Skip to content

Arweiniad a gwybodaeth

Anghenion Addysgol Arbennig - Asesiad Sgrinio

30/01/15
Dyma asesiad sgrinio ar gyfer anghenion addysgol arbennig cwblhawyd yn 2012.
 

Ad-drefnu’r Sector Addysg Uwch

30/01/15
Mae’r polisi hwn, a gyflwynwyd am y tro cyntaf yn 2002, wedi’i ddiwygio yn 2011.
 

Cylch Gwaith ar gyfer Gwasanaethau Gyrfaoedd yng Nghymru - Asesiad sgrinio

30/01/15
Y cam cyntaf hwn o'r Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb yn ystyried effeithiau cychwynnol ar gydraddoldeb y polisi arfaethedig hwn.
 

Cadw dysgwyr yn ddiogel - Rôl awdurdodau lleol, cyrff llywodraethu a pherchnogion ysgolion annibynnol o dan Ddeddf Addysg 2002

13/01/15
Mae’n rhaid i gyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir a sefydliadau yn y sector addysg bellach sicrhau eu bod yn cyflawni eu swyddogaethau mewn ffordd sy’n diogelu ac yn hyrwyddo lles plant.
 

Adroddiad Blynyddol i Ysgolion

05/01/15
Mae’r adroddiad yn cynnwys dolenni i bob dogfen a luniwyd ar gyfer ysgolion a’u cyrff llywodraethu dros y flwyddyn academaidd o 2013 i 2014.
 
Hawliau plant i apelio a gwneud hawliad i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru - Canllawiau statudol i awdurdodau lleol

Hawliau plant i wneud apêl neu hawliad i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru – canllawiau statudol i awdurdodau lleol

22/12/14
Mae Mesur Addysg (Cymru) 2009 yn rhoi’r hawl i blant a phobl ifanc ddwyn achos cyfreithiol gerbron Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC) eu hunain.
 
Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) Canllawiau i ysgolion a cholegau yng Nghymru

Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) Canllawiau i ysgolion a cholegau yng Nghymru

26/11/14
Mae’r ddogfen hon yn darparu canllawiau ar ddarpariaeth STEM i ddysgwyr 3 i 19 oed yn ysgolion a cholegau Cymru.
 

Arferion cyfredol ar ddefnyddio llefydd gwag mewn ysgolion

01/10/14
Gwybodaeth ac enghreifftiau am arferion cyfredol ar gyfer awdurdodau lleol a chyrff ac unigolion eraill sydd â diddordeb yn y maes.
 

Cod Trefniadaeth Ysgolion

27/08/14
Mae’r Cod Trefniadaeth Ysgolion yn gorfodi gofynion ac yn darparu canllawiau mewn perthynas â chynigion trefniadaeth ysgolion.
 

Cyfarwyddyd ynghylch Cyfrifon i sefydliadau addysg bellach 2013 i 2014

20/08/14
Mae’r Cyfarwyddyd hwn ynghylch Cyfrifon yn rhoi gwybod i sefydliadau beth yw ein gofynion o ran eu datganiadau ariannol archwiliedig.
 

Canllaw ar gyllid sydd ar gael i ddysgwyr

14/08/14
Dyma ganllaw sy’n egluro’r gwahanol ffynonellau o gyllid sydd ar gael i’ch helpu i fanteisio ar gyfleoedd addysg a dysgu.
 
Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg: Adroddiad blynyddol

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg: Adroddiad blynyddol

17/07/14
Mae’r adroddiad blynyddol yn cynnwys manylion am y cynnydd mae’r Strategaeth wedi ei wneud i gyrraedd ei thargedau.
 
Grant Effeithiolrwydd Ysgolion 2013 i 2015

Grant Effeithiolrwydd Ysgolion a Grant Amddifadedd Disgyblion

24/06/14
Mae’r grantiau hyn yn rhoi cymorth ariannol er mwyn cyflawni ein blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer ysgolion rhwng 2013 a 2015.
 
Rheoli asbestos mewn ysgolion

Rheoli asbestos mewn ysgolion

28/05/14
Mae’n hanfodol bod y tîm sy’n rheoli’r ysgol yn ymwybodol o’i ddyletswydd o ran rheoli asbestos.
 
