Skip to content

Cylchlythyrau

 

WAGC 013/2008 - Canllawiau i Awdurdodau Lleol - Deddf Gofal Plant 2006

14/07/14
Mae Deddf Gofal Plant 2006 yn egluro ac yn ehangu ar rôl hanfodolAwdurdodau Lleol fel arweinwyr strategol wrth ddarparu gofal plant ynlleol.
 

Ysgolion sy’n Achosi Pryder - Canllawiau statudol i ysgolion ac awdurdodau lleol

20/02/14
Mae’r canllawiau statudol hyn yn darparu gwybodaeth am y gofynion deddfwriaethol.
 

Dod yn Athro Cymwysedig: Llawlyfr Canllawiau – Cylchlythyr Rhif: 017/2009

09/01/14
Mae’r ddogfen hon yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am nodau a chwmpas y Safonau Statws Athro Cymwysedig diwygiedig.
 
Canllawiau ar gyfer Systemau Rheoli Gwybodaeth Ysgolion

Canllawiau ar gyfer Systemau Rheoli Gwybodaeth Ysgolion

02/12/13
Mae’r canllawiau hyn yn disodli Canllawiau ar gyfer Systemau Rheoli cymryd Gwybodaeth Ysgolion Cylchlythyr Llywodraeth Cynulliad Cymru Rhif: 024–07 a gyhoeddwyd ym mis Awst 2007.
 

Addysgu a chymwysterau addysgu

24/05/13
Mae’r ddogfen wybodaeth hon yn trafod dau fater cysylltiedig.
 
Parchu eraill: canllawiau gwrth-fwlio 2011

Parchu eraill: canllawiau gwrth-fwlio

02/11/12
Cyfres o ddeunyddiau gwrth-fwlio yw 'Parchu eraill' sy’n darparu canllawiau ac atebion ymarferol ar rwystro ac ymateb i ddigwyddiadau o fwlio mewn ysgolion.
 
Gweithdrefnau cwyno ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion yng Nghymru

Gweithdrefnau Cwyno Cyrff Llywodraethu Ysgolion: Cylchlythyr No 011/2012

02/10/12
Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu canllaw diwygiedig i helpu Ysgolion yng Nghymru i sefydlu gweithdrefnau cwyno effeithiol.
 

Mesur capasiti ysgolion yng Nghymru

15/08/12
Capasiti ysgol yw nifer y disgyblion y gall gynnig eu haddysgu.
 

Adroddiadau Blynyddol y Llywodraethwyr: Cylchlythyr 14/01 (diwygiwyd Tachwedd 2011)

03/11/11
Mae’r Cylchlythyr hwn yn rhoi canllawiau i ysgolion a Chyrff Llywodraethol ar gynnwys statudol Prosbectysau Ysgolion.
 
Canllawiau ar gyfer Cyrff Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion

Canllawiau ar gyfer Cyrff Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion (diwygiwyd Gorffenaf 2011)

03/08/11
Mae’r ddogfen hon yn darparu arweiniad i gyrff llywodraethol a phenaethiaid ar faterion yn ymwneud â gweithredu neu newid polisi ymddangosiad a gwisg ysgol.
 

Strategaethau Cynnwys y Dysgwr: Canllaw i ddarparwyr dysgu gydol oes a sgiliau yng Nghymru

08/06/10
Fel rhan o’i Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd, mae Llywodraeth y Cynulliad yn cyflwyno gofynion newydd ar gyfer darparwyr dysgu ôl 16 oed i sefydlu strategaethau ffurfiol ar gyfer cynnwys y dysgwr. Bydd cynnwys y dysgwr yn ganolog i Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd Yr Adran Plant, Addysg, ...
 
Safonau Cenedlaethol Diwygiedig i Benaethiaid yng Nghymru

Safonau Cenedlaethol Diwygiedig i Benaethiaid yng Nghymru: Cylchlythyr 14/06

19/03/10
Mae’r Cylchlythyr Cyfarwyddyd hwn yn amlinellu’r Safonau Cenedlaethol Diwygiedig ar gyfer Penaethiaid yng Nghymru a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2006.
 

