Skip to content

Datganiad Cwricwlwm Gwaith Ieuenctid Cymru (2007)

Caiff gwaith ieuenctid ei ddarparu gan y gwasanaeth ieuenctid statudol a gwirfoddol yng Nghymru drwy berthynas wirfoddol rhwng pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid.

Mae gweithwyr ieuenctid yn gweithio yn eu sefydliadau a’u cymunedau eu hunain ac mewn partneriaeth gydag eraill. Mae gweithwyr ieuenctid yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc ddysgu sy'n: Addysgiadol, Cyfranogol, Mynegiannol, Cynhwysol a Grymusol.

Bwriad y Datganiad Cwricwlwm Gwaith Ieuenctid oedd:

  • pennu prif ddibenion gwaith ieuenctid yng Nghymru
  • hysbysu’r rheini sydd y allan i’r gwasanaeth am y dibenion hyn
  • sicrhau dealltwriaeth gyffredin o’r dibenion hyn
  • cynnig fframwaith ar gyfer datblygu arferion a phennu blaenoriaethau
  • creu ffordd o fesur cynnydd tuag at gyflawni’r dibenion hyn.

Ym mis Chwefror 2013, cymerodd ‘Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion’ le’r Datganiad Cwricwlwm Gwaith Ieuenctid. Cafodd ei ddatblygu a’i lunio gan gynrychiolwyr y sectorau gwaith ieuenctid gwirfoddol ac awdurdod lleol yng Nghymru. Mae’n amlinellu’r egwyddorion allweddol sy’n sylfaen i waith ieuenctid ac yn rhoi trosolwg o natur, dibenion a chyflawni yn y maes hwn yng Nghymru.

Mae’r ddogfen Egwyddorion a Dibenion ar gael i’w lawrlwytho ar gwefan CLlLC (dolen allanol).