Skip to content

Hawliau plant a phobl ifanc

Dolenni perthnasol

Mae’r blynyddoedd cynnar, a ddiffinnir yng Nghymru fel y cyfnod sy’n dechrau cyn i blentyn gael ei eni hyd ddiwedd y Cyfnod Sylfaen, neu 0 i 7 oed.
Adroddiad ar gydymffurfiaeth â’r ddyletswydd o danadran 1 o Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011.

Yn 2004 mabwysiadwyd yn ffurfiol Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP).

Yn ystod yr un flwyddyn, mabwysiadwyd y Confensiwn fel sail ein holl systemau o lunio polisi ar gyfer plant a phobl ifanc. Rydym wedi mynegi hyn drwy ein saith nod craidd.

Rydym wedi ymrwymo i wneud egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn realiti i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru. Nid yw diwylliant yn newid dros nos; mae gweithredu'r Confensiwn yn llawn yn amcan strategol hirdymor.

Gwneud pethau'n iawn: cynllun gweithredu 5 mlynedd

Cyhoeddodd Pwyllgor y CU yng Ngenefa ei Sylwadau Cloi ar ôl archwilio'r cynnydd a wnaed gan y DU yn 2008. Mae'r Sylwadau Cloi yn tynnu sylw at y meysydd lle mae angen gwneud mwy o waith.

Fel rhan o'r broses hon, nodwyd 16 o flaenoriaethau i Gymru. Mae'r blaenoriaethau hyn wedi'u defnyddio fel sail ar gyfer datblygu Cynllun Gweithredu'r Confensiwn yng Nghymru - Gwneud pethau'n iawn.

Mae'r cynllun gweithredu, a lansiwyd ym mis Tachwedd 2009, yn nodi'r hyn rydym yn mynd i'w wneud dros y pum mlynedd nesaf i fynd i'r afael â'r meysydd blaenoriaeth a Sylwadau Cloi y Pwyllgor. Byddwn yn parhau i gydweithio'n agos â'n partneriaid mewn sefydliadau yng Nghymru nad ydynt yn rhan o'r Llywodraeth ac â phlant a phobl ifanc.

Y Comisiynydd Plant

Mae'r Comisiynydd yn gwarchod ac yn hyrwyddo hawliau a lles plant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae ef/hi hefyd yn monitro'r cynnydd a wneir gan y Llywodraeth o ran gweithredu hawliau dynol a sifil plant a phobl ifanc.

Eiriolaeth

Mae hawl gan blant a phobl ifanc i leisio eu barn ac mae eiriolwyr yn eu helpu i wneud hynny. Proses yw eiriolaeth sy'n helpu plant a p hobl ifanc i siarad drostynt eu hunain a manteisio ar eu hawliau.

Sut rydym yn gweithio

Rydym yn datblygu polisïau allweddol drwy gydweithio'n agos â llawer o sefydliadau nad ydynt yn perthyn i'r Llywodraeth ac â phlant a phobl ifanc eu hunain. Rydym yn ymgorffori'r polisïau hyn mewn deddfwriaeth lle mae'r pwerau i wneud hynny wedi'u datganoli i Gymru.

Rydym hefyd yn cydweithio'n agos ag awdurdodau lleol a'u partneriaid i weithredu ein polisïau ar gyfer plant a phobl ifanc.