Skip to content

Ymateb Llywodraeth Cymru i 10fed adroddiad blynyddol comisiynydd plant Cymru 2010-11

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rhagair gan y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

Rwy’n falch o gael y cyfle fel Prif Weinidog i groesawu’r degfed adroddiad blynyddol gan Gomisiynydd Plant Cymru. Dyma’r pedwerydd adroddiad gan Keith Towler ers iddo gychwyn yn ei swydd yn 2008.

Fel erioed, mae adroddiad y Comisiynydd yn rhoi crynodeb deallus o nifer o faterion, ac rydym wedi nodi’r meysydd lle y mae’n rhaid i’n gwaith barhau, er gwaethaf yr heriau economaidd aruthrol, er mwyn sicrhau’r cyfleoedd a’r cyfleoedd bywyd gorau posibl i blant Cymru.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod plant a phobl ifanc sy’n byw yng Nghymru yn tyfu i fyny mewn cymunedau iach a bywiog, a’n bod yn gosod pobl yng nghalon popeth a wnawn. Mae’n hanfodol fod plant a phobl ifanc yn cael y dechrau gorau i fywyd a’u bod yn parhau i dyfu a dysgu drwy gyfundrefn addysg o’r radd flaenaf. Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn dangos yn glir ein hymrwymiad i wella canlyniadau iechyd a deilliannau addysgol plant a phobl ifanc, ac i leihau tlodi ac anfantais. Rydym yn dyblu nifer y rhai sy’n elwa ar Ddechrau’n Deg fel bod bron i chwarter yr holl blant 0-3 oed yng Nghymru yn elwa. Rydym yn cynyddu’r gwariant ar ysgolion Cymru. Byddwn yn deddfu i wella’r cyfleoedd i chwarae. Byddwn yn parhau i wella’r cyfleoedd i holl blant a phobl ifanc Cymru gyfrannu at benderfyniadau ar faterion sy’n effeithio arnynt.

Rwy’n falch iawn o’r holl ddatblygiadau sydd wedi’u cyflawni gan Lywodraeth Cymru yn ein hymateb. Mae ein Maniffesto hefyd yn nodi ymrwymiad clir i ddatblygu ymhellach ein hymagwedd at yr CCUHP ac rwy’n falch dros ben mai Cymru yw’r wlad gyntaf yn y DU i sefydlu’r CCUHP mewn cyfraith ddomestig. Cafodd Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) Gymeradwyaeth Frenhinol ar 16 Mawrth 2011. Mae’n rhoi dyletswydd ar holl Weinidogion Cymru i roi sylw dyledus i’r hawliau a’r rhwymedigaethau yn yr CCUHP (a’i brotocolau dewisol) wrth ddefnyddio’n pwerau a chyflawni’n dyletswyddau. Rwy’n falch fod y Comisiynydd, yn ei Adroddiad Blynyddol, wedi cydnabod bod hyn yn ddatblygiad o bwys.

Mae’r gwaith o weithredu’r Mesur yn parhau. Rydym wedi ymgynghori ar y ‘Cynllun Hawliau Plant’ drafft sy’n nodi’r trefniadau oddi mewn i Lywodraeth Cymru i weithredu’r Mesur ac i sicrhau ein bod ni fel Gweinidogion yn cydymffurfio â’r dyletswyddau ynddo. Roedd hyn yn cynnwys ymgynghori â bron i 450 o blant a phobl ifanc. Byddwn yn gosod y Cynllun diwygiedig gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru erbyn Mawrth 2012.

Gellir mynd ymlaen. Teimlaf fod rhai o’n prif gyflawniadau yn cynnwys:

  • Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010 a’n hymrwymiad i adnewyddu’r Strategaeth ar gyfer Gofalwyr yng Nghymru yn 2012
  • Cynllun Gweithredu 20 Pwynt Llywodraeth Cymru
  • Papur Gwyn y Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion
  • Ehangu cwnsela mewn ysgolion
  • Datblygu 'Toiledau Ysgol: Canllaw Arfer Da ar gyfer Ysgolion yng Nghymru'
  • Bil Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru)
  • Diogelu a Hybu Lles Plant a Phobl Ifanc Digwmni sy’n Ceisio Lloches: Cyfarwyddyd Ymarfer Cymru Gyfan
  • Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011
  • Bil Sgorio Hylendid Bwyd drafft (Cymru)

Yn ein hymateb eleni rydym wedi rhoi sylw i bob mater a godwyd gan y Comisiynydd Plant yn ei adroddiad blynyddol. O weld yr ymateb yn ei gyfanrwydd, sylweddolwn faint aruthrol y gwaith sydd wedi’i gyflawni i fynd i’r afael â’r materion hyn, a’n hymrwymiadau parhaus yn eu cylch. Gobeithiaf y bydd yr ymateb hwn yn tawelu meddwl y Comisiynydd ein bod yn cymryd ei adroddiad o ddifrif ac yn bwriadu parhau i wella pethau i holl blant Cymru.

Diolchaf i Gomisiynydd Plant Cymru am ei adroddiad blynyddol ac am fod yn eiriolwr dros blant. Fel o’r blaen, rydym yn ddiolchgar am y gwaith a gyflawnir ganddo ef a’i swyddfa ac mae gennym feddwl mawr o’i rôl a’i adroddiad.