Skip to content

Cyfnod Sylfaen

Dolenni perthnasol

Bydd y canllaw hwn yn esbonio beth fydd eich plentyn yn ei ddysgu drwy’r Cyfnod Sylfaen.

Y cwricwlwm statudol ar gyfer pob plentyn 3 i 7 oed yng Nghymru, mewn lleoliadau a gynhelir a lleoliadau nas cynhelir.

Seilir y Cyfnod Sylfaen ar yr egwyddor y dylai darpariaeth yn y blynyddoedd cynnar gynnig sylfaen gadarn ar gyfer dysgu at y dyfodol drwy gynnig cwricwlwm sy'n addas i ddatblygiad y plentyn.

Mae’n rhoi mwy o gysondeb a pharhad i addysg plant ar adeg hollbwysig yn eu datblygiad.

Mae'r fframwaith (dolen allanol) hwn yn pennu'r saith Maes Dysgu. Mae’r rhain yn amlinellu’r hyn y dylid ei addysgu i blant a’r deilliannau a ddisgwylir ganddynt.

Caiff plant fwy o gyfleoedd i ddeall sut mae pethau'n gweithio drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol sy'n berthnasol i lefel eu datblygiad. Maen nhw'n cael eu herio gyda chwestiynau penagored a rhoddir cyfleoedd iddyn nhw archwilio a rhannu eu syniadau ar gyfer datrys problemau.

Rhoddir iddynt amser i ddatblygu eu sgiliau siarad a gwrando ac i fagu hyder wrth ddarllen ac ysgrifennu.

Bydd agweddau mwy ymarferol ar fathemateg yn cael eu cyflwyno fel y gall plant weld sut y mae problemau'n cael eu datrys a pha mor bwysig yw mathemateg yn eu bywydau bob dydd.

Bydd y cwricwlwm yn rhoi pwyslais mawr ar ddysgu drwy brofiadau, cymryd rhan weithredol a datblygiad plant o ran eu:

  • sgiliau creadigol a mynegiannol a'u gallu i sylwi er mwyn annog eu datblygiad fel unigolion
  • lles personol, cymdeithasol, emosiynol, corfforol a deallusol er mwyn datblygu'r plentyn cyfan
  • agweddau cadarnhaol at ddysgu fel y gallant fwynhau dysgu a dymuno parhau â'u haddysg
  • hunan-barch a'u hunanhyder i arbrofi, ymchwilio, dysgu pethau newydd a meithrin perthynas â phobl newydd
  • gweithgareddau yn yr awyr agored lle cânt brofiad uniongyrchol o ddatrys problemau go iawn a dysgu am gadwraeth a chynaliadwyedd.

Mae cyfres o ddogfennau canllaw wedi cael eu datblygu i gynorthwyo i weithredu'r Cyfnod Sylfaen. Mae’r dogfennau hyn, ynghyd â gwybodaeth allweddol, dulliau gweithredu ac ymchwil, bellach ar gael ar wefan Dysgu Cymru (dolen allanol).