Skip to content

Llwybrau Dysgu 14-19

Llwybrau Dysgu 14-19 yw’r fframwaith addysg a ddefnyddir yng Nghymru i drawsnewid sut mae pobl ifanc yn cael eu haddysg.

Mae’n canolbwyntio ar anghenion dysgwyr unigol ac ar eu profiad o ddysgu ffurfiol, dysgu heb fod yn ffurfiol a dysgu anffurfiol. Mae hefyd yn datblygu sgiliau a fydd yn eu helpu i wireddu eu potensial.

Mae chwe phrif elfen i fframwaith y llwybrau dysgu. Mae rhai ohonynt yn unigryw i Gymru ac maen nhw’n rhannu’r ddau gategori penodol. Y ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr a’r cymorth i ddysgwyr.

Dyma dair elfen y ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr:

  • Llwybr Dysgu Unigol – er mwyn diwallu anghenion pob unigolyn. Mae’n cynnwys dysgu ffurfiol, dysgu heb fod yn ffurfiol, a dysgu anffurfiol; 
  • Mwy o Ddewis a Hyblygrwydd o ran y Cyrsiau – sy’n arwain at ennill cymwysterau o gwricwlwm lleol; 
  • Craidd Dysgu sy’n rhoi addysg ehangach – gan gynnwys y sgiliau, yr wybodaeth, yr ymagweddau, y gwerthoedd a’r profiadau sydd eu hangen ar bob person ifanc 14-19, waeth pa lwybr y mae’n ei ddewis.

Dyma dair elfen y cymorth i ddysgwyr:

  • Cymorth gan Anogwr Dysgu -  yn sicrhau bod mwy o gymorth dysgu ar gael i’r rhai mwyaf anghenus;
  • Gwasanaethau Cymorth Personol - i helpu’r person ifanc i oresgyn unrhyw rwystrau sy’n ei atal rhag dysgu;
  • Cyngor a Chyfarwyddyd diduedd ynghylch Gyrfaoedd.