr adroddiad yw cofrestru a chofnodi’r hyn a gyflawnwyd gan y Bwrdd.
 

Cynllun hawliau plant

04/02/13
Adroddiad ar gydymffurfiaeth â’r ddyletswydd o danadran 1 o Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011.
 
Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc rhag Camfanteisio Rhywiol

Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc rhag Camfanteisio Rhywiol

22/01/13
Canllawiau ar gyfer amddiffyn plant a phobl ifanc rhag camfanteisio rhywiol.
 

Ymateb Llywodraeth Cymru i Ymchwiliad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc i Fabwysiadu

07/01/13
Mae ymateb manwl i'r 16 o argymhellion a chamau gweithredu manwl a nodwyd gan y Pwyllgor.
 

Amddiffyn plant yng Nghymru

21/12/12
O 1 Ionawr 2013, mae Adolygiadau Ymarfer Plant yn disodli Adolygiadau Achos Difrifol yng Nghymru.
 

Canllawiau ar gyfer gofal parhaus i blant a phobl ifanc

27/11/12
Canllawiau ar gyfer Byrddau Iechyd Lleol, yr Awdurdodau Lleol a’u partneriaid sy’n cynllunio ac yn darparu gwasanaethau gofal parhaus i blant.
 

Canllaw ar fabwysiadu trawswladol

21/11/12
Diben y canllaw hwn yw helpu awdurdodau lleol ac asiantaethau mabwysiadu gwirfoddol i deall y gyfraith mewn perthynas â mabwysiadu trawswladol yng Nghymru.
 

Asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae - Pecyn cymorth

12/11/12
Ar y cyd â darparwyr chwarae ledled Cymru i helpu pob Awdurdod Lleol i gyflawni eu dyletswydd o asesu cyfleoedd chwarae.
 

Cyfrifon Cynilo Unigol i Bobl Iau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal 

15/10/12
Mae’r Cylchlythyr hwn yn cyflwyno’r cynllun a ddaw i rym ar unwaith.
 

Cylchlythyr Llywodraeth Cymru WGC 015/2012: Ailgysylltu â Gofal i gyn blant perthnasol yng Nghymru

03/10/12
Canllawiau statudol ar gyfrifoldebau awdurdodau lleol tuag at gyn bersonau perthnasol.
 

Archwiliad o weithredu’r isafswm lwfans cynhaliaeth cenedlaethol ar gyfer gofalwyr maeth yng Nghymru

23/07/12
Dadansoddiad o’r ymatebion i archwiliad Llywodraeth Cymru.
 

Canllawiau arfer gorau - Rheoliadau seibiant i ofalwyr plant anabl (Cymru) 2012

06/07/12
Lluniwyd y canllawiau i gynorthwyo awdurdodau lleol i ddeall eu dyletswyddau cyfreithiol.
 

Dogfennau cyllid

02/07/12
Canllawiau ariannol Teuluoedd yn Gyntaf a gwybodaeth i awdurdodau lleol.
 

Darparu Gwasanaethau Eiriolaeth Effeithiol i Blant a Phobl Ifanc sy'n Gwneud Cynrychioliad neu Cwyn dan Ddeddf Plant 1989

29/03/12
Canllawiau i awdurdodau lleol sy'n ddarparu gwasanaethau eiriolaeth i blant a phobl ifanc sy'n gwneud cwyn o dan Ddeddf Plant 1989.
 

Hyfforddiant Eiriolaeth Ffurfiol

20/03/12
Cyfle hyfforddiant newydd a chyffrous gan Tros Gynnal Plant.
 

Ymateb Llywodraeth Cymru i 10fed adroddiad blynyddol comisiynydd plant Cymru 2010-11

19/03/12
Rhagair gan y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
 
Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir

Safonau gofynnol cenedlaethol ar gyfer gofal plant a reoleiddir - Mawrth 2012

09/03/12
Defnyddir y safonau hyn i benderfynu a yw’r gofal a ddarperir gan leoliadau gwarchod plant a gofal dydd yn ddigonol ar gyfer plant dan wyth oed.
 

Magu Plant,Cefnogi Teuluoedd - Adroddiad ar Gynnydd, Rhagfyr 2011

28/02/12
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi manylion y cynnydd a wnaed yng nghyswllt y camau gweithredu a amlinellwyd yn ‘Magu Plant, Cefnogi Teuluoedd’ a’r gwaith yr ydym yn ei gyflawni o safbwynt darparu gofal plant fforddiadwy a hygyrch o ansawdd uchel.
 

