Skip to content

Addysg bellach cymorth ariannol i fyfyrwyr

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Gall addysg bellach olygu dysgu sgiliau sylfaenol fel rhifedd a llythrennedd, neu hyfforddiant sy’n gysylltiedig â gwaith ar gyfer masnach a diwydiant.

Caiff ei darparu gan golegau lleol neu ysgolion fel arfer, a gall arwain at addysg uwch neu brifysgol.

Mae addysg bellach yn cyfeirio at astudiaethau ar ôl 16 oed fel arfer. Mae cyllid ar gael i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd addysg bellach.

Os ydych rhwng 16-18 oed, ni fydd yn rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu fel arfer, ac mae’n bosibl y byddwch hefyd yn gymwys i gael Lwfans Cynhaliaeth Addysg.  

Mae rhai awdurdodau lleol hefyd yn darparu eu cymorth eu hunain ar gyfer dysgwyr.

Os ydych yn 19 oed neu’n hŷn ac yn astudio’n llawnamser, mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi dalu ffioedd dysgu. Mae’r rhan fwyaf o golegau addysg bellach yn cynnig dysgu am ddim neu ostyngiad i ddysgwyr o deuluoedd incwm isel, dysgwyr anabl neu ddysgwyr sy’n cael budd-daliadau.

Mae’n bosibl y byddwch hefyd yn gymwys i gael Grant Dysgu’r Lywodraeth Cymru (dolen allanol). 

Benthyciad Datblygu Gyrfa

Os ydych yn 18 oed neu’n hŷn, gallwch wneud cais am Fenthyciad Datblygu Gyrfa os nad ydych yn gymwys i gael unrhyw gymorth arall. Hynny cyn belled â bod y dysgu’n rhoi i chi y sgiliau sydd eu hangen arnoch ar gyfer galwedigaeth, crefft neu broffesiwn. Gelwir hyn yn ‘hyfforddiant galwedigaethol’. Gallwch wneud cais am Fenthyciad Datblygu Gyrfa p’un a ydych yn astudio’n llawnamser neu’n rhan-amser.

Mae'r rhain yn fenthyciadau o rhwng £300 a £10,000 y gallwch eu benthyg er mwyn cefnogi unrhyw gwrs o ddysgu a fydd yn eich helpu yn eich gyrfa.

Mae'r Llywodraeth yn talu’r llog tra'r ydych yn dysgu ac nid ydych yn cychwyn ad-dalu hyd nes yr ydych wedi gorffen. Bydd yn ymdrin â hyd at 80% o'ch cwrs ffioedd neu 100% os buoch yn ddi-waith ers 3 mis neu ragor, yn ogystal â chost llyfrau a deunyddiau dysgu eraill.

Daw'r benthyciadau o dri banc stryd fawr sy'n cymryd rhan yn y cynllun a gall unrhyw un gymhwyso os ydynt yn 18 oed neu drosodd,  yn enwedig os nad ydynt yn cymhwyso ar gyfer cyllid oddi wrth eu hawdurdod lleol.

Am ragor o wybodaeth galwch Linell Gwybodaeth BDG ar 0800 585 505.

Addysg bellach ran-amser

Os ydych yn 19 oed neu’n hŷn ac yn astudio’n rhan-amser, mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi dalu ffioedd dysgu. Mae’r rhan fwyaf o golegau addysg bellach yn cynnig dysgu am ddim neu ostyngiad i ddysgwyr o deuluoedd incwm isel, dysgwyr anabl neu ddysgwyr sy’n cael budd-daliadau.

Os cewch anawsterau ariannol yn ystod eich astudiaethau, mae’n bosibl y bydd eich coleg yn gallu eich helpu. Os byddwch yn wynebu sefyllfa o’r fath, cysylltwch â’ch coleg i weld os gallant eich helpu.

Os ydych yn astudio cwrs rhan-amser am fwy na 275 awr y flwyddyn, mae’n bosibl y byddwch hefyd yn gymwys i gael Grant Dysgu’r Lywodraeth Cymru.

Os ydych yn ddi-waith ac yn astudio’n rhan-amser, mae’n bosibl y byddwch yn dal i fod yn gymwys i gael Lwfans Ceisio Gwaith. Rhaid bod eich cwrs yn llai na 16 awr yr wythnos, a bydd angen i chi ddangos eich bod yn dal ar gael i weithio. Dylech gadarnhau hyn â’ch Canolfan Byd Gwaith leol.

Cymorth Gofal Plant

Os ydych mewn Addysg bellach ac yn astudio mewn sefydliad neu goleg yng Nghymru, gellwch wneud cais am gymorth oddi wrth y Gronfa Ariannol Wrth Gefn.  Dyle myfyrwyr sy’n astudio yn Lloegr cysylltu eu prifysgol neu goleg am ragor o wybodaeth.

Os ydych ar gwrs dysgu yn y gwaith,  gellwch wneud cais am gymorth oddi wrth y darparwr dysgu ble'r ydych yn astudio. Os ydych yn aros yn yr ysgol neu'n dysgu yn y gymuned, dylech wneud cais am gymorth oddi wrth y cyngor lleol ble'r ydych yn astudio.

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd  lleol ym mhob awdurdod lleol yn gallu cynorthwyo rhieni/gofalwyr i ddarganfod gofal plant priodol a gwasanaethau eraill.

Costau Teithio

Os ydych angen help i gyrraedd a dychwelyd adref o leoliad dysgu, neu angen teithio fel rhan o'ch cwrs mae'n bosib y byddwch yn cymhwyso ar gyfer cludiant cymorthdaledig neu gludiant am ddim.

Os ydych dros 16 ac yn aros yn yr ysgol byddwch fel arfer yn cymhwyso os ydych yn byw yn nalgylch yr ysgol ond angen teithio mwy na phellter penodedig i gyrraedd yr ysgol.

Os ydych rhwng 16-19 oed ac yn astudio llawn amser mewn coleg addysg bellach, byddwch fel arfer yn cymhwyso am gludiant am ddim. Os ydych yn 19 oed neu drosodd neu'n astudio rhan amser mae'n bosib y byddwch hefyd yn cymhwyso ar gyfer cludiant cymorthdaledig neu am ddim.
 
Gofynnwch am ragor o fanylion gan y swyddog lles myfyrwyr ble bynnag yr ydych yn dysgu neu'n bwriadu dysgu.