Skip to content

Comisiynydd Plant

Dolenni perthnasol

Cymerwch ran yn eich cymuned drwy gymryd penodiad cyhoeddus.

Ar 1 Mawrth 2001, sefydlodd y Cynulliad eiriolwr annibynnol dros blant gyda chylch gwaith eang iawn sy'n cwmpasu pob plentyn yng Nghymru. Mae Comisiynydd Plant Cymru'n sefydliad hawliau dynol annibynnol.

Nodau

Dyma nodau'r Comisiynydd:

  • diogelu a hyrwyddo hawliau a lles plant a phobl ifanc yng Nghymru
  • monitro i ba raddau y mae'r Llywodraeth yn gweithredu hawliau dynol a hawliau sifil plant a phobl ifanc. 

Y cyntaf yn y DU

Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i sefydlu Comisiynydd Plant. Ers hynny, mae'r gweinyddiaethau eraill wedi penodi eu Comisiynwyr eu hunain. Yn ei Sylwadau Terfynol yn 2008, croesawodd pwyllgor y CCUHP y ffaith bod Comisiynydd Plant gan bob un o weinyddiaethau'r DU erbyn hyn.

Penodi'r Comisiynydd

Caiff Comisiynydd Plant Cymru ei benodi am gyfnod o saith mlynedd. Mae plant a phobl ifanc yn cymryd rhan lawn yn y broses o ddewis y Comisiynydd.

Peter Clarke oedd y Comisiynydd cyntaf. Cafodd ei benodi yn 2001. Y Comisiynydd Plant ar hyn o bryd yw Keith Towler a ddechreuodd yn  ei swydd ar 3 Mawrth 2008. Mae ei dymor yn dod i ben ddiwedd mis Chwefror 2015 ac ar hyn o bryd yr ydym yn mynd drwy'r broses o benodi Comisiynydd Plant nesaf Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Ceir rhagor o wybodaeth am waith y Comisiynydd ar wefan Comisiynydd Plant Cymru (dolen allanol).