Isafswm lwfansau cynhaliaeth cenedlaethol ar gyfer gofalwyr maeth 2011-2014

23/12/11
Gofynnir i awdurdodau lleol a darparwyr maethu annibynnol lenwi’r holiadur amgaeedig erbyn 6 Ionawr 2012 fan bellaf.
 

Fforwm diogelu plant Cymru

20/10/11
Gwneud argymhellion ar gryfhau’r trefniadau ar gyfer diogelu plant yng Nghymru.
 
Y Cynllun Gweithredu Strategol i Gymru ar gyfer Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig

Y Cynllun Gweithredu Strategol i Gymru ar gyfer Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig

10/08/11
Bydd y Cynllun Gweithredu Strategol i Gymru ar gyfer Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig (ASD) yn gyrru gwelliannau ar draws gwasanaethau i blant, pobl ifanc ac oedolion ym maes iechyd, y gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau addysg.
 
Canllawiau cynllunio Plant a Phobl Ifanc 2011–14

Canllawiau cynllunio Plant a Phobl Ifanc 2011–14

28/07/11
Ar gyfer awdurdodau lleol a’r holl bartneriaid perthnasol o’r sector statudol a’r trydydd sector sy’n darparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed mewn ardal awdurdod lleol.
 

Rheoliadau a Chanllawiau Deddf Safonau Gofal 2000 (Hysbysiad) (Cymru) 2011

18/07/11
Mae’r canllawiau’n pennu’r mesurau newydd a gyflwynwyd trwy ddiwygio Deddf Safonau Gofal 2000, i roi rhagor o opsiynau gorfodi i Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC).
 

Rheoliadau a Chanllawiau Ymweliadau â Phlant dan Gadwad a fu'n Derbyn Gofal (Cymru) 2011

18/07/11
Canllawiau statudol ar gyfrifoldebau'r awdurdodau lleol tuag at blant dan gadwad a fu'n derbyn gofal.
 
Amddiffyn Plant, Cefnogi Gofalwyr Maeth – Protocol a Phecyn Hyfforddi ar gyfer Ymdrin â Honiadau yn erbyn Gofalwyr Maeth

Amddiffyn Plant, Cefnogi Gofalwyr Maeth – Protocol a Phecyn Hyfforddi ar gyfer Ymdrin â Honiadau yn erbyn Gofalwyr Maeth

27/06/11
Mae’n hanfodol bod gofalwr maeth yn cael y gefnogaeth briodol os bydd honiad o gam-drin yn cael ei wneud yn ei erbyn.
 

Canlyniadau Cyfraith Achosion yn Dilyn Penderfyniad gan y Llys Apêl Parthed A (Plentyn) EWCA 41

26/05/11
Canllawiau Llywodraeth Cymru ar ddefnyddio paragraff 19(1) yn Atodlen 2 i Ddeddf Plant 1989 wrth leoli plentyn gyda pherthnasau dramor cyn iddo gael ei fabwysiadu.
 
Rheoliadau Ymweliadau â Phlant mewn Gofal Preswyl Hirdymor 2011

Rheoliadau Ymweliadau â Phlant mewn Gofal Preswyl Hirdymor 2011

12/05/11
Mae adrannau 17 i 19 Deddf Plant a Phobl Ifanc 2008 yn diwygio Deddf Plant 1989 i gryfhau dyletswyddau awdurdodau lleol i sicrhau bod lles plant yn cael ei warchod a’i hyrwyddo pan gânt eu rhoi mewn sefydliadau iechyd, addysg neu sefydliadau eraill am gyfnodau dilynol o dri mis neu ragor.
 
Y Daith Hyd Yma: Diweddariad i’r agenda bolisi Ar y Trywydd Iawn

Y Daith Hyd Yma: Diweddariad i’r agenda bolisi ‘Ar y Trywydd Iawn’

12/04/11
Yma gallwch lawrlwytho’r ddogfen ‘Y Daith Hyd Yma’. Dyma ddiweddariad i’r agenda bolisi ‘Ar y Trywydd Iawn’.
 