Adrodd am Gamymddwyn ac Anghymhwystra yn y Gwasanaeth Addysg - Cylchlythyr Llywodraeth Cynulliad Cymru Rhif: 018/2009

24/09/09
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi arweiniad manwl i gyflogwyr ac asiantwyr ynghylch y newidiadau sydd wedi’u gwneud i’r trefniadau ar gyfer rhoi adroddiad ar achosion o gamymddwyn yn y gwasanaeth addysg yng Nghymru. Daw hyn o ganlyniad i Ddeddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006 a Rheoliadau Addysg (Cyflwyno ...
 

Cynigion Trefniadaeth Ysgolion: Cylchlythyr Llywodraeth Cynulliad Cymru Rhif: 021/2009

18/09/09
Hon yw'r prif ddogfen polisi Llywodraeth Cynulliad Cymru ynghylch ad-drefnu ysgolion yng Nghymru.
 

Y siwrnai ddysgu i bobl ifanc y mae’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid (BCI) yn eu lleoli mewn Cartrefi Diogel i Blant yng Nghymru

25/08/09
Mae’r ddogfen hon yn cwmpasu gofynion ar gyfer y ddarpariaeth addysg a hyfforddiant i bobl ifanc y mae’r BCI yn eu lleoli mewn Cartrefi Diogel i Blant.
 

Grant Cymhelliant Hyfforddi Athrawon Tystysgrif Addysg i Raddedigion (Addysg Bellach) yng Nghymru 2009/10 - Canllawiau

19/08/09
Canllawiau ar gyfer darparwyr hyfforddiant cychwynnol athrawon TAR (AB) sy’n cynnig y cwrs blwyddyn llawn amser [sef Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Glyndwˆ r a Phrifysgol Cymru, Casnewydd] ar gyfer gweinyddu ac asesu cymhwysedd, a’r fethodoleg ar gyfer cyfrif taliadau o dan gynllun 2009/10.
 
Casglu a chofnodi data am gefndir ethnig disgyblion

Casglu a chofnodi data am gefndir ethnig disgyblion

16/07/09
Ceir yn y canllawiau hyn ar gyfer ysgolion ac awdurdodau addysg lleol (AALlau) gyngor newydd ar gasglu a chofnodi data am hunaniaeth genedlaethol a chefndir ethnig disgyblion. Mae’n disodli Cylchlythyr Cynulliad Cenedlaethol Cymru 27/02 ‘Casglu a Chofnodi Data am Gefndir Ethnig Disgyblion’ a gyhoed ...
 
Rheoliadau Addysg (Gwaith Penodedig a Chofrestru) (Cymru) 2004 a’r Safonau Proffesiynol (Diwygiedig) ar gyfer Cynorthwywyr Dysgu Lefel Uwch

Rheoliadau Addysg (Gwaith Penodedig a Chofrestru) (Cymru) 2004 a’r Safonau Proffesiynol (Diwygiedig) ar gyfer Cynorthwywyr Dysgu Lefel Uwch

09/10/08
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys canllawiau diweddaredig ar Reoliadau Addysg (Gwaith Penodedig a Chofrestru) (Cymru) 2004 a sut i’w rhoi ar waith, ac mae hefyd yn nodi’r Safonau Proffesiynol (diwygiedig) ar gyfer CDLU yng Nghymru.
 

Grant Cymhelliant Hyfforddi Athrawon Tystysgrif Addysg i Raddedigion yng Nghymru 2008/09 - Nodiadau Canllaw

08/09/08
Mae’r canllawiau hyn yn darparu gwybodaeth am gymhelliant hyfforddi athrawon yng Nghymru ac yn amlinellu’r cyllid sydd ar gael, pwy sy’n gymwys i gael grant a sut y gwneir y taliadau.
 

WAGC 012/2008 Cronfa Cyfwng Ariannol 2008/09

28/07/08
Mae dogfen hyn yn cadarnhau telerau ac amodau am ddan daliadau syn gael eu wneud gan Gweinidogion Cymraeg dros sefydliadau syn ddarparu cymorth i fyfyriwr.
 