Cytundeb Dysgu Prentisiaeth

Cytundeb Dysgu Prentisiaeth

07/04/14
Mae’r Cytundeb Dysgu Prentisiaeth yn amlinellu’r telerau ac amodau sy’n gysylltiedig â rhaglen brentisiaeth drwy ddysgu seiliedig ar waith.
 
Gwaredu asedau gan ysgolion sefydledig ac ysgolion gwirfoddol

Gwaredu asedau gan ysgolion sefydledig ac ysgolion gwirfoddol

05/03/14
Sut y gall cyrff sefydledig a chyrff llywodraethu ysgolion sefydledig ac ysgolion gwirfoddol waredu tir neu eiddo sydd wedi eu darparu neu eu gwella ar draul arian cyhoeddus.
 
Model cenedlaethol ar gyfer gweithio’n rhanbarthol

Model cenedlaethol ar gyfer gweithio’n rhanbarthol

17/02/14
Fframwaith ar gyfer gwella ysgolion sy'n cydnabod y rôl bwysig mae ysgolion, awdurdodau lleol, consortia rhanbarthol a Llywodraeth Cymru yn ei chwarae mewn addysg.
 

Dod yn Athro Cymwysedig: Llawlyfr Canllawiau – Cylchlythyr Rhif: 017/2009

09/01/14
Mae’r ddogfen hon yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am nodau a chwmpas y Safonau Statws Athro Cymwysedig diwygiedig.
 
Medrusrwydd staff addysgu mewn ysgolion - Canllawiau i ysgolion

Medrusrwydd staff addysgu mewn ysgolion - Canllawiau i ysgolion

21/11/13
Bydd y canllawiau hyn yn helpu ysgolion, cyrff llywodraethu, awdurdodau lleol, awdurdodau esgobaethol, penaethiaid, athrawon ac undebau llafur i ddefnyddio gweithdrefnau gallu ar gyfer staff addysgu.
 

Arweiniad i Gyrff Llywodraethu ynghylch Codi Tâl am Weithgareddau Ysgol (diwygiwyd Tachwedd 2013)

18/11/13
Pwrpas yr arweiniad anstatudol hwn yw helpu penaethiaid a chyrff llywodraethu i egluro’u polisïau ar godi tâl a pheidio â chodi tâl am weithgareddau ysgol ac ymweliadau ysgol.
 
Trefniadaeth ysgolion: ymgynghori â phlant a phobl ifanc

Trefniadaeth ysgolion: ymgynghori â phlant a phobl ifanc

13/11/13
Canllawiau ar ymgynghori â dysgwyr yr effeithir ar eu hysgol gan gynnig yn ymwneud â threfniadaeth ysgolion.
 

Cynnig trefniadaeth ysgolion – gwybodaeth i blant a phobl ifanc

04/10/13
Mae’r llyfryn hwn yn rhoi gwybodaeth i blant am y camau mae ALlau yn gorfod eu cymryd cyn gwneud newidiadau i’w hysgolion.
 

Cyfarwyddyd ynghylch cyfrifon i sefydliadau addysg bellach 2012/13

24/09/13
Mae'r cyfarwyddyd hwn ynghylch Cyfrifon yn rhoi gwybod i sefydliadau am ofynion Llywodraeth Cymru o ran eu datganiadau ariannol archwiliedig.
 

Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau: llythyr i ysgolion

16/09/13
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Aaddysg wedi ysgrifennu i ysgolion ar draws Cymru yn amlinellu blaenorioaethau ar gyfer y tymor i ddod.
 

Rheoli perfformiad i benaethiaid, athrawon ac athrawon digyswllt

17/06/13
Daeth Rheoliadau Gwerthuso Athrawon (Cymru) 2011 i rym ar 1 Ionawr 2012.
 
Canllawiau statudol ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir yng Nghymru ynghylch y ddyletswydd i gynnal cyfarfodydd gyda rhieni

Cyfarfodydd rhieni: canllawiau statudol ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir yng Nghymru ynghylch y ddyletswydd i gynnal cyfarfodydd gyda rhieni

03/05/13
Mae’r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn darparu ar gyfer trefniadau newydd sy’n golygu y gall rhieni gyflwyno deiseb i gael cyfarfod gyda chorff llywodraethu’r ysgol, a hynny hyd at deirgwaith y flwyddyn.
 