Awdurdod dirprwyedig i ofalwyr maeth

05/04/11
Roedd Ymchwiliad Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc y Cynulliad Cenedlaethol yn cynnwys eu hargymhellion i Lywodraeth Cynulliad Cymru y dylai gofalwyr maeth cymeradwy gael mwy o annibyniaeth o ran y penderfyniadau beunyddiol ynghylch y plant yn eu gofal.
 

Isafwm lwfansau cynhaliaeth cenedlaethol ar gyfer gofalwyr maeth 2011 - 2014

24/02/11
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn rhoi gwerth mawr ar y cyfraniad y mae gofalwyr maeth yn ei wneud i ofalu am blant sy'n agored i niwed, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau eu bod yn cael cymorth.
 
Datganiad Polisi Gofal Plant, Magu Plant, Cefnogi Teuluoedd

Datganiad polisi gofal plant: Magu plant, cefnogi teuluoedd

16/02/11
Blaenoriaethau, y camau rydym yn bwriadu eu cymryd, a’n gweithdrefn gofnodi ar gyfer gofal plant yng Nghymru.
 
Adolygiad o Gapasiti Hyfforddiant Chwarae yng Nghymru a’r ffordd y’i Darperir

Adolygiad o Gapasiti Hyfforddiant Chwarae yng Nghymru a’r ffordd y’i Darperir

12/01/11
Yn edrych ar enghreifftiau cyfredol o hyfforddiant chwarae, yr hyfforddiant chwarae a’r cymwysterau sydd ar gael ac anghenion y gweithlu yn y dyfodol.
 

Ymchwil i lwfansau a fframwaith ffioedd ar gyfer gofalwyr maeth

14/10/10
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn rhoi gwerth mawr ar y cyfraniad y mae gofalwyr maeth yn ei wneud i ofalu am blant sy'n agored i niwed, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau eu bod yn cael cymorth.
 

Darparu Llety i bobl ifanc 16 ac 17 oed sydd o bosibl yn ddigartref

15/09/10
Canllawiau i awdurdodau gwasanaethau cymdeithasol i blant ac awdurdodau tai lleol ynghylch eu dyletswyddau o dan Ran 3 o Ddeddf Plant 1989 a Rhan 7 o Ddeddf Tai 1996 i ddiogelu neu ddarparu llety i bobl ifanc 16 ac 17 oed sy’n ddigartref.
 

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Ymchwiliad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ar : Trefniadau ar gyfer Lleoli Plant mewn Gofal

13/07/10
Blesio canfod 'r lywodraeth Cynulliad Cymru i'r adroddiad a'r argymhellion a gyhoeddwyd gan Bwyllgor Plant a Phobl Ifanc Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 21 Mai yn dilyn ei Ymchwiliad i'r Trefniadau ar gyfer Lleoli Plant mewn Gofal.
 

Bod yn Deulu: Rhieni ag Anableddau Dysgu yng Nghymru

02/07/10
Cafodd yr ymchwil ei gomisiynu gan Gangen Plant sy'n Agored i Niwed yn yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 

Digonolrwydd y gwasanaethau gofal plant – gwybodaeth i Awdurdodau Lleol

16/06/10
Mae’r ddogfen amgaeëdig yn rhestru dyletswyddau Awdudodau Lleol o dan Ddeddf Gofal Plant 2006. Mae'n rhoi arweiniad manwl ar asesu digonolrwydd gwasanaethau gofal plant.
 

Cymwysterau staff gofal mewn cartrefi plant cofrestredig yng Nghymru

12/05/10
Cynhaliodd Llywodraeth y Cynulliad archwiliad o gartrefi plant ym mis Ionawr a Chwefror 2010.
 

Adroddiad Blynyddol 'Adoption Register'

08/04/10
Cofrestr Mabwysiadu Cymru a Lloegr Gwasanaeth i Blant Agored i Niwed Sydd Angen Teuluoedd Sy'n Mabwysiadu.
 
Fy Mywyd i, Fy Ffordd i: Canllaw person ifanc i bontio

Fy Mywyd i, Fy Ffordd i: Canllaw person ifanc i bontio

05/03/10
Os ydych chi’n dechrau cynllunio a meddwl am hyn yn gynnar, bydd yn haws i chi. Bydd y daflen hon yn eich helpu chi i weld beth ddylai ddigwydd, a phryd.
 

