Skip to content

Prosiectau cymeradwy a phrosiectau sy’n cael eu datblygu

Isod yw manylion prosiectau Allweddol Strategol Adran Plant, Addysg, Dysgu gydol Oes a Sgiliau (APADGOS) sy wedi eu aprofi.

Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle

04/07/14
Mae Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle yn mynd i'r afael â chyfran uchel yr oedolion sy'n cael eu cyflogi yng Nghymru, ond sydd heb sgiliau llythrennedd, rhifedd a TGCh sylfaenol.
 

Cyrraedd y Nod

18/09/13
Grŵp o brosiectau yw 'Cyrraedd y Nod' sydd wedi eu hanelu at wella'r cyfleoedd sydd ar gael i blant a phobl ifanc yng Nghymru.
 

Rhaglen Beilot y Gronfa Blaenoriaethau Sector (Rhaglen Beilot y CBS) neu (CBSP)

14/01/13
Mae Rhaglen Cynllun Peilot y Gronfa Blaenoriaethau Sector wedi’i ymestyn hyd at Ragfyr 2014.
 

Llwybrau at Brentisiaethau

10/07/12
Mae Llwybrau at Brentisiaethau yn cynnig llwybr hyblyg i bobl ifanc.
 

Prosiectau Ewropeaidd compendiwm

27/04/12
Mae'r taenlenni hyn yn cynnwys rhestr o brosiectau strategol allweddol yr Adran Addysg a Sgiliau.
 

Prosiect Iaith a Chyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig

06/07/10
Bydd y prosiect yn gwella rhagolygon cyflogaeth plant a phobl ifanc rhwng 11 ac 19 oed sydd o leiafrifoedd ethnig. Bydd yn mynd i’r afael ag anghenion addysgol penodol pobl ifanc o gefndiroedd lleiafrifol ethnig sydd ar dwf trwy ddefnyddio nifer o ddulliau arloesol.
 

ReAct

02/07/10
Nod ReAct yw mynd i’r afael ag anghenion pobl sydd wedi cael eu diswyddo, neu sy’n gweithio dan rybudd diswyddiad, drwy gyfres o fesurau a luniwyd i ddileu’r hyn sy’n eu rhwystro rhag sicrhau swydd newydd. Lluniwyd y rhaglen ReAct gan Ganolfan Byd Gwaith a Gyrfa Cymru i gefnogi a chyd-fynd â’r gwas ...
 

Prentisiaeth Fodern ar gyfer Sgiliau o Safon Fyd-eang

02/07/10
Bydd y prosiect yn cefnogi ymrwymiad Cymru’n Un i gynyddu’n sylweddol y nifer o bobl sy’n dilyn prentisiaethau yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd.
 

ProAct

02/07/10
Lluniwyd y rhaglen ProAct i gefnogi cwmnïau yng Nghymru a gafodd eu heffeithio yn ystod y dirwasgiad economaidd trwy ddarparu cyllid iddynt i wella sgiliau eu gweithwyr sy’n gweithio amser byr, a fyddai wedi colli eu swyddi fel arall mae’n debyg.
 

Diploma Sgiliau Modern (DSM)

02/07/10
Bydd y prosiect yn hyrwyddo ymrwymiad Cymru’n Un i gynyddu’n sylweddol nifer y bobl sy’n ymgymryd â phrentisiaethau yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd.
 

Technoleg Gwybodaeth i Fentrau Cefn Gwlad (TG Cefn Gwlad Cymru)

02/07/10
Nod y prosiect yw darparu hyfforddiant TG i reolwyr-berchnogion, cyflogwyr a gweithwyr microfentrau sy’n gweithredu yng Nghymru wledig.
 

Adeiladu Sgiliau i Bob Oed ar gyfer y Di-waith, yr Anweithgar a Phobl NEET

01/07/10
Mae Adeiladu Sgiliau’n rhaglen a ariennir gan y llywodraeth i bobl o bob oedran. Mae’n cynnig sgiliau perthnasol i waith a lleoliadau profiad gwaith i bobl sydd wedi gadael addysg lawn amser a heb gael swydd. Mae hefyd yn cynnig y cyfle i bobl wneud NVQ a/neu gyrsiau sgiliau sylfaenol, yn rhan o br ...