Skip to content

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Logo y Pecyn Cymorth
Mae'r CCUHP yn gytundeb rhyngwladol sy'n diogelu hawliau dynol plant o dan 18 oed. Cafodd ei gadarnhau gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ym 1989.

Cafodd yr CCUHP ei ddilysu gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ym 1989 ac ar 16 Rhagfyr 1991, cytunodd Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon yn ffurfiol i sicrhau bod pob plentyn yn y DU yn cael yr holl hawliau fel y rhestrwyd nhw yn y confensiwn. Mae Llywodraeth Cymru wedi dangos ei hymrwymiad i’r confensiwn drwy ei fabwysiadu fel sail ar gyfer gwneud polisi ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Mae 54 o erthyglau yn y Confensiwn. Mae’r wybodaeth a geir yma yn ymdrin ag erthyglau 1-42 sy’n cyflwyno sut y dylai plant gael eu trin. Mae Erthyglau 43-45 yn ymwneud â sut y dylai oedolion a llywodraethau weithio gyda’i gilydd i sicrhau bod gan bob plentyn hawl i’w hawliau. 

Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011

Cafodd Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 gefnogaeth unfrydol pob un o'r pleidiau pan gafodd ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Ionawr 2011.

Roedd y Mesur yn cryfhau ac yn datblygu'r modd y mae Llywodraeth Cymru yn mynd ati i lunio polisïau ar gyfer plant a phobl ifanc, gan wneud hynny ar sail hawliau. Roedd yn gosod dyletswydd ar bob un o Weinidogion Cymru i roi sylw dyledus i'r hawliau a'r rhwymedigaethau yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (y Confensiwn) ac i'r protocolau dewisol sydd ynddo. 

Y Cynllun Hawliau Plant

Yn unol ag adran 2 o'r Mesur, mae'n ofynnol i Weinidogion Cymru gyhoeddi Cynllun Hawliau Plant yn nodi'r trefniadau y byddant yn eu sefydlu er mwyn rhoi sylw dyledus i'r Confensiwn.  

Cyhoeddodd Gweinidogion Cymru eu Cynllun cyntaf ar Hawliau Plant ym mis Mai 2012, gan nodi'r trefniadau ar gyfer cydymffurfio â'r ddyletswydd i roi sylw dyledus i'r Confensiwn wrth ystyried deddfwriaeth a pholisïau newydd arfaethedig, ac wrth adolygu neu newid polisïau a/neu ddeddfwriaeth sydd eisoes yn bod.

Erbyn hyn, mae'r ddyletswydd i roi sylw dyledus i'r Confensiwn wedi'i hestyn ymhellach ac, o fis Mai  2014 ymlaen, bydd yn rhaid i bob Gweinidog roi sylw dyledus i'r Confensiwn wrth arfer unrhyw un neu rai o'i swyddogaethau Gweinidogol.

Yng ngoleuni hynny, mae'r Gweinidogion wedi adolygu'r Cynllun ac wedi diwygio'r trefniadau sydd yn eu lle er mwyn sicrhau bod y trefniadau hynny'n ateb y gofyn.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (dolen allanol).