Gwerthusiad Cam Cyntaf Fframweithiau Plant a Phobl Ifanc, Hawl Bore Oes a Chymorth

04/03/10
Mae'r ymgynghorwyr annibynnol York Consulting Ltd wedi cynnal cam cyntaf y gwerthusiad cenedlaethol o'r gwaith o roi Fframweithiau Plant a Phobl Ifanc, Hawl Bore Oes a Cymorth ar waith. Y ddogfen hon yw adroddiad crynodeb terfynol y gwerthusiad.
 

Maethu preifat

03/03/10
Ar 1 Ebrill 2006, mae deddfwriaeth, safonau a chanllawiau newydd wedi’u cyflwyno yng Nghymru er mwyn cryfhau gofynion y system hysbysu a gyflwynwyd gyntaf o dan Ddeddf Plant 1989. Mae’n ofynnol i ofalwyr maeth preifat a rhieni’r plant sy’n cael eu lleoli roi gwybod i adran gwasanaethau cymdeithasol ...
 

Help wrth law: Cymryd Ymagweddiad Cadarnhaol tuag at Fagu Plant

25/02/10
Y bwriad wrth wraidd hyn yw darparu syniadau ar gyfer rhieni plant ifanc ynglˆyn â ffyrdd buddiol o ymdrin ag ymddygiad plant, gan gynnwys dulliau eraill yn lle taro plant. Y mae Plant yng Nghymru wedi ysgrifennu’r llyfryn hwn mewn partneriaeth â Llywodraeth Cynulliad Cymru ac aelodau Ymgyrch ‘Sdim ...
 
O amser brecwast i amswer gwely: Eich helpu chi a’ch plentyn trwy gydol y dydd!

O amser brecwast i amswer gwely: Eich helpu chi a’ch plentyn trwy gydol y dydd!

25/02/10
Mae pob rhiant yn gwybod am yr amserau da gyda’u plant, ond efallai fod bywydau prysur heddiw yn eu gwneud yn galetach i’w gweld.
 
Ymddygiad dros ben llestri mewn plant dan ddeg: Ymddygiad Arferol Ymysg Plant neu Ymddygiad sy’n Broblem?

Ymddygiad dros ben llestri mewn plant dan ddeg: Ymddygiad Arferol Ymysg Plant neu Ymddygiad sy’n Broblem?

25/02/10
Mae’r daflen hon yn ymgeisio i ddangos rhai o’r gwahaniaethau rhwng ymddygiad arferol plant a phan fo problemau mwy difrifol.
 

Rheoliadau Adolygiad Annibynnol o Ddyfarniadau (Mabwysiadu a Maethu) Cymru 2010 a Rheoliadau Gwasanaethau Maethu (Diwygio) Cymru 2010

24/02/10
Mae'r canllawiau sydd ynghlwm yn tynnu sylw gwasanaethau maethu yr awdurdodau lleol a darparwyr annibynnol, darpar ofalwyr maeth a gofalwyr maeth presennol at Reoliadau Adolygiad Annibynnol o Ddyfarniadau (Mabwysiadu a Maethu) Cymru 2010 a Rheoliadau Gwasanaethau Maethu (Diwygio) Cymru 2010.
 

Prif negeseuon y Seminar ar Dlodi Plant

29/10/09
Canlyniadau gweithdai traws-lywodraethol ar 15 Gorffennaf 2009.
 

Pe bai’n blentyn i mi: Arweiniad i gynghorwyr ynghylch bod yn rhiant corfforaethol da i blant mewn gofal a’r rhai sy'n gadael gofal

04/08/09
Diben y canllaw hwn yw atgoffa aelodau etholedig o’u cyfrifoldebau i weithredu fel rhieni corfforaethol da i blant sy’n derbyn gofal a phobl sy’n gadael gofal.
 

Fframwaith Asesu Cyffredin

21/05/09
Datblygwyd y Fframwaith Asesu Cyffredin electronig er mwyn helpu i nodi a darparu gwasanaethau ataliol i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion ychwanegol.
 

Effaith yr hinsawdd economaidd bresennol ar yr agenda tlodi plant

05/03/09
Yn dilyn eu trydydd cyfarfod ar 10 Hydref 2008, ysgrifennodd aelodau Grŵp Arbenigwyr ar Dlodi Plant at y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol yn mynegi pryderon ynghylch yr effaith y mae'r hinsawdd economaidd bresennol yn ei chael ar yr agenda tlodi plant ac yn rhoi i Lywod ...
 

