Skip to content

Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd

Dolenni perthnasol

Mae'r ddogfen hon yn nodi ein cynlluniau ar gyfer datblygu'r FfAE newydd a'n hamserlen arfaethedig ar gyfer ei weithredu.
Mae dysgu seiliedig ar waith yn rhoi cyfle i weithwyr newydd ddysgu sgiliau hanfodol wrth weithio.
Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd logo

Bydd Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd dysgu ôl-16 yn ein helpu i sicrhau bod yr addysg a ariennir gennym yn diwallu anghenion dysgwyr.

Arolwg Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd

Mae'r Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd yn seiliedig ar nifer bychan o ddangosyddion craidd. Yn ogystal â'r dangosyddion craidd, mae nifer o agweddau eraill ar berfformiad darparwyr nad ydynt o reidrwydd yn fesuradwy, ond sy'n dal i fod yn bwysig i nodi effeithiolrwydd cyffredinol eu perfformiad.  Rydym yn rhagweld y caiff y rhain eu mesur yn bennaf drwy hunanasesiadau blynyddol Darparwyr.

Defnyddiwch y tabiau ar y chwith i gael rhagor o fanylion.

Canlyniadau dysgwyr
  • Adroddiad Canlyniadau Dysgwyr
  • Meincnodi
  • Gwerth ychwanegol
  • Cymaryddion cenedlaethol
Ymatebolrwydd
  • Ymgysylltu â chyflogwyr
  • Boddhad Dysgwyr
  • Cynnwys Dysgwyr
Arwain a Rheoli
  • Hunanasesu
  • Adolygiadau gan gymheiriaid
  • Addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang (ADCDF)