Skip to content

Saith nod craidd ar gyfer plant a phobl ifanc

Mae ein saith nod craidd ar gyfer plant a phobl ifanc yn crynhoi Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn ac yn sail i benderfyniadau ar flaenoriaethau ac amcanion yn genedlaethol. Dylent hefyd fod yn sail i benderfyniadau ar strategaeth a'r gwasanaethau a ddarperir yn lleol.

Rydym wedi mabwysiadu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn sail i'n holl waith ar gyfer plant a phobl ifanc.

Caiff ei ddatgan yn y saith nod craidd bod pob plentyn a pherson ifanc:

  1. yn cael dechrau teg mewn bywyd
  2. yn cael amrywiaeth gynhwysfawr o gyfleoedd addysg a dysgu
  3. yn mwynhau’r iechyd gorau posibl ac nad ydynt yn cael eu camdrin, eu fictimeiddio na’u hecsbloetio
  4. yn cael mynediad i weithgareddau chwarae, hamdden, chwaraeon a diwylliannol
  5. yn cael eu clywed, eu trin â pharch, a bod eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol yn cael eu cydnabod
  6. yn cael cartref diogel a chymuned sy’n cefnogi lles corfforol ac emosiynol
  7. yn osgoi cael eu rhoi dan anfantais oherwydd tlodi.