Cymryd Gofal Arlein: Canllaw Ar Sut I Wneud y Defnydd Cywir o’r Rhyngrwyd a Ffonau Symudol

31/12/08
Cynhyrchwyd y canllaw gan WISE KIDS ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 

Llythrennedd Digidol ac eDdiogelwch: Canllaw i Athrawon

31/12/08
Cynhyrchwyd y canllaw gan WISE KIDS ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 

Gwerthuiad o Raglen Cynnwys Ieuenctid yn y Gymru wledig

03/12/08
Mae'r astudiaeth ymchwil hon yn edrych ar sut yr aed ati i weithredu a darparu Rhaglen Cynnwys Ieuenctid ym Mhenparcau ac yn ardal Ucheldir Tregaron yng Ngheredigion. Mae'r ymchwil yn amlinellu'r amrywiaeth o sialensiau y deuir ar eu traws yn ystod cam datblygu'r Rhaglen Cynnwys Ieu ...
 
Amddiffyn plant a allai fod wedi cael eu masnachu

Amddiffyn plant a allai fod wedi cael eu masnachu

20/06/08
Mae'r ddogfen hon yn ganllaw arfer da ar gyfer gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr o bob asiantaeth.
 

Fy Nghynllun Dysgu Unigol (Peilot 2008)

04/03/08
Roedd yn ddyhead Strategaeth Troseddwyr Ifanc Cymru Gyfan y byddai gan yr holl bobl ifanc yn y System Cyfiawnder Troseddol Gynllun Dysgu Unigol (CDU).
 

Creu cymunedau mwy diogel lle mae plant a phobl ifanc yn cael eu gwerthfawrogi

21/01/08
Mae'r ymchwil hwn yn archwilio'r ffactorau risg y mae pobl ifanc yn eu hwynebu wrth dyfu i fyny yn y gwahanol gymunedau ac ardaloedd awdurdodau lleol yng Nghymru a'r ffactorau sy'n eu hamddiffyn rhag y risgiau hyn. Nod yr ymchwil yw ennyn gwell dealltwriaeth o'r gwahaniaethau a ...
 

Astudiaeth o Fodelau o Lety a Chefnogaeth ar Gyfer Pobl Ifanc Sengl Ddigartref

05/11/07
Nod yr ymchwil oedd darparu gwybodaeth a fydd yn rhoi i awdurdodau lleol (ac eraill) sail o dystiolaeth a fframwaith strategol ar gyfer cynllunio sbectrwm addas o ddarpariaeth ar gyfer pobl ifanc sengl ddigartref yn y tymor canol i’r tymor hir.
 

Cynllunio ar y Cyd i Wella Canlyniadau

30/09/07
Mae’r canllawiau statudol hyn yn ei wneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol, drwy weithio â’u partneriaid lleol, i gyhoeddi Cynlluniau Plant a Phobl Ifanc, fel sydd wedi’i nodi yn adran 26 o Ddeddf Plant 2004.
 

Paratoi ac Asesu Darpar Fabwysiadwyr: Cyfarwyddyd Ymarfer (Gorffennaf 2007)

07/08/07
Diben y cyfarwyddyd ymarfer hwn yw helpu ymarferwyr wrth iddynt asesu darpar fabwysiadwyr, p'un a ydynt yn bwriadu mabwysiadu plentyn o'r wlad hon neu o wlad arall.
 

Canllawiau ar y Swyddfa Cofnodion Troseddol i Ddarparwyr Maethu

20/07/07
Mae'r canllaw hwn, sydd wedi'i anelu at ddarparwyr maethu, yn egluro'r cymhwyseddau ar gyfer cynnal gwiriadau datgelu. Mae'r canllaw yn amlinellu'r hyn y mae'r llywodraeth yn ei ddisgwyl o ran pa bryd y dylid gofyn am y gwiriadau hyn.
 

Tuag at fywyd sefydlog a dyfodol gwell: Rheoliadau a chyfarwyddyd sy'n dod i rym ar 1 Gorffennaf 2007

06/07/07
Mae'r newidiadau yn gwella ar faterion yn ymwneud â lleoli, iechyd, addysg a lles plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal, a diwygio trefniadau'r Comisiynydd Cyfrifol.
 