Dyddiadau Tymor a Gwyliau Ysgol 2013-14

Dyddiadau tymor a gwyliau ysgol 2013 i 2014

04/03/13
Mae’r ddogfen hon yn nodi dyddiadau tymor a gwyliau ysgol 2013 i 2014 ar gyfer pob awdurdod yng Nghymru.
 

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Llywodraethu Ysgolion

01/02/13
Ar 8 Tachwedd 2012, cyflwynodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau Ddatganiad Ysgrifenedig i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ynghylch Grŵp Gorchwyl a Gorffen newydd a sefydlodd i ystyried materion sy’n ymwneud â llywodraethu ysgolion.
 

Canllawiau i ysgolion ac awdurdodau lleol ar weithredu gweithdrefnau effeithiol i ddisgyblu a diswyddo staff - cylchlythyr 002/2013

31/01/13
Mae'r canllawiau hyn yn rhoi help a chymorth i gyrff llywodraethu ysgolion ac awdurdodau lleol i weithredu gweithdrefnau effeithiol i ddisgyblu a diswyddo staff.
 

Adolygiad ar Ddarparu Gwasanaethau Addysg yng Nghymru yn y Dyfodol

23/01/13
Ym mis Tachwedd, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau y byddai'n comisiynu adolygiad ar Ddarparu Gwasanaethau Addysg yng Nghymru yn y Dyfodol.
 
Ydych chi’n ystyried mynd i brifysgolyn 2012/13? Canllaw cyflym.

Ydych chi’n ystyried mynd i brifysgol yn 2012/13? Canllaw cyflym

14/12/12
O fis Medi 2012 bydd prifysgolion a sefydliadau eraill sy’n darparu cyrsiau addysg uwch yn gallu codi hyd at £9,000 y flwyddyn am eu cyrsiau llawn-amser.
 

Strwythur y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer Llywodraethu Ysgolion

26/11/12
Ar 8 Tachwedd 2012, cyflwynodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau Ddatganiad Ysgrifenedig i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ynghylch sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen i ystyried materion sy’n ymwneud â llywodraethu ysgolion.
 
Mae'r cyfarwyddyd hwn ynghylch Cyfrifon yn rhoi gwybod i sefydliadau am ofynion Llywodraeth Cymru o ran eu datganiadau ariannol archwiliedig.

Cyfarwyddyd ynghylch cyfrifon i sefydliadau addysg bellach 2011/12

03/10/12
Mae'r cyfarwyddyd hwn ynghylch Cyfrifon yn rhoi gwybod i sefydliadau am ofynion Llywodraeth Cymru o ran eu datganiadau ariannol archwiliedig.
 

Gwahardd o Ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion

28/09/12
Mae’r ddogfen hon yn rhoi canllawiau ar wahardd a’r gweithdrefnau apêl ar gyfer ysgolion prif ffrwd ac unedau cyfeirio disgyblion a'r camau i gymryd i gynnal addysg disgyblion wedi gwahardd.
 

Adroddiad Blynyddol i Ysgolion: Blwyddyn Academaidd 2011 i 2012

25/09/12
Mae’r adroddiad blynyddol i ysgolion yn cynnwys dolenni i bob dogfen a luniwyd ar gyfer ysgolion a’u cyrff llywodraethu dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf (2011 i 2012).
 

Diweddariad: Llythyr ar ran Chris Tweedale, Cyfarwyddwr Grŵp Ysgolion a Phobl Ifanc

03/09/12
Mae’r llythyr hwn yn cyfeirio at faterion allweddol o’r flwyddyn diwethaf ac yn amlinellu rhai o’r gweithrediadau allweddol y bydd angen i ni ganolbwyntio arnyn nhw yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.
 

Cynllun Gweithredu Cymraeg ail iaith

17/07/12
Mae'r Cynllun Gweithredu Cymraeg ail iaith yn cynnwys gweithgareddau tymor byr a thymor hirach sydd â'r bwriad o ddechrau gwella safonau a chyrhaeddiad Cymraeg ail iaith.
 
Canllaw i ddefnyddio PISA fel cyd-destun dysgu

Canllaw i ddefnyddio PISA fel cyd-destun dysgu

29/06/12
Mae’r ddogfen hon yn darparu canllawiau i ddefnyddio PISA a chwestiynau ar ffurf PISA fel gweithgareddau i gefnogi a gwella dysgu ac addysgu.
 

