Skip to content

Bwrdd Strategaeth y Celfyddydau

Sefydlwyd Bwrdd Strategaeth y Celfyddydau ar ôl cyhoeddi Adroddiad Celfyddydau Cymru yn 2006 i sicrhau dull mwy cydgysylltiedig o ddatblygu polisi a strategaeth y celfyddydau yng Nghymru.

Cynnig cyngor yn unig mae'r Bwrdd. Nid oes ganddo bwêr i wneud penderfyniadau ac nid oes ganddo weithdrefnau pleidleisio ffurfiol.

Diben

Diben Bwrdd Strategaeth y Celfyddydau yw:

  • Cynghori'r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth ar ddatblygu'r polisi ar gyfer y celfyddydau a bod yn allweddol o ran herio, hysbysu a ffurfio polisïau a strategaethau'r celfyddydau;
  • Cynghori'r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth ar y blaenoriaethau strategol ar gyfer y celfyddydau;
  • Goruchwylio'r broses o ddatblygu strategaethau ar gyfer y celfyddydau a sicrhau y defnyddir dull cydlynol ar draws y sector;
  • Goruchwylio datblygiadau ymchwil yn y celfyddydau;
  • Cynorthwyo gyda hyrwyddo gwerth diwylliannol gwariant y celfyddydau drwy gysylltu mentrau ag amcanion cymdeithasol, economaidd a diwylliannol ehangach;    
  • Hyrwyddo cydweithio a rhannu gwybodaeth gydag adrannau Llywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, awdurdodau lleol, sefydliadau celfyddydol a phartneriaid eraill;
  • Trefnu arbenigwyr i gynorthwyo gyda'r broses o ddatblygu strategaethau penodol;
  • Archwilio cynlluniau partneriaethau rhanbarthol i sicrhau eu bod yn cyd-fynd â pholisiau a strategaethau ehangach.