Skip to content

Cyrsiau dynodedig

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ar y dudalen hon fe welwch fanylion y cyrsiau sydd wedi'u dynodi'n benodol at ddibenion rhoi cymorth statudol i fyfyrwyr cymwys o Gymru ym maes addysg uwch.

Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am weinyddu ac asesu ceisiadau i gyrsiau gael eu dynodi'n benodol. Mae penderfyniadau ynglŷn â pha gyrsiau penodol i'w dynodi yn cael eu gwneud yn ôl disgresiwn Llywodraeth Cymru.

Dylech nodi mai dim ond i fyfyrwyr cymwys sy'n bodloni'r meini prawf preswylio ar gyfer Cymru y mae'r dynodiadau penodol hyn yn gymwys. Os yw sefydliadau am wneud cais i gyrsiau gael eu dynodi ar gyfer myfyrwyr cymwys sy'n preswylio fel arfer yn yr Alban, Gogledd Iwerddon neu Loegr, dylai'r sefydliadau hynny wneud cais ar wahân naill ai i'r Asiantaeth Dyfarniadau Myfyrwyr ar gyfer yr Alban (Student Awards Agency for Scotland - SAAS), yr Adran Addysg a Dysgu yng Ngogledd Iwerddon neu'r Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau yn Lloegr.

Pwy i gysylltu â nhw

Os hoffech gyflwyno cais i gwrs gael ei ddynodi neu os hoffech gael manylion am y prosesau cyfredol ar gyfer dynodi cyrsiau penodol, cysylltwch â studentfinancedivision@Wales.gsi.gov.uk

Telerau defnydd

Er bod yr holl gyrsiau ar y rhestr yn bodloni'r meini prawf ar gyfer dynodi ar yr adeg y gwneir y cais, cyfrifoldeb y sefydliadau sy'n darparu'r cyrsiau yw hysbysu Llywodraeth Cymru os yw cyrsiau sydd wedi'u dynodi'n benodol yn cael eu newid neu eu tynnu'n ôl.

Diweddaru'r wybodaeth yn y dyfodol

Bydd y rhestr o'r cyrsiau dynodedig sydd ar gael yn cael ei diweddaru'n rheolaidd, felly argymhellir eich bod yn rhoi nod tudalen ar y dudalen hon.

I helpu i nodi cyrsiau dynodedig sydd newydd gael eu hychwanegu, defnyddiwch yr hidlydd yn y golofn 'Dyddiad y Llythyr yn Cadarnhau'r Dynodiad'.