Cynllun Busnes yr Adran Addysg a Sgiliau 2012-2016

18/06/12
Caiff yr Adran Addysg a Sgiliau (AdAS) ei harwain gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau a'r Dirprwy Weinidog Sgiliau.
 

Diwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd (HMS) mewn ysgolion

07/06/12
Mae Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi anfon datganiad ysgrifenedig yn hysbysu'r holl randdeiliaid am y trefniadau ar gyfer y ddau ddiwrnod HMS ychwanegol yng Nghymru.
 

Uned Addysg Ariannol Cymru (UAAC)

30/05/12
Mae Uned Addysg Ariannol Cymru (UAAC) yn rhoi cymorth i ymarferwyr sy’n darparu addysg ariannol i bobl ifanc 7 i 19 oed.
 
Grant Effeithiolrwydd Ysgolion 2012-13

Grant Effeithiolrwydd Ysgolion 2012-13

08/05/12
Dogfen gyfarwyddyd ar gyfer ysgolion ac awdurdodau lleol yng Nghymru yw hon am y Grant Effeithiolrwydd Ysgolion.
 
Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

23/04/12
Mae'r Strategaeth hon yn garreg filltir hanesyddol yn natblygiad addysg cyfrwng Cymraeg ac yn gosod cyfeiriad strategol cenedlaethol Llywodraeth Cymru.
 
Hyrwyddo dilyniant ieithyddol rhwng Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Hyrwyddo dilyniant ieithyddol rhwng Cyfnodau Allweddol 2 a 3

23/04/12
Canllaw yw hwn ar gyfer awdurdodau lleol ac ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gyfer gwella cyfraddau dilyniant ieithyddol rhwng Cyfnod Allweddol 2 a 3.
 

Rôl arsylwi yn y dosbarth o ran codi safonau

10/04/12
Mae Chris Tweedale, Cyfarwyddwr y Grŵp Ysgolion a Phobl Ifanc, wedi ysgrifennu at Gyfarwyddwyr Addysg i egluro’r trefniadau ar gyfer arsylwi yn yr ystafell ddosbarth.
 

Casglu a chofnodi data am iaith gyntaf disgyblion (Ionawr 2012)

06/02/12
Am y tro cyntaf y mis Ionawr hwn, bydd Llywodraeth Cymru yn dechrau casglu gwybodaeth am iaith gyntaf pob disgybl o oed ysgol gorfodol ym mhob ysgol a gynhelir drwy broses y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD).
 
Toiledau ysgol: Canllaw arfer da ar gyfer ysgolion yng Nghymru

Toiledau ysgol: Canllaw arfer da ar gyfer ysgolion yng Nghymru

24/01/12
Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion ac awdurdodau lleol ar sut i ddarparu a chynnal cyfleusterau toiled o ansawdd da a glân ar gyfer dysgwyr.
 
Cymorth i unigolion a chyflogwyr sy'n wynebu colli swyddi

Cymorth i unigolion a chyflogwyr sy'n wynebu colli swyddi

24/01/12
Gan Gyrfa Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Y Ganolfan Byd Gwaith a TUC Cymru.
 

Grant Effeithiolrwydd Ysgolion 2011-12

14/12/11
Dogfen gyfarwyddyd ar gyfer ysgolion ac awdurdodau lleol yng Nghymru yw hon am y Grant Effeithiolrwydd Ysgolion.
 

Hyrwyddo Cydraddoldeb i Bobl Anabl mewn Ysgolion

22/11/11
Canllawiau i benaethiaid ac athrawon yng Nghymru
 
Addysg ariannol ar gyfer pobl ifanc rhwng 7 ac 19 oed yng Nghymru

Addysg ariannol ar gyfer pobl ifanc rhwng 7 ac 19 oed yng Nghymru

28/10/11
Mae'r ddogfen hon yn cynnwys canllawiau ynghylch darparu addysg ariannol ar gyfer pobl ifanc rhwng 7 ac 19 oed mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru.
 
