Skip to content

Diploma Sgiliau Modern (DSM)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y prosiect yn hyrwyddo ymrwymiad Cymru’n Un i gynyddu’n sylweddol nifer y bobl sy’n ymgymryd â phrentisiaethau yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Mae’r Diploma Sgiliau Modern (DSM) yn rhaglen ar sail cyflogaeth ar gyfer dysgwyr mewn gwaith. Mae’n cynnig cyfleoedd i ddysgwyr wella eu sgiliau a’u gwybodaeth ar lefel 4.

Lle y bo’n bosibl bydd dysgwyr yn dilyn:

  • fframwaith Diploma Sgiliau Modern cyfredol neu fframwaith Prentisiaeth Fodern ar lefel 4; neu
  • yr opsiwn dysgu arall o ran Diploma Sgiliau Modern sef cymhwyster lefel 4 ynghyd â chymhwyster seiliedig ar wybodaeth a gymeradwyir gan Lywodraeth Cymru ar lefel 4.

Bydd y prosiect hwn yn rhoi blaenoriaeth i gymorth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (CCE) ar lefel 4 tuag at Brentisiaeth Fodern mewn sectorau sy’n tyfu a’r sgiliau a’r sectorau hynny sydd o bwysigrwydd economaidd.

Sut y gallant gyflwyno cais?

Gall unigolion nad ydynt mewn gwaith gael eu cyfeirio i’r rhaglen gan Gyrfa Cymru neu’r Ganolfan Byd Gwaith. Serch hynny, gall darparwyr hyfforddiant hefyd gydweithio â chyflogwyr er mwyn recriwtio unigolion mewn gwaith yn uniongyrchol i’r rhaglen.  

Gellir gweld gwybodaeth bellach ar wefan Gyrfa Cymru.

Mae’r Gwasanaeth Paru Prentisiaeth (GPP) hefyd wrthi’n cael ei ddatblygu fel rhan o’r prosiect Ewropeaidd a bydd cynllun peilot ohono’n cael ei gynnal yng Ngwynedd, Ynys Môn, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot o fis Gorffennaf 2010. Mae’r wefan yn cysylltu gyrfaoedd, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr, mae’n rhestru lleoedd gwag ar gynlluniau prentisiaeth ac mae’n ei gwneud yn bosibl i geisiadau gael eu cwblhau ar-lein.

Targedau’r Rhaglen

Rhagwelir y bydd y prosiect yn cynorthwyo 1,437 o unigolion o Orllewin Cymru a’r Cymoedd.

Os hoffech wybod rhagor am y modd y mae’r Rhaglen yn bodloni’r targedau hyn cliciwch ar y ddogfen isod.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

E-bost: DfESSETESF@wales.gsi.gov.uk

Ariennir rhan o'r prosiect hwn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Gronfa Gymdeithasol Ewrop logo