Skip to content

Cymorth ariannol i fyfyrwyr

Cyngor doeth am Gyllid I Fyfyrwyr

Cewch ddilyn cwrs addysg uwch mewn prifysgol neu goleg addysg bellach. Nid yw addysg uwch o reidrwydd yn golygu astudio am radd. Cewch astudio ar gyfer Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch (HND), neu hyd yn oed Diploma Addysg Uwch.

Mae addysg uwch yn rhoi cyfle i chi ganolbwyntio ar bwnc sydd o wir ddiddordeb i chi. Mae’r dewis o gyrsiau’n cynnwys pynciau academaidd cyfarwydd megis Saesneg neu hanes, a chyrsiau llai cyfarwydd ar gyfer byd gwaith, sef cyrsiau galwedigaethol fel cynllunio gemau cyfrifiadurol. Mae llawer o gyrsiau’n cael eu rhannu’n unedau astudio neu fodiwlau. Mae pob modiwl yn rhoi cyfle i chi ennill credydau tuag at eich cymhwyster.

Cymorth ariannol i fyfyrwyr

Mae gwahanol fathau o gymorth ariannol ar gael i fyfyrwyr. Cewch arian tuag at y gost o astudio trwy gael benthyg arian y bydd yn rhaid i chi ei dalu nôl. Hefyd, mae grantiau a bwrsarïau ar gael na fydd yn rhaid eu talu nôl ac mae rhai cyflogwyr ac elusennau’n cynnig nawdd nad oes rhaid ei dalu nôl. Fel arfer, bydd eich cymorth ariannol yn gymysgedd o gael benthyg arian a derbyn grantiau.

Os ydych chi fel arfer yn byw yng Nghymru, gallech fod yn gymwys i gael cymorth ariannol gan Gyllid Myfyrwyr Cymru, waeth lle byddwch yn astudio yn y Deyrnas Unedig.

Bydd eich pecyn cymorth ariannol i fyfyrwyr yn dibynnu ym mha flwyddyn y gwnaethoch chi ddechrau ar eich astudiaethau, incwm eich teulu a ble byddwch chi’n astudio.

Gall Cyllid Myfyrwyr Cymru roi arian i fyfyrwyr trwy roi Benthyciad Ffïoedd Dysgu, Grant Ffïoedd Dysgu, Benthyciad Cynhaliaeth, Grant Dysgu Llywodraeth Cymru neu drwy gynnig grantiau arbenigol i ddysgwyr ag anableddau, neu i fyfyrwyr sydd â chyfrifoldebau gofal.

Ewch i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru (dolen allanol) i gael manylion am y cymorth sydd ar gael ar hyn o bryd.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â thîm cymorth i fyfyrwyr eich awdurdod lleol neu ffoniwch Canolfan Gyswllt Cyllid Myfyrwyr Cymru ar 0300 200 4050.