Skip to content

ReAct

Dolenni perthnasol

Mae ReAct II wedi'i sefydlu i helpu pobl sydd wedi'u diswyddo i ganfod swydd newydd cyn gynted ag y bo modd.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Nod ReAct yw mynd i’r afael ag anghenion pobl sydd wedi cael eu diswyddo, neu sy’n gweithio dan rybudd diswyddiad, drwy gyfres o fesurau a luniwyd i ddileu’r hyn sy’n eu rhwystro rhag sicrhau swydd newydd. Lluniwyd y rhaglen ReAct gan Ganolfan Byd Gwaith a Gyrfa Cymru i gefnogi a chyd-fynd â’r gwasanaeth a gynigir i weithwyr a ddiswyddwyd.

Mae cefnogaeth ar gael dan y rhaglen i unigolion sydd:

  • wedi mynd yn ddi-waith yn y 6 mis diwethaf o ganlyniad i ddiswyddiad, neu sy’n gweithio dan rybudd diswyddiad;
  • yn ddi-waith ar hyn o bryd ac heb fod mewn swydd lawn amser barhaus am 6 wythnos neu fwy ers iddynt gael eu diswyddo;
  • yn byw yng Nghymru ar ddyddiad yr hysbysiad am ddiswyddo, a
  • phobl sydd heb dderbyn unrhyw hyfforddiant a ariennir yn gyhoeddus ers iddynt gael eu diswyddo (gan gynnwys rhaglenni Dysgu Seiliedig ar Waith y Cynulliad).

Sut maen nhw’n gwneud cais?

Dylai unigolion sydd wedi cael eu diswyddo gysylltu â’u swyddfa Gyrfa Cymru leol yn gyntaf. Bydd y swyddfa’n dadansoddi eu hanghenion hyfforddi ac yn cyhoeddi pecyn cais ReAct lle bo’n briodol.

Dylai busnesau sy’n gobeithio derbyn cymhorthdal cyflogau a grant hyfforddi i’w helpu i recriwtio gweithiwr a ddiswyddwyd, gysylltu â’r Tîm ReAct yn Abertawe i gael rhagor o wybodaeth neu becyn cais ar ReAct.Team@Wales.GSI.Gov.UK a rhif llinell gymorth ReAct 01792 765888.

Targedau’r Rhaglen

Rhwng 2008 a 2014, disgwylir i’r rhaglen gefnogi 37,230 o unigolion a 1,464 o gwmnïau. 

Os hoffech wybod rhagor am y ffordd mae’r Rhaglen yn darparu yn erbyn y targed hwn, cliciwch ar y ddogfen isod os gwelwch yn dda.

Os hoffech weld enghraifft o’r ffordd y mae busnesau wedi elwa ar y prosiect hwn, mae astudiaeth achos i’w gweld  ar wefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cyrmu.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

E-bost: DCELLSSETESF@wales.gsi.gov.uk

Ariennir rhan o'r prosiect hwn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Gronfa Gymdeithasol Ewrop logo