Canfod pobl ag anhwylderau yn y sbectrwm awtistig yn System Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam a Sir y Fflint, a chynnig cymorth iddynt

Canfod pobl ag anhwylderau yn y sbectrwm awtistig yn System Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam a Sir y Fflint, a chynnig cymorth iddynt

23/04/07
Astudiaeth sy'n nodi sut y gallai'r heddlu ac asiantaethau eraill wella'u dealltwriaeth am anhwylderau yn y sbectrwm awtistig.
 
'Help wrth Law' - Adroddiad gwerthuso rhaglen o weithgareddau yn hyrwyddo dewisiadau heblaw smacio plant

'Help wrth Law' - Adroddiad gwerthuso rhaglen o weithgareddau yn hyrwyddo dewisiadau heblaw smacio plant

23/04/07
Ymchwil sy'n edrych ar sut y gellir sicrhau bod cosbi plant yn gorfforol yn llai derbyniol yn gymdeithasol. Mae'r astudiaeth hefyd yn nodi pa gymorth sydd orau i helpu rhieni i osgoi cosbi'n gorfforol.
 
Diogelu Plant: Gweithio gyda’n Gilydd o dan Ddeddf Plant 2004

Diogelu Plant: Gweithio gyda’n Gilydd o dan Ddeddf Plant 2004

28/02/07
Anelir y Canllawiau hyn at Brif Swyddogion a phob rheolwr ac ymarferwr yn y cyrff hynny a enwir yn adrannau 28 a 31 o Ddeddf Plant 2004.
 

Cynllun Gweithredu Tlodi Plant - Cynigion ar gyfer Cam 1

02/11/06
Mae'r ddogfen Cynllun Gweithredu Tlodi Plant - Cynigion ar gyfer Cam 1 (dogfen Saesneg yn unig yn dwyn y teitl Child Poverty Implementation Plan - Phase 1 Proposals) yn disgrifio'r cynigion manwl a luniwyd er mwyn bodloni'r amcanion yn ein strategaeth tlodi plant, Dyfodol Teg i'n Pl ...
 

Dileu Tlodi Ymhlith Plant yng Nghymru - Mesur Llwyddiant

23/10/06
Y cerrig milltir a'r targedau rydym wedi'u mabwysiadu i fesur y camau sy'n cael eu cymryd i ddileu tlodi ymhlith plant erbyn 2020.
 

Rheoliadau mynediad at wybodaeth a'r Ddeddf Diogelu Data

08/09/06
Mae'n debygol y bydd pob cais i ddatgelu gwybodaeth o dan y rheoliadau hyn yn unigryw a gallai fod angen i ymarferwyr yn y maes arfer disgresiwn a cheisio cyngor gan eu gwasanaethau cyfreithiol fesul achos.
 

Rheoliadau Mynediad i Wybodaeth (Mabwysiadu Ôl-gychwyn) (Cymru) 2005: Canllawiau (Gorffennaf 2006)

07/09/06
Diben y canllawiau hyn yw ategu Rheoliadau Mynediad i Wybodaeth (Mabwysiadu Ôl-gychwyn) (Cymru) 2005 sy'n dod i rym o dan Ddeddf Mabwysiadu a Plant 2002.
 

Partneriaethau Cryfach i Wella Canlyniadau

31/08/06
Mae’r cylchlythyr hwn yn cynnwys canllawiau statudol o dan adrannau 25(8), 26(5) a 27(4) o Ddeddf Plant 2004. Mae’r darpariaethau hyn yn rhoi dyletswydd o gydweithio lleol ar awdurdodau lleol yng Nghymru ac i amrywiaeth o bartneriaid i wella lles plant a phobl i fanc o fewn ardal pob awdurdodau lle ...
 

NAFWC 16/02 Adoption Register Guide and Form

23/08/06
NAFWC 16/02 Adoption Register Guide and Form
 

Rheoliadau Gwarcheidiaeth Arbennig (Cymru) 2005: Canllawiau

17/07/06
Bydd angen i'r awdurdodau lleol adolygu eu polisïau a'u harferion presennol yn sgil y Rheoliadau a'r canllawiau hyn, a bydd angen iddynt roi'r un blaenoriaeth i'r cyfrifoldebau hyn â'u dyletswyddau statudol eraill.
 

