Skip to content

Cartrefi a chymunedau diogel

Dolenni perthnasol

Cyrff a mudiadau lleol yn gweithio gyda'i gilydd i leihau lefelau troseddu.
Mae camddefnyddio sylweddau yn effeithio ar unigolion, teuluoedd a chymunedau ledled Cymru.

Mae Partneriaethau Diogelwch Cymunedol yn hwyluso gwasanaethau allweddol i amddiffyn plant a phobl ifanc rhag trosedd ac effeithiau ymddygiad troseddol.

Nod Craidd 6

Dywed Nod Craidd 6 y dylai pob plentyn ac unigolyn ifanc fod â chartref diogel a chymuned ddiogel sy'n cefnogi lles corfforol ac emosiynol.

Mae dyletswydd ar awdurdodau lleol, awdurdodau tân ac achub, yr heddlu a byrddau iechyd lleol i weithio gydag asiantaethau a sefydliadau lleol eraill ar ddatblygu a gweithredu strategaethau i ddelio â throsedd ac anrhefn.

Yn ôl y ddeddfwriaeth mae'n ofynnol hefyd i awdurdodau cyfrifol gyfrannu at, ffurfio a gweithredu Cynllun Cyfiawnder yr Ifanc a Chynllun Gweithredu Camddefnyddio Sylweddau.