Skip to content

Cynlluniau Plant a Phobl Ifanc 2008 - 2011

Mae pob un o’r 22 Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc a arweinir gan yr awdurdodau lleol yng Nghymru yn cyhoeddi cynlluniau yn dweud sut fydd partneriaid lleol yn cydweithredu i sicrhau gwell canlyniadau, disgrifio’u blaenoriaethau strategol a’r camau a gymerir ganddynt, cyfrifoldebau partneriaid ac adnoddau y bydd eu hangen i’w cyflawni.

Y Cynllun Plant a Phobl Ifanc yw’r datganiad allweddol ym mhob awdurdod lleol o fwriadau cynllunio’r darparwyr gwasanaethau.  Dylai pob cynllun arall gyfeirio at y cynllun hwnnw mewn perthynas â’u blaenoriaethau ar gyfer gwella lles plant a phobl ifanc.  Mae’r cynllun yn adlewyrchu blaenoriaethau a benderfynir yn genedlaethol ac yn lleol.

Mae’r Cynllun strategol 3 blynedd hwn yn darparu gweledigaeth ac yn cyfarwyddo gwaith yr holl bartneriaid.  Mae’n seilied ar gyd-fapio gwasanaethau a ddarperir, clustnodi anghenion a chytuno ar flaenoriaethau a chamau gweithredu ar y cyd.  Mae’r rhain yn gyrru cydweithrediad ar draws darparwyr statudol yn ogystal â gwirfoddol.  Mae’n sail i gyd-ariannu a chyd-gomisiynu darpariaeth ac ar gyfer cynllunio gweithlu plant a phobl ifanc.

Caiff y cynlluniau cyfredol, a gyhoeddwyd ym mis Medi 2008, eu disodli ddiwedd Mawrth 2011 gan yr ail gylch o Gynlluniau sy’n ymwneud â’r cyfnod 2011 – 2014.

Cynlluniau Plant a Phobl Ifanc 2008 - 2011

Cynllun Pobl Ifanc a Plant Ynys Mon 2008 - 2011 (cyswllt allanol)

Cynllun Pobl Ifanc a Plant Blaenau Gwent 2008 - 2011 (Saesneg yn unig) (cyswllt allanol)

Cynllun Pobl Ifanc a Plant Pen-y-bont ar Ogwr 2008 - 2011 (Saesneg yn unig) (cyswllt allanol)

Cynllun Pobl Ifanc a Plant Caerffili 2008 - 2011 (Saesneg yn unig) (cyswllt allanol)

Cynllun Pobl Ifanc a Plant Caerdydd 2008 - 2011 (cyswllt allanol)

Cynllun Pobl Ifanc a Plant Sir Gaerfyrddin 2008 - 2011 (cyswllt allanol)
 
Cynllun Pobl Ifanc a Plant Ceredigion 2008 - 2011 (cyswllt allanol)

Cynllun Plant a Pobl Ifanc Conwy 2008 - 2011 (cyswllt allanol)

Cynllun Pobl Ifanc a Plant Sir Dinbych 2008 - 2011 (cyswllt allanol)

Cynllun Plant a Pobl Ifanc Flintshire 2008 - 2011 (Saesneg yn unig) (cyswllt allanol)

Cynllun Pobl Ifanc a Plant Gwynedd 2008 - 2011 (cyswllt allanol)

Cynllun Plant a Pobl Ifanc Merthyr 2008 - 2011 (Saesneg yn unig) (cyswllt allanol)

Cynllun Pobl Ifanc a Plant Sir Fynwy 2008 - 2011 (Saesneg yn unig) (cyswllt allanol)

Cynllun Pobl Ifanc a Plant Castell-nedd Port Talbot 2008-2011 (cyswllt allanol)

Cynllun Pobl Ifanc a Plant Casnewydd 2008 - 2011 (Saesneg yn unig) (cyswllt allanol)

Cynllun Pobl Ifanc a Plant Sir Benfro 2008-2011 (cyswllt allanol)

Cynllun Pobl Ifanc a Plant Powys 2008 -2011 (cyswllt allanol)

Cynllun Pobl Ifanc a Plant Rhondda Cynon Taff 2008 - 2011 (Saesneg yn unig) (cyswllt allanol)

Cynllun Pobl Ifanc a Plant Abertawe 2008 - 2011 (Saesneg yn unig) (cyswllt allanol)

Cynllun Pobl Ifanc a Plant Torfaen 2008 - 2011 (Saesneg yn unig) (cyswllt allanol)

Cynllun Pobl Ifanc a Plant Bro Morgannwg 2008 - 2011 (cyswllt allanol)

Cynllun Pobl Ifanc a Plant Wrecsam 2008 - 2011 (cyswllt allanol)