WAGC 005/2008 - Diogelu Plant mewn Addysg: Rôl awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu o dan Ddeddf Addysg 2002.

30/04/08
Mae’r ddogfen hon yn rhoi canllawiau ar gyfer y ddogfen Diogelu Plant a Sgiliau mewn Addysg: Rôl awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu dan Ddeddf Addysg 2002.
 

Sefyllfa ariannol y sector addysg bellach 2005/06. Cylchlythyr: WAGC 020/07

30/07/07
 

WAGC 22/07 - Y Gronfa Ariannol Wrth Gefn 2007/2008

19/07/07
Amlinella'r ddogfen hon delerau ac amodau taliadau grant ar gyfer sefydliadau gan Weinidogion Cymru at ddibenion cynorthwyo myfyrwyr ag iddynt anghenion penodol.
 
Cerigyn wedi eu llwio

NAFWC 47/2006 - Canllawiau Cynnwys a Chynorthwyo Disgyblion

01/11/06
Mae’r canllawiau hyn yn ymdrin â chynnwys a chynorthwyo dysgwyr o oed ysgol gorfodol (er y bydd rhai elfennau yn gymwys i bob dysgwr).
 

Cyfarwyddyd Ariannol i Sefydliadau Addysg Bellach ar gyfer 2005/06

30/09/06
 

Dadansoddiad o Sefyllfa Ariannol y Sector Addysg Bellach 2004/05

30/09/06
Mae’r cylchlythyr hwn yn hysbysu sefydliadau o ddangosyddion perfformiad iechyd ariannol y sector addysg bellach yng Nghymru
 

Cynllun Gweithredu Sgiliau a Chyflogaeth Cymru 2005: Cylchlythyr 51/04

25/05/06
Cynllun Gweithredu Sgiliau a Chyflogaeth newydd yw’r ddogfen hon. Mae’r gweithredu yn bwrw ymlaen ac yn adeiladu ar y gwaith sydd eisoes yn deillio o Gynllun Gweithredu Sgiliau a Chyflogaeth 2002, gan gefnogi 4 prif faes: Gwella Mecanweithiau Datblygu’r Gweithlu; Cyflenwi’r Sgiliau Angenrheidiol ar ...
 

Y Rhaglen Athrawon Graddedig a’r Rhaglen Athrawon Cofrestredig: Cylchlythyr 06/06

09/05/06
Mae'r ddogfen hon yn rhoi arweiniad i lwybrau trwy gyflogaeth i addysgu a fydd yn arwain at ennill Statws Athro Cymwysedig (SAC). Bydd pob llwybr trwy gyflogaeth yn cael ei redeg trwy gyfrwng y cynllun hyfforddi athrawon ar sail cyflogaeth ('y Cynllun') a geir yn Atodiad A. Gwnaed y cynllun hwn ga ...
 

Arweiniad ar Ddatganiadau Polisi Trafnidiaeth i Ddysgwyr 16-19 oed 2004/05: Cylch. 30/04

08/05/06
 

Canllawiau ar gyfer Grant Ysgolion Bro Llywodraeth Cynulliad Cymru

09/12/05
Diben y Cylchlythyr hwn yw cynnig canllawiau ar y meini prawf ar gyfer defnyddio grant Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Ysgolion Bro yn 2005/06 a’r blynyddoedd dilynol. Llwytho:   Canllawiau ar gyfer Grant Ysgolion Bro Llywodraeth Cynulliad Cymru (pdf = 169KB)  
 

Institutional Planning - FEF/CL/04/16 (Saesneg yn unig)

09/08/05
INSTITUTIONAL PLANNING
 

Finance Record Guidance - NC/C/05/07FR (Saesneg yn unig)

05/08/05
GUIDANCE NOTES FOR COMPLETION OF FINANCE RECORD 2005
 

Polisi Sgiliau Sylfaenol a Chanllaw Sgrinio ac Asesu i Ddarparwyr Dysgu (Gorffennaf 2005) - NC/C/05/03/LPD

08/07/05
Mae’r cylchlythyr hwn yn dosbarthu Polisi Sgiliau Sylfaenol ELWa a’r camau gweithredu cysylltiedig.
 

Ymgynhoriad ar Pwysoliadau Maes Pwnc ac Estyniad Capio Dysgwr o fewn y System Gynllunio a Chyllido Cenedlaethol (NPFS) - NC/C/05/04NPFS

10/06/05
Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw caniatáu cyfle rhesymol i ddarparwyr i roi ymateb ar newidiadau terfynol y model NPFS cyn ei fod yn cael ei ddefnyddio.
 

Arweiniad i`r cynllun hyfforddi athrawon ar sail cyflogaeth - y Rhaglen Athrawon Graddedig a`r Rhaglen Athrawon Cofrestredig

02/04/05
Yn y ddogfen hon mae arweiniad i ddulliau o hyfforddi sy`n seiliedig ar gyflogaeth fydd yn arwain at ennill Statws Athro Cymwysedig (SAC).
 

Dadansoddiad O Sefyllfa Ariannol Y Sector Ab 2003/04 - NC/C/05/01FR

18/03/05
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth i sefydliadau am ddangosyddion perfformiad iechyd ariannol ar gyfer y sector addysg bellach yng Nghymru fel y mae’r cofnod cyllid a’r adroddiadau ariannol a archwiliwyd ar gyfer 2003/04 yn dangos.
 

E-mandate (F.E. Estate Management Statistics Project) - FEF/CL/05/01 (Saesneg yn unig)

01/01/05
Re: eMandate (Further Education Estate Management Statistics Project)
 

Council Reclaim 2003/04 - FEF/CL/04/18 (Saesneg yn unig)

07/12/04
COUNCIL RECLAIM 2003/04
 

Canllawiau Sy`n Cyd-Fynd Rheoliadau Cynigion ar Drefniadaeth Hyfforddiant 2004

06/12/04
 

Cynllun Grant Dysgu`r Cynulliad 2004/05

30/11/04
Arweiniad i awdurdodau addysg lleol (AALlau) ynghylch gweinyddu, asesu cymhwysedd a dilyn methodoleg wrth gyfrifo taliadau Grant Dysgu`r Cynulliad (GDC) yn 2004/05. Llwytho: Cynllun Grant Dysgu`r Cynulliad 2004/05 [.pdf 505KB] (Saesneg yn unig )
 

Disability Statements 2004/05 - FEF/CL/04/14 (Saesneg yn unig)

18/11/04
DISABILITY STATEMENTS 2004/05
 

Disability Discrimination Act (DDA) Capital Funding - FEF/CL/04/13 (Saesneg yn unig)

18/11/04
DISABILITY DISCRIMINATION ACT (DDA) CAPITAL FUNDING
 

LLDD Supplementary Funding (SUs) - FEF/CL/04/12 (Saesneg yn unig)

18/11/04
LLDD SUPPLEMENTARY FUNDING (SUs)
 

Financial Contingency Funds Allocations 2004/05 - FEF/CL/04/11 (Saesneg yn unig)

18/11/04
FINANCIAL CONTINGENCY FUNDS ALLOCATIONS 2004/05
 

Further Education (FE) pay – 2004-05 Allocations - FEF/CL/04/09 (Saesneg yn unig)

18/11/04
FURTHER EDUCATION (FE) PAY – 2004–05 ALLOCATIONS
 

Operational Planning Documents 2004/05 - FEF/CL/04/05 (Saesneg yn unig)

18/11/04
OPERATIONAL PLANNING DOCUMENTS 2004/05 This letter provides guidance on the development of institutional plans for the period 2004/07, and details the requirements for the submission of operational planning documents to the National Council by 23 July 2004. As the letter refers both to academic (1 ...
 

Further Education (FE) Pay - FEF/CL/04/04 (Saesneg yn unig)

18/11/04
FURTHER EDUCATION (FE) PAY The purpose of this letter is to request information to be used to inform the allocation of additional funding for FE pay for 2004–05.
 

FEF/CL/04/01 - Institutional Planning 2004 (Saesneg yn unig)

18/11/04
INSTITUTIONAL PLANNING 2004 This letter provides guidance on the development of institutional plans for the period 2004/07, and details the requirements for the submission of strategic planning documents to the National Council by 14 May 2004. It also sets out the arrangements for the submission o ...
 

Cymraeg i Oedolion: Dogfen Ymgynghori ar Ailystrwythuro Cymraeg i Oedolion 2004 - NC/C/04/12BL

01/11/04
Mae’r cylchlythyr hwn yn gofyn am farnau sefydliadau a buddddeiliaid am y cynigion ar gyfer ailstrwythuro Cymraeg i Oedolion o 2005. Gofynnir i sefydliadau a budd–ddeiliaid ymateb yn ysgrifenedig i’r cynigion hyn.
 

Grantiau Cymhelliant ar gyfer Hyfforddiant TAR (Addysg Bellach) i Athrawon yng Nghymru 2004/05: Canllawiau

13/10/04
 

Provision for Learners With Learning Difficulties and/or Disabilities: supplementary Funding 2004/05 - NC/C/04/11F (Saesneg yn unig)

15/09/04
This Circular addresses two issues. Firstly, it explains how institutions may apply for supplementary funding to make mainstream provision more accessible for learners with learning difficulties and/or disabilities. The attached appendix offers notes for guidance on completing the forms supplied on ...
 

NC/C/04/10FR - Finance Record Data Request 2003/04 (Saesneg yn unig)

06/09/04
This Data Request requests institutions to return finance data for the period 1 August 2003 to 31 July 2004.
 

ELWa FE Funding Allocations 2004/05 - NC/C/04/08F (Saesneg yn unig)

30/07/04
This Circular presents details of ELWa’s FE funding allocations for 2004/05.
 

NC/C/04/07LPD - Mesur Perfformiad ar gyfer dysgu ol-16 yng Nghymru

23/07/04
Mae’r papur hwn yn rhestru mesurau perfformiad arfaethedig ar gyfer dysgu ôl–16 yng Nghymru, seiliedig ar y Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Dyma’r tro cyntaf y mae set gyson o fesurau ar gyfer canlyniadau dysgu y gellir eu cymhwyso ar draws addysg bellach, dysgu yn y gwaith, dysgu yn y g ...
 

NC/C/04/05FR - Analysis of the Financial Position of the FE Sector 2002/03 (Saesneg yn unig)

23/07/04
This bulletin informs institutions of financial health performance indicators for the further education sector in Wales as shown by the finance record and the audited financial statements for 2002/03.
 

Sgrinio ag Asesu Sgiliau Sylfaenol - Cyfarwyddyd i Ddarparwyr Dysgu (Mehefin 2004) - NC/C/04/06LPD

19/07/04
Mae’r cylchlythyr hwn yn darparu gwybodaeth ar: y sgrinio ac asesiad ar gyfer anghenion sgiliau sylfaenol i ddysgwyr sydd yn dechrau derbyn darpariaeth wedi ei chyllido gan ELWa; a’r amserlen gweithredu wedi ei ailddiffinio
 

Canllawiau Llwybrau Dysgu 14-19

12/07/04
 

Disability Discrimination Act (DDA) Capital Funding: Implementation Plans - FEF/CL/04/15 - (Saesneg yn unig)

01/06/04
DISABILITY DISCRIMINATION ACT (DDA) CAPITAL FUNDING: IMPLEMENTATION PLANS
 

2004/05 Funding Agreement and Funding Guidance - FEF/CL/04/10 (Saesneg yn unig)

01/06/04
2004/05 FUNDING AGREEMENT AND FUNDING GUIDANCE
 

Capital Funding - FEF/CL/04/07 (Saesneg yn unig)

01/06/04
CAPITAL FUNDING The purpose of this letter is to inform institutions of their allocation of capital funding for 2004/05 and to set out the associated timeframes and processes.
 

FE Funding Update Circular Letter - FEF/CL/04/03 (Saesneg yn unig)

01/06/04
FUNDING UPDATE This letter provides an update on funding issues, including associated procedures and timeframes. As the letter refers both to academic (1 August to 31 July) and financial (1 April to 31 March) years, the following convention is used: 2004/05 (AY); and 2004–05 (FY).
 

Further Education (fe) Funding 2004/05 - FEF/CL/04/06 (Saesneg yn unig)

26/04/04
FURTHER EDUCATION (FE) FUNDING 2004/05 The purpose of this letter is to inform institutions of their provisional allocation of recurrent funding for the 2004/05 academic year and to request institutions to agree the programme area deployment of their funded weighted student learning units (WSLUs) ...
 

The National Planning Framework: Planning post-16 provision funded - by ELWa - NC/C/04/04NPF (Saesneg yn unig)

14/04/04
This circular: outlines the principles underpinning ELWa’s approach to planning; explains the role of participants; communicates key milestones up to December 2004; and describes the interface between planning and funding.
 

Cynllunio ar gyfer Cynyddu Mynediad i Ysgolion i Ddisgyblion ag Anableddau: Cylchlythyr 15/04

05/04/04
 

LLDD Supplementary Funding 2003/04 - FEF/CL/04/02 (Saesneg yn unig)

31/03/04
LLDD SUPPLEMENTARY FUNDING 2003/04
 

Paratoi Cynlluniau Strategol Addysg Atodol 2004-2005: Cylchlythyr 44/03

27/01/04
 

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 - Cynllun Cyhoeddi Model i Ysgolion: Cylchlythyr 09/04

23/01/04
 

Accounts Direction to FE Institutions for 2003/04 - NC/C/04/03FR (Saesneg yn unig)

09/01/04
The purpose of the Circular is to keep institutions up to date on the Council’s requirements for the format of their audited financial statements, which are due by 31 December 2004.
 

Anelu at Ragoriaeth: Ymgynghori ynghylch gweithdrefnau cwyno - NC/C/04/02LPD

09/01/04
Mae’r cylchlythyr hwn yn ymwneud â’r modd yr ymdrinnir â chwynion dysgwyr a chyfranogwyr eraill am addysg a ariennir gan ELWa.  Mae’r cylchlythyr yn: amlinellu disgwyliadau ELWa y bydd darparwyr yn gweithredu gweithdrefnau cwyno effeithiol; disgrifio sut y bydd yn ceisio sicrhau bod darparwyr yn se ...
 

Rhagoriaeth yw'r Nod: Ymgynghori ar sicrhau ansawdd darpariaeth ôl-16 mewn ysgolion - NC/C/04/01LPDhf

09/01/04
Mae’r cylchlythyr hwn yn dangos strategaeth arfaethedig er sicrhau a gwella ansawdd dysgu ôl–16 mewn ysgolion.
 

Ysgolion Bro: Cylchlythyr 34/03

07/01/04
 

Student Support Arrangements 2003/04 - NC/C/03/13LDF (Saesneg yn unig)

10/12/03
This Circular provides institutions/sponsored organisations with a summary of the monitoring information for the 2001/02 Access Funds; details of the monitoring information required by the Council to account for the use of the 2002/03 Financial Contingency Funds; and details of the allocation of Fi ...
 

Securing Specialist Provision for Learners With Learning Difficulties And/or Disabilities - NC/C/03/12LDF (Saesneg yn unig)

08/12/03
This Circular sets out the criteria and procedures for the placement of learners at specialist FE establishments and replaces Further Education Funding Council for Wales Bulletin B98/05. This Circular does not concern post–16 secondary education placements secured by LEAs in specialist reside ...
 

Llawlyfr o Arferion Da ar gyfer Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig

28/10/03
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau addysg o ansawdd da ac i alluogi pob plentyn a pherson ifanc i gyrraedd eu gwir botensial.
 

Provision For Learners with Learning Difficulties and/or Disabilities: Supplementary Funding 2003/04 - NC/C/03/11LDF (Saesneg yn unig)

02/10/03
This Circular addresses two issues. Firstly, it explains how institutions may apply for supplementary funding to make mainstream provision more accessible for learners with learning difficulties and/or disabilities. The attached appendix offers notes for guidance on completing the forms supplied on ...
 

Parchu eraill: canllawiau gwrth-fwlio: gylchlythyr 23/03

29/09/03
Nod y canllaw hwn yw darparu gwybodaeth ar sut i ymdrin â bwlio mewn ysgolion.
 

Anelu am Ragoriaeth: Fframwaith Ansawdd - NC/C/03/10LPD

12/09/03
 

Ysgolion y Cafwyd bod Angen Mesurau Arbennig Arnynt neu fod Ganddynt Wendidau Difrifol: Cylch. 28/03

12/09/03
 

Gweithredu'r System Gyllido Genedlaethol, A'r Amserlen Ar Ei Chyfer - NC/C/03/08SLD

08/08/03
Mae’r cylchlythyr yma'n darparu gwybodaeth am: Y datblygiadau wrth weithredu’r System Gyllido Genedlaethol ar gyfer dysgu ôl–16 (ac eithrio AU) yng Nghymru; a’r Amserlen gweithredu wedi’i hailddiffinio. Nid oes angen ymateb, er bod croeso i sylwadau.
 

ABCh ac AGG yn y Cwricwlwm Sylfaenol: Cylchlythyr 13/03

09/07/03
 

National Council FE Funding Allocations 2003/04 - NC/C/03/04FCF (Saesneg yn unig)

03/07/03
This Circular presents details of the National Council’s FE funding allocations for 2003/04.
 

Comisiynu Adnoddau Dysgu ac Addysgu Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog 2003-04 - NC/C/03/03SLD

11/04/03
Mae'r cylchlythyr hwn yn darparu gwybodaeth am strategaeth y Cyngor Cenedlaethol – ELWa ar gyfer comisiynu deunyddiau dysgu ac addysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl–16, gan gynnwys y ddarpariaeth ar gyfer Cymraeg i Oedolion.
 

Analysis of the Financial Position of the FE Sector 2001/02 - NC/C/03/02FR (Saesneg yn unig)

04/04/03
This bulletin informs institutions of financial health performance indicators for the further  education sector in Wales as shown by the finance record and the audited financial statements for 2001/02.
 

Y Swyddfa Cofnodion Troseddol: Ffeithiau Sylfaenol i Wirfoddolwyr mewn Ysgolion: Cylchlythyr 02/03

01/04/03
 

Anelu at Ragoriaeth: Gwella Perfformiad ac Ansawdd - NC/C/03/01SLD

27/01/03
 

Ieithoedd Tramor Modern yng Nghyfnod Allweddol 2: Gwahoddiad i Gyflwyno Cynigion: Cylchlythyr 41/02

06/01/03
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn bwriadu cefnogi prosiectau peilot ar gyfer dysgu Ieithoedd Tramor Modern (ITM) yng Nghyfnod Allweddol 2 o’r flwyddyn academaidd 2003–04 ymlaen. Mae’r fenter hon yn ffurfio rhan o strategaeth genedlaethol Llywodraeth y Cynulliad ar Ieithoedd Tramor Modern (IT ...
 

Atal Pobl Anaddas rhag Gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc: Cylchlythyr 34/02

13/12/02
Mae'r Canllawiau hyn yn cynnig cyngor i gyflogwyr yn y gwasanaeth addysg ynghylch atal pobl anaddas rhag gweithio gyda phlant a phobl ifanc.
 

Camddefnyddio Sylweddau: Plant a Phobl Ifanc: Cylchlythyr 17/02

21/06/02
Caiff yr agenda weithredu yng nghyswllt camddefnyddio sylweddol ei gosod hyd at 2008 yn Delio â Chamddefnyddio Sylweddau yng Nghymru, a gyhoeddwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn Ebrill 2000.
 

Y Wlad Sy ’n Dysgu

18/08/01
Mae addysg a hyfforddiant yn bwysig iawn i Gymru –maent yn rhyddhau talent,yn ymestyn cyfle,yn atgyfnerthu cymunedau ac yn helpu i greu cyfoeth.
 

Protecting Children from Abuse: The role of the Education Service: Circular 52/95 (Dogfen Saesneg yn unig)

28/10/95
 

Cylchlythyr 57/94 Addysg Plant Sâl

19/12/94