Y Rhaglen Addysg Ryngwladol: Manyleb

Y Rhaglen Addysg Ryngwladol: Manyleb

25/10/11
Mae’r ddogfen ganllaw hon yn amlinellu manylion Rhaglen Addysg Ryngwladol (IEP) Adran Addysg a Sgiliau (AdAS) Llywodraeth Cymru.
 
Cefnogi llythrennedd triphlyg: Dysgu ieithoedd yng Nghyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3

Cefnogi llythrennedd triphlyg: Dysgu ieithoedd yng Nghyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3

17/10/11
Cafodd y canllawiau hyn eu llunio i gefnogi’r gwaith o ddatblygu sgiliau llythrennedd ac iaith drwy greu cysylltiadau ar draws Cymraeg, Cymraeg ail iaith, Saesneg ac ieithoedd tramor modern.
 

Y Gronfa Ariannol wrth Gefn 2011/12: Canllawiau ar gyfer Sefydliadau Addysg Bellach a Chanolfannau Cymraeg i Oedolion

23/09/11
Mae'r 'Gronfa Ariannol wrth Gefn 2011/12' yn nodi'r telerau a'r amodau sy'n gysylltiedig â thaliadau a roddir i sefydliadau gan Weinidogion Cymru. Mae'r grant yn cael ei glustnodi'n benodol er mwyn rhoi cymorth i fyfyrwyr sydd mewn angen penodol.
 
Gall cymwysterau groesi ffiniau – canllaw bras ar gymharu cymwysterau yn y DU ac yn Iwerddon, Gorffennaf 2011

Gall cymwysterau groesi ffiniau – canllaw bras ar gymharu cymwysterau yn y DU ac yn Iwerddon, Gorffennaf 2011

20/09/11
Mae cymwysterau yn amrywio rhwng y naill wlad a’r llall. Er hynny, mae yna rai camau clir, sy’n gyffredin i’r rhan fwyaf o wledydd, y mae pobl yn symud drwyddynt ym maes addysg a hyfforddiant ac yn y gwaith. Mae hyn yn golygu bod modd gwneud cymariaethau bras rhwng cymwysterau a’u lefelau yng Nghym ...
 

Adroddiad Blynyddol i Ysgolion - Blwyddyn Academaidd 2010-2011

19/09/11
Rydym wedi llunio adroddiad blynyddol i ysgolion sy’n cynnwys dolenni ar y we i ddogfennau sydd wedi’u llunio ar gyfer ysgolion a’u cyrff llywodraethu yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf (2010-11). Nod yr adroddiad yw dwyn ynghyd yr holl ganllawiau yn un ddogfen hawdd ei defnyddio.
 

Cyfarwyddyd ynghylch cyfrifon i sefydliadau addysg bellach 2010/11

17/08/11
Mae'r cyfarwyddyd hwn ynghylch Cyfrifon yn rhoi gwybod i sefydliadau am ofynion Llywodraeth Cymru o ran eu datganiadau ariannol archwiliedig yn unol â pharagraff 54 o'r Memorandwm Ariannol.
 

Safonau Proffesiynol ar gyfer Athrawon, Tiwtoriaid a Hyfforddwyr yn y Sector Dysgu Gydol Oes yng Nghymru a’r canllawiau cymhwyso cysylltiedig

09/08/11
Cafodd y Safonau hyn eu cyhoeddi gan LLUK (y cyngor sgiliau sector gynt) yn 2007 ar ran Llywodraeth Cymru a phennodd Gweinidogion Cymru ym mis Mehefin 2008 mai dyma’r safonau at ddibenion Rheoliadau Cymwysterau Athrawon Addysg Bellach (Cymru) 2002.
 

Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg

05/08/11
Pwrpas y canllawiau hyn yw esbonio sut bydd awdurdodau lleol yn paratoi a chyflwyno Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (y ‘Cynlluniau’).
 
Canllawiau ar gyfer Cyrff Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion

Canllawiau ar gyfer Cyrff Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion (diwygiwyd Gorffenaf 2011)

03/08/11
Mae’r ddogfen hon yn darparu arweiniad i gyrff llywodraethol a phenaethiaid ar faterion yn ymwneud â gweithredu neu newid polisi ymddangosiad a gwisg ysgol.
 

