Skip to content

Mwy o ddewis a hyblygrwydd

Dolenni perthnasol

Mae Mesur Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (Cymru) 2009 (“y Mesur”) yn darparu’r sylfaen statudol ar gyfer Llwybrau Dysgu 14-19.
Mae’r canllawiau hyn yn nodi lleiafswm y cyrsiau astudio y dylid eu cynnwys mewn cwricwlwm lleol a lleiafswm y cyrsiau astudio galwedigaethol.
Mae’r taflenni hyn yn disgrifio sut y caiff yr hyn y mae plentyn wedi’i gyflawni ei gydnabod fel rhan o Lwybrau Dysgu 14-19.
Yn adran hon y wefan, cewch wybodaeth am y cymwysterau hyn a’r ddeddfwriaeth berthnasol.
Mae’r ymgynghoriad hwn yn holi eich barn am y newidiadau arfaethedig i bolisi Llwybrau Dysgu 14-19.
Canfyddiadau’r grŵp gorchwyl a gorffen, yn dilyn eu hadolygiad o arlwy’r cwricwlwm lleol yng Nghyfnod Allweddol 4.

Fe wnaeth Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 sicrhau cwricwlwm sy’n cynnig dewis ehangach a chymorth dysgu o ansawdd uchel i ddysgwyr 14-19 oed ledled Cymru.

Mae’r Mesur yn ffordd o hybu Llwybrau Dysgu 14-19. Mae wedi sicrhau bod pob dysgwr 14-19 oed yn gallu dewis o blith o leiaf 30 o gyrsiau y mae’n rhaid i bump ohonynt fod yn alwedigaethol.

Mae pobl ifanc yn cael y cyfle i astudio amrywiaeth eang o bynciau yn ychwanegol at bynciau hanfodol fel Mathemateg a Saesneg. Mae amrywiaeth o gyrsiau galwedigaethol ar gael sy’n cynnwys profiad gwaith a dysgu y tu allan i amgylchedd yr ysgol.

Cynhaliwyd adolygiad annibynnol ar y penderfyniad i gynnig o leiaf 30 o gyrsiau i ddysgwyr yng Nghyfnod Allweddol 4. Efallai y bydd yna newidiadau i’r Mesur, yn dibynnu ar ganlyniad yr ymgynghoriad.