Skip to content

Cyfnod Sylfaen

Dolenni perthnasol

Ceir yn y canllawiau hyn i rieni a gwarcheidwaid wybodaeth a fydd yn eu galluogi a’u hannog i fynd ati i fod yn rhan o addysg eu plentyn.
Mae fframwaith newydd wedi cael ei ddatblygu i atgyfnerthu'r ffocws ar ddatblygu sgiliau sy'n sail i'r cwricwlwm.

Y Cyfnod Sylfaen yw’r cwricwlwm statudol ar gyfer pob plentyn 3 i 7 oed yng Nghymru, mewn lleoliadau a gynhelir a lleoliadau nas cynhelir.

Caiff plant fwy o gyfleoedd i archwilio'r byd o'u cwmpas a deall sut mae pethau'n gweithio drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol sy'n berthnasol i lefel eu datblygiad.

Maen nhw'n cael eu herio gyda cwestiynau penagored a rhoddir cyfleoedd iddyn nhw archwilio a rhannu eu syniadau ar gyfer datrys problemau.

Seilir y Cyfnod Sylfaen ar yr egwyddor y dylai darpariaeth yn y blynyddoedd cynnar gynnig sylfaen gadarn ar gyfer dysgu at y dyfodol drwy gynnig cwricwlwm sy'n addas i ddatblygiad y plentyn.

Mae’n rhoi mwy o gysondeb a pharhad i addysg plant ar adeg hollbwysig yn eu datblygiad.

Mae'r Cyfnod Sylfaen yn rhoi pwyslais mawr ar gael plant i ddysgu drwy wneud. Rhoddir i blant ifanc fwy o gyfleoedd i ennill profiadau uniongyrchol drwy chwarae a thrwy gymryd rhan weithredol yn hytrach na gwneud tasgau mewn llyfrau.

Rhoddir iddynt amser i ddatblygu eu sgiliau siarad a gwrando ac i fagu hyder wrth ddarllen ac ysgrifennu.

Bydd agweddau mwy ymarferol ar fathemateg yn cael eu cyflwyno fel y gall plant weld sut y mae problemau'n cael eu datrys a pha mor bwysig yw mathemateg yn eu bywydau bob dydd.

Bydd mwy o bwyslais ar sicrhau bod plant yn deall sut mae pethau'n gweithio ac ar ddod o hyd i ffyrdd gwahanol o ddatrys problemau.

Bydd y cwricwlwm yn rhoi pwyslais mawr ar ddysgu drwy brofiadau, cymryd rhan weithredol a datblygiad plant o ran eu:

  • sgiliau a'u dealltwriaeth
  • lles personol, cymdeithasol, emosiynol, corfforol a deallusol er mwyn datblygu'r plentyn cyfan
  • hagweddau cadarnhaol at ddysgu fel y gallant fwynhau dysgu ac y byddant yn dymuno parhau â'u haddysg
  • hunan-barch a'u hunanhyder i arbrofi, ymchwilio, dysgu pethau newydd a meithrin perthynas â phobl newydd
  • sgiliau creadigol a mynegiannol a'u gallu i sylwi er mwyn annog eu datblygiad fel unigolion sydd â gwahanol ffyrdd o ymateb i brofiadau
  • gweithgareddau yn yr awyr agored lle cânt brofiad uniongyrchol o ddatrys problemau go iawn a dysgu am gadwraeth a chynaladwyedd.

Mae'r fframwaith hwn yn pennu'r cwricwlwm a'r deilliannau dan saith Maes Dysgu. Ar gyfer pob Maes Dysgu, mae'r rhaglen addysgol yn cyflwyno'r hyn y dylid ei ddysgu i blant ac mae'r deilliannau'n pennu safonau perfformio disgwyliedig plant.

Mae cyfres o ddogfennau canllaw wedi cael eu datblygu i gynorthwyo i weithredu'r Cyfnod Sylfaen.

Swyddi newydd

Fel rhan o'r Cyfnod Sylfaen bydd yn rhaid i ysgolion ac ysgolion meithrin gynyddu nifer y Cynorthwywyr Dosbarth sy'n gweithio gyda phlant rhwng 3 a 7 mlwydd oed. Bydd hyn yn creu nifer o swyddi newydd ar gyfer Cynorthwywyr Dosbarth yn eich ardal chi.

Am fwy o wybodaeth ymwelwch â'r adran 'Swyddi newydd' ar wefan Chwarae Dysgu Tyfu.

Dolenni perthnasol allanol