Skip to content

Diogelwch ar y rhyngrwyd

Dolenni perthnasol

Cynhyrchwyd y canllaw gan WISE KIDS ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru.
Cynhyrchwyd y canllaw gan WISE KIDS ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Er ei bod yn bwysig cydnabod manteision technoleg, mae hefyd yn bwysig bod yn ymwybodol o’r peryglon a sicrhau bod plant a phobl ifanc yn gwybod sut i ddefnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel ac yn gyfrifol.

Mae’r defnydd o Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) yn gwneud cyfraniad grymus at ddysgu ac addysgu ledled Cymru. Mae diogelwch ar y rhyngrwyd, neu e-ddiogelwch, bellach yn elfen ofynnol o’r Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru i ddysgwyr 5 i 14 oed. Hefyd mae angen i ymarferwyr fod yn ymwybodol o sut mae materion e-ddiogelwch yn effeithio ar eu gwaith.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn aelod o Gyngor y DU ar Ddiogelwch Plant ar y Rhyngrwyd (UKCCIS). Ewch i wefan UKCCIS (yn Saesneg yn unig) .

eDdiogelwch yn y Fframwaith Hunanadolygu TGCh

Roedd adroddiad Dr Tanya Byron ar Ddiogelu Plant mewn Oes Ddigidol (Mawrth 2008) yn cynnwys yr argymhelliad canlynol:

"ymhob ysgol, dylid cymryd camau ar lefel ysgol gyfan i sicrhau bod e-ddiogelwch yn cael ei brif-ffrydio yn holl ddulliau addysgu a dysgu'r ysgol ac yn ei harferion eraill. Yn arbennig ... dylai’r Llywodraeth annog ysgolion i ddefnyddio asesiad fframwaith hunanadolygu TGCh Becta i ysgogi gwelliant parhaus yn nefnydd ysgolion o TGCh, gan gynnwys e-ddiogelwch."

Rydym yn darparu cymorth grant i awdurdodau lleol drwy’r Gronfa Ysgolion Gwell er mwyn helpu eu hysgolion i ddefnyddio Fframwaith Hunanadolygu TGCh Becta.

Ceir rhagor o wybodaeth am y Fframwaith Hunanadolygu ar wefan Becta (yn Saesneg yn unig) .

Click Clever Click Safe

Ym mis Chwefror 2010, lansiodd Cyngor y DU ar Ddiogelwch Plant ar y Rhyngrwyd ymgyrch i godi ymwybyddiaeth am e-ddiogewch ymhlith y cyhoedd. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Click Clever Click Safe (yn Saesneg yn unig) .

Y Ganolfan Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein

Mae gan y Ganolfan Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein ddwy wefan sy'n darparu llawer iawn o gyfarwyddyd a gwybodaeth: