Skip to content

Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF)

Dolenni perthnasol

Mae'r dudalen hon yn cynnig cipolwg ar Raglen Dysgu Gydol Oes yr UE.
Cronfa Gymdeithasol Ewrop logo

Mae'r Gronfa Gymdeithasol Ewrop yng Nghymru yn cael ei defnyddio i gefnogi nifer o brosiectau sydd wedi’u hanelu at wella sgiliau a rhagolygon am swyddi.

Beth yw Cronfa Gymdeithasol Ewrop?

Nod Cronfa Gymdeithasol Ewrop yw helpu pobl i gyrraedd eu llawn botensial trwy roi gwell sgiliau iddynt a gwell rhagolygon am swyddi.

Mae Cronfa Gymdeitahsol Ewrop yn rhan allweddol o strategaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Twf a swyddi.  Mae’n cefnogi nod yr Undeb Ewropeaidd sef cynyddu cyflogaeth trwy roi i bobl sy’n ddi-waith ac sydd o dan anfantais yr hyfforddiant a’r cymorth sydd ei angen arnynt i ddod o hyd i swyddi.  Hefyd, mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn rhoi i weithluoedd y sgiliau sydd eu hangen ar fusnesau mewn economi fyd-eang gystadleuol.

Beth rydym ni am ei gyflawni yma yng Nghymru?

Nod cyffredinol rhaglenni Cronfa Gymdeithasol Ewrop yng Nghymru yw creu economi sydd â lefel uchel o sgiliau ac sy’n cael ei gyrru gan wybodaeth.  Y nod hefyd yw sicrhau bod pawb sy’n gallu gweithio yn gweithio, bod gennym weithlu tra medrus a hyblyg a busnesau sy’n ymateb i’r angen; a hyn oll ar flaen y gad o ran datblygu cynaliadwy.

Sut mae AdAS yn rhan o hyn?

AdAS yw’r brif adran bolisi yn Llywodraeth Cymru ar gyfer 6 allan o 7 o Fframweithiau Strategol Cronfa Gymdeithasol Ewrop.  Hefyd, yr adran hon yw’r prif noddwr ar gyfer nifer o brosiectau strategol Cronfa Gymdeithasol Ewrop gan gynrychioli cyfran sylweddol o gyllid Gronfa Gymdeithasol Ewrop sydd ar gael ar draws y Rhaglenni.

Beth yw Fframweithiau Strategol?

Mae Fframweithiau Strategol yn amlinellu’r mathau o ymyrraeth sy’n gysylltiedig ar lefel strategol fydd yn cyflawni orau flaenoriaethau a themâu’r Rhaglen Weithredol, sef dogfen y Rhaglen ar gyfer 2007 – 2013.

Pa fathau o brosiectau y mae AdAS yn gyfrifol amdanynt?

Mae’r prosiectau’n amrywio rhwng cynlluniau Prentisiaethau sy’n galluogi pobl ifanc i gael mynediad at hyfforddiant mewn sgiliau o ansawdd uchel er mwyn datblygu sgiliau gwerthfawr sy’n gysylltiedig â swyddi i gynlluniau i bobl y mae eu swydd yn dod i ben neu sydd o dan rybudd diswyddo.

Hoffech chi wybod mwy?

Gallwch ddarllen y manylion am y Fframweithiau Strategol a’r prosiectau hyn trwy glicio ar ochr chwith y dudalen hon.

Os hoffech chi wybod mwy am Gronfa Gymdeitahsol Ewrop a Chronfeydd Strwythurol eraill yng Nghymru, ewch i wefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) trwy glicio ar y ddolen berthnasol sydd ar ochr dde’r dudalen hon.  Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn rhan o Lywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r gwaith o gyflwyno rhaglenni Cronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd yng Nghymru.