Cynllunio dau drywydd mewn achosion gofal

14/07/06
Lluniwyd y siart llif hwn i helpu â'r broses gynllunio yn unig ac nid yw'n ddatganiad o'r gyfraith.
 

Rheoliadau Gwasanaeth Mabwysiadu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2006

28/06/06
Caiff y Rheoliadau hyn eu gwneud o dan Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002 ("Deddf 2002") a Deddf Safonau Gofal 2000 ("Deddf 2000") ac maent yn berthnasol i'r awdurdodau lleol yng Nghymru. Maent yn disodli Rheoliadau Gwasanaeth Mabwysiadu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2005.
 

Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Asiantaethau Cymorth Mabwysiadu

27/06/06
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys y safonau gofynnol cenedlaethol (y safonau) a fydd, ar ôl i Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2000 gael ei rhoi ar waith yn llawn, yn gymwys i asiantaethau cymorth mabwysiadu a’r rhai sydd am gofrestru fel asiantaethau cymorth mabwysiadu yng Nghymru.
 

Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005: Canllawiau

26/06/06
Mae Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) wedi'u rhannu'n wyth rhan ac mae ganddynt chwe atodlen. Maent yn amlinellu'r gofynion hanfodol ar gyfer asiantaethau mabwysiadu wrth iddynt baratoi a threfnu i blentyn gael ei fabwysiadu.
 

Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu (Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2005

26/06/06
Diben y canllawiau hyn yw rhoi arweiniad ar ddehongli Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu (Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2005.
 

Cynllun Gweithredu Rhianta: Cefnogi mamau, tadau a gofalwyr sy’n magu plant yng Nghymru

31/12/05
Mae bod yn rhiant yn waith caled. Mae angen cefnogaeth ac anogaeth ar bawb sy'n gofalu am blant. Mae hefyd angen cyngor a gwybodaeth arnynt am amrywiaeth o bethau wrth i'w plant dyfu.
 

A ydych chi'n gofalu am blentyn rhywun arall?

01/11/05
Gellir rhannu plant mewn gofal maeth i ddau brif grŵp: plant sy'n derbyn gofal gan yr awdurdod lleol; a phlant sy'n derbyn gofal maeth preifat.
 

Canllawiau trosiannol pwysig ar gyfer mabwysiadu

01/10/05
Canllawiau trosiannol pwysig ar gyfer mabwysiadu
 

Canllawiau ymarfer ar asesu'r cymorth sydd ei angen ar deuluoedd sy'n mabwysiadu (Cymru)

01/02/05
Dyma ganllaw arfer da ar gyfer ymarferwyr ar y rheng flaen yng Nghymru sy'n ymwneud yn ddyddiol ag asesu'r cymorth sydd ei angen ar deuluoedd sy'n mabwysiadu.
 

Arolwg o Bobl sy'n Gadael Gofal 2005: Crynodeb Cyffredinol

12/01/05
Daeth Deddf Plant (Ymadael â Gofal) 2000 i rym yng Nghymru yn 2001. Ym mis Awst 2002 ymgymerodd Arolygiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGCC) ag arolygiad thematig o wasanaethau ar gyfer pobl ifanc sy'n gadael gofal. Cyhoeddwyd adroddiad ar yr Arolygiad yn 2004.
 

A oes rhywun arall yn gofalu am eich plentyn?

11/01/05
Os yw'r amgylchiadau hyn yn berthnasol i'ch plentyn chi, dylech ddarllen y daflen hon. Bydd yn eich helpu i sicrhau bod eich plentyn yn cael gofal da.
 

Astudiaeth o Wasanaethau Adfocatiaeth i Blant a Phobl Ifanc yng Nghymru

07/01/05
Mae’r adroddiad yma yn darparu y ‘prif negeseuon’ o’n hastudiaeth ac yn eu cyflwyno mewn chwe adran.
 

Fframwaith ar gyfer Polisi ac Arferion o ran Ymyriad Corfforol Cyfyngol

03/01/05
Rhaid ystyried ymyriadau corfforol cyfyngol yn yr un modd ag yr ystyrir unrhyw ymwneud proffesiynol arall ag unigolyn. Rhaid parchu eu hawliau dynol a’u hawliau cyfreithiol bob amser.
 

Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu Cymdeithasol Cymru (Saesneg yn unig)

01/08/04
Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu Cymdeithasol Cymru
 

Adroddiad y Grŵp Gorchwyl ar Dlodi Plant

01/06/04
Mae’r adroddiad hwn yn cynnig argymhellion i Lywodraeth y Cynulliad mewn perthynas â datblygu cyfeiriad strategol tymor hir i ymladd tlodi ymhlith plant yng Nghymru.
 
Fframwaith Strategol:

Fframwaith Strategol: "Dewis a Sefyflogrwydd" - Datblygu ystod o leoliadau o ansawdd i blant ifanc sy'n derbyn gofal yng Nghymru

10/02/04
Mae sicrhau dewis o ran lleoliadau o ansawdd yn agos at gartrefi'r plant yn hanfodol er mwyn rhoi sefydlogrwydd i'w bywydau a sicrhau gwell canlyniad o'r gofal a roddir iddynt.
 

Canllawiau Swyddogion Adolygu Annibynnol Cymru: Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 a Rheoliadau Adolygu Achosion Plant (Diwygio) (Cymru) 2004

09/01/04
Yr oedd rhaglen Rhoi Plant yn Gyntaf yn hybu datblygu rôl y Swyddog Adolygu Annibynnol (IRO) yn yr Awdurdodau Lleol. Roedd penodi IROs yn cael ei ystyried fel yn un dull o wella cynllunio gofal a gwneud penderfyniadau gan arwain at well cyfleoedd mewn bywyd ar gyfer plant sy’n derbyn gofal.
 

Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Diwygio) (Cymru) 2003

01/01/04
Dyddiad cyhoeddi:12/2003 Dyddiad cyhoeddi ar y Rhyngrwyd: 01/2004
 

Y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfre Gwasanaethau Maethu

31/12/03
Gyda'i gilydd, mae Rheoliadau Gwasanaeth Maethu (Cymru) 2003 a'r safonau hyn yn ffurfio sail y fframwaith reoliadol newydd o dan Ddeddf Safonau Gofal 2000 (DSG) ar gyfer cynnal gwasanaethau maethu.
 

Dysgu, Ennill a Byw: Cynhadledd Amlasiantaethol sy’n canolbwyntio ar gyflawni llwyddiant mewn Addysg a Chyflogaeth i’r rhai sy’n Gafael Gofal

01/10/03
Gwyddom fod plant sy’n derbyn gofal yn aml yn cael canlyniadau addysgol gwael a bod y canlyniadau hyn yn cael effaith negyddol ar eu cyfleoedd gwaith a bywyd.
 

Iechyd rhywiol a Phlant mewn Gofal

01/09/03
Chwech taflen sy'n ymdrin â iechyd rhywiol a Phlant mewn Gofal. Mae'r taflenni yn ymdrin â glasoed, addysg rhyw ag atal cenhedlu.
 
Safonau Cenedlaethol ar gyfer Darparu Gwasanaethau Eiriolaeth Plant

Safonau Cenedlaethol ar gyfer Darparu Gwasanaethau Eiriolaeth Plant

01/02/03
Bydd y safonau eiriolaeth hyn yn roi fframwaith i gynllunio, datblygu ac adolygu arferion ar bob lefel.
 

Rheoliadau Plant (Ymadael â Gofal) (Diwygio) (Cymru) 2002

16/07/02
Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Plant (Ymadael â Gofal) (Cymru) 2001 ("Rheoliadau 2001"). Mae Rheoliadau 2001 yn gwneud darpariaeth ynghylch cymorth i blant a phobl ifanc 16 oed a throsodd, sy'n Rheoliadau Plant (Ymadael â Gofal) (Diwygio) (Cymru).
 

Asesu Plant mewn Angen a’u Teuluoedd: Cyfarwyddyd Ymarfer

06/01/01
Nod y cyfarwyddyd ymarfer yn y cyhoeddiad hwn, sy’n cyd-fynd â’r Fframwaith, yw gwneud y sylfaen dystiolaeth yn glir ar gyfer y Fframwaith Asesu.
 

Fframwaith ar gyfer asesu plant mewn angen a’u teuluoedd

06/01/01
Fframwaith gan ddarparu ffordd o ddadansoddi, deall a chofnodi'r hyn sy'n digwydd i blant a phobl ifanc o fewn eu teuluoedd a'r gymuned y maent yn byw.