Y flwyddyn o’n blaenau: Llythyr ar ran Chris Tweedale, Cyfarwyddwr Grŵp Ysgolion a Phobl Ifanc

18/07/11
Mae’r llythyr hwn yn cydnabod y gwaith yr ydych wedi ymgymryd ag ef yn eich ysgol ac yn amlinellu rhai o’r materion allweddol y bydd angen i ni ganolbwyntio arnyn nhw yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.
 

Ffeithiau a Ffigurau ynghylch Cwnsela mewn Ysgolion Mehefin 2011

12/07/11
Ein nod yw sicrhau bod darpariaeth gwnsela ar gael i bob disgybl ysgol. Rydym yn anelu i sicrhau y bydd eu hanghenion yn derbyn y sylw priodol.
 

Datblygiadau Polisi yn ymwneud â’r Gweithlu Ysgolion:Llythyr ar ran Chris Tweedale, Cyfarwyddwr y Grŵp Ysgolion a Phobl Ifanc (GYPI)

27/06/11
Ceir yn y llythyr wybodaeth am y system sydd newydd ei datblygu sef Adolygu a Datblygu Ymarfer ar gyfer gweithlu'r ysgol gyfan.
 
Responsibility and Responsiveness – Stakeholder Review of FE Governance Arrangements

Cyfrifoldeb ac Ymatebolrwydd – Adolygiad Rhanddeiliaid o Drefniadau Llywodraethu Addysg Bellach

26/05/11
Mae’r papur hwn yn manylu ynghylch canfyddiadau’r adolygiad rhanddeiliaid i’r ffordd y mae addysg bellach yng Nghymru yn cael ei llywodraethu.
 

Creu cymunedau dysgu diogel: canllawiau i sefydliadau addysg bellach yng Nghymru

06/05/11
Mae hon yn ddogfen ganllaw ac arferion da i helpu i ddatblygu cydlyniant cymunedol. Ei nod yw atal eithafiaeth dreisgar mewn sefydliadau addysg bellach ac ymysg darparwyr hyfforddiant galwedigaethol yng Nghymru.
 

Addysg Uwch – Cynlluniau Ffioedd Dysgu

18/04/11
Ym mis Mawrth 2011, fe gyhoeddwyd canllawiau i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) ynghylch cymeradwyo a gorfodi cynlluniau mewn perthynas â ffioedd dysgu sefydliadau addysg uwch. Mae’r canllawiau hyn yn egluro'r hyn yr ydym yn disgwyl i CCAUC ei wneud i gyflawni’r rôl hon.
 

Dysgu ar gyfer plant a phobl ifanc mewn lleoliad dalfa’r ifanc yng Nghymru – canllawiau statudol

31/03/11
Dyma ganllawiau Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gymhwyso Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009, Adran 48–52. Mae’n ymwneud ag addysg a hyfforddiant plant a phobl ifanc o Gymru sydd yn nalfa’r ifanc.
 

Llythyr ar Gadeiryddion pob corff llywodraethu ysgol am ddefnyddio data perfformiad yn effeithiol mewn ysgolion

30/03/11
Mae'r Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes wedi anfon llythyr am rôl hanfodol cyrff llywodraethu wrth godi perfformiad mewn ysgolion.
 

Fframwaith Presenoldeb ar gyfer Cymru Gyfan

08/03/11
Mae’r Fframwaith Presenoldeb ar gyfer Cymru Gyfan yn darparu safonau a chanllawiau ar gyfer ymarferwyr i sicrhau mwy o gysondeb o ran ymarfer ledled Cymru.
 

Defnydd effeithiol o symudiadau wedi’u rheoli: Cychwyn newydd i blant a phobl ifanc yn yr ysgol

01/03/11
Mae Llywodraeth Cymru yn argymell y dylid ystyried symudiadau wedi’u rheoli er mwyn rhoi cyfle i ddisgyblion gychwyn o’r newydd mewn ysgol newydd.
 

Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009: Canllawiau ar y Gwasanaethau Cymorth Dysgwyr a’r Ddogfen Llwybr Dysgu

22/02/11
Mae 'Canllawiau ar y Gwasanaethau Cymorth Dysgwyr a’r Ddogfen Llwybr Dysgu' yn rhoi canllawiau i ysgolion uwchradd a sefydliadau addysg bellach ynghylch darparu, sicrhau neu gyfranogi yn y ddarpariaeth o wasanaethau cymorth i ddysgwyr. Mae hefyd yn rhoi canllawiau ynghylch darparu Dogfen Ll ...
 

Gwrthsafiad a pharch: Datblygu cydlyniant cymunedol – dealltwriaeth gyffredin ar gyfer ysgolion a’u cymunedau

04/02/11
Mae’r 'Gwrthsafiad a pharch: Datblygu cydlyniant cymunedol – dealltwriaeth gyffredin ar gyfer ysgolion a’u cymunedau' yn rhoi canllawiau a chyngor yn amlinellu’r rôl sydd gan ysgolion i’w chwarae wrth ddatblygu a chefnogi dulliau strategol o hyrwyddo a chynnal cydlyniant cymunedol ac atal e ...
 

Addysgu gwleidyddiaeth mewn ysgolion

14/01/11
Mae Deddf Addysg 1996 yn gofyn i benaethiaid, cyrff llywodraethu ac awdurdodau lleol sicrhau bod disgyblion yn derbyn safbwyntiau cytbwys os yw nhw’n cael eu haddysgu am ddemocratiaeth a gwleidyddiaeth.
 

Cynllun Gweithredu Ymgysylltiad A Chyflogaeth Pobl Ifanc 2011-2015

12/01/11
Cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ei Chynllun Gweithredu ar gyfer 'Lleihau cyfran y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yng Nghymru' ym mis Ebrill 2009.
 

Cau ysgolion – agor ysgolion mewn tywydd gwael eithafol

12/12/10
Mae’r ddogfen ganllawiau canlynol yn rhoi cyngor i ysgolion wrth benderfynu a ddylai ysgol gau neu aros ar agor yn ystod tywydd gwael eithafol. Cyhoeddwyd y canllaw electronig ar y cyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae’r canllaw yn cynnwys asesiad risg generig ...
 

Y Gronfa Ariannol wrth Gefn 2010/11: Canllawiau ar gyfer Sefydliadau Addysg Bellach a Chanolfannau Cymraeg i Oedolion

17/11/10
Mae'r 'Gronfa Ariannol wrth Gefn 2010/11' yn nodi'r telerau a'r amodau sy'n gysylltiedig â thaliadau a roddir i sefydliadau gan Weinidogion Cymru. Mae'r grant yn cael ei glustnodi'n benodol er mwyn rhoi cymorth i fyfyrwyr sydd mewn angen penodol.
 

Canllawiau ar Ddata Cymraeg i Oedolion 2010/11

11/11/10
Mae’r ddogfen hon yn rhoi canllawiau ar gyflwyno data i ddarparwyr dysgu Cymraeg i Oedolion a chanolfannau rhanbarthol. Ei nod yw sicrhau set ddata gyson ar gyfer 2010/11 sy‘n cynnig y cyfle i lunio mesurau mewn perthynas â deilliannau dysgwyr a‘u datblygu ymhellach, fel bod modd gwneud gwaith dada ...
 

Pwerau Dyfarnu Graddau Sylfaen i Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru

10/11/10
Mae'r Meini Prawf a Chanllawiau a Chanllaw Ategol ar y cyd ar gyfer Cymru a Lloegr yn cael eu defnyddio gan sefydliadau addysg bellach sy'n dymuno gwneud cais am bwerau dyfarnu graddau sylfaen.
 

Profion amiddewis fel offeryn asesu

06/10/10
Mae'r tudalen hon yn rhoi canllawiau i Sefydliadau Dyfarnu sy'n rhan o'r gwaith o ddylunio, datblygu ac asesu profion aml ddewis, er mwyn gwella dibynadwyedd a dilysrwydd y broses hon fel dull asesu.
 

Profion amiddewis fel offeryn asesu

06/10/10
Mae'r tudalen hon yn rhoi canllawiau i Sefydliadau Dyfarnu sy'n rhan o'r gwaith o ddylunio, datblygu ac asesu profion aml ddewis, er mwyn gwella dibynadwyedd a dilysrwydd y broses hon fel dull asesu.
 

Adroddiad Blynyddol i Ysgolion - Blwyddyn Academaidd 2009-2010

16/09/10
Nod yr adroddiad yw rhestru’r holl ddogfennau yr anfonodd y Gweinidog at benaethiaid yng Nghymru