Skip to content

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP)

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Logo y Pecyn Cymorth
Mae'r CCUHP yn gytundeb rhyngwladol sy'n diogelu hawliau dynol plant o dan 18 oed. Cafodd ei gadarnhau gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ym 1989.

Gwarant yw hawliau dynol sy’n diogelu unigolion a grwpiau rhag gweithredoedd sy’n effeithio ar eu rhyddid a’u hurddas fel pobl. Mae hawl gennych i hawliau dynol am y rheswm syml eich bod yn berson. Mae’r hawliau hynny:

  • I bawb : Yr un hawliau sydd gan bawb
  • Yn anwahanadwy: Maen nhw i gyd yr un mor bwysig â’i gilydd
  • Yn ddiymwad: Maen nhw gan bawb ac ni chewch eu dwyn oddi ar neb.

Cafodd yr CCUHP ei ddilysu gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ym 1989 ac ar 16 Rhagfyr 1991, cytunodd Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon yn ffurfiol i sicrhau bod pob plentyn yn y DU yn cael yr holl hawliau fel y rhestrwyd nhw yn y confensiwn. Mae Llywodraeth Cymru wedi dangos ei hymrwymiad i’r confensiwn drwy ei fabwysiadu fel sail ar gyfer gwneud polisi ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Mae 54 o erthyglau yn y Confensiwn. Mae Erthyglau 43-45 yn ymwneud â sut y dylai oedolion a llywodraethau weithio gyda’i gilydd i sicrhau bod gan bob plentyn hawl i’w hawliau. Mae’r wybodaeth a geir yma yn ymdrin ag erthyglau 1-42 sy’n cyflwyno sut y dylai plant gael eu trin.

Bob 4-5 mlynedd, bydd Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn pwyso a mesur y cynnydd sydd wedi’i wneud gan Barti Gwladwriaeth y Deyrnas Unedig tuag at roi’r 54 o erthyglau yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn ar waith, gan ddiogelu hawliau dynol plant a phobl ifanc.

Cafodd yr adolygiad diwethaf o gynnydd Parti Gwladwriaeth y Deyrnas Unedig (sef llywodraethau Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, a’r tiriogaethau tramor) ei gynnal yn 2008 a chafodd gwybodaeth ei chyflwyno gan Barti Gwladwriaeth y Deyrnas Unedig a sefydliadau eraill sydd â buddiant mewn Hawliau Plant yn 2007.

Ewch i wefan Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) (dolen allanol) am ragor o wybodaeth.