Skip to content

Ysgolion y Cafwyd bod Angen Mesurau Arbennig Arnynt neu fod Ganddynt Wendidau Difrifol: Cylch. 28/03

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn disodli Cylchlythyr 64/93 y Swyddfa Gymreig "Ysgolion sydd angen Mesurau Arbennig: Canllaw i Ddarpariaethau Mesurau Arbennig Deddf Addysg 1993." Mae’n rhoi cyngor i AALl ac ysgolion os canfuwyd bod angen mesurau arbennig ar ysgolion neu bod ganddynt wendidau difrifol yn dilyn arolygiad Adran 10.

  • Mae’n pwysleisio cyfrifoldeb yr AALl: sef paratoi datganiad gweithredu, gweithio mewn partneriaeth â’r ysgol, darparu cymorth rheolaidd sydd wedi’i dargedu’n dda a monitro cynnydd.
  • Y gweithdrefnau i’w dilyn pan nodir bod angen mesurau arbennig ar ysgol, gan gynnwys cyhoeddi adroddiad yr arolygiad, paratoi a gweithredu cynlluniau gweithredu a monitro cynnydd; a dileu mesurau arbennig ysgol.
  • Y gweithdrefnau i’w dilyn pan nodir bod gan ysgol wendidau difrifol: gan gynnwys cwblhau cynllun gweithredu gan yr ysgol.
  • Mae’n ystyried adrannau 54 i 56 Deddf Addysg 2002 sy’n ymwneud â dulliau ymyrryd mewn ysgolion sy’n achosi pryder a ddaeth i rym ym mis Ionawr 2003.
  • Mae darpariaethau Deddf 2002 yn galluogi’r Gweinidog neu’r AALl ddechrau cymryd camau ymyrryd cyn cyhoeddi’r adroddiad ac ymestyn y pwerau ymyrryd i ysgolion sydd â gwendidau difrifol.