Skip to content

Safonau gofynnol cenedlaethol ar gyfer gofal plant a reoleiddir - Mawrth 2012

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Plant yn chwarae
Defnyddir y safonau hyn i benderfynu a yw’r gofal a ddarperir gan leoliadau gwarchod plant a gofal dydd yn ddigonol ar gyfer plant dan wyth oed.

Mae’r rhain yn disodli’r fersiwn o’r safonau a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2011.

Rhaid i bawb sydd wedi’u cofrestru gadw at y safonau a hefyd fodloni’r gofynion rheoliadol a’r amodau cofrestru. Nod y safonau hyn yw sicrhau canlyniadau cadarnhaol i blant dan wyth oed a lleihau unrhyw risgiau i’w lles a’u diogelwch.

Dylid darllen y safonau yng nghyd-destun Rhan 2 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010, a’r rheoliadau cysylltiedig. 
 
Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yw’r corff rheoleiddio sy’n sicrhau bod y safonau yn cael eu bodloni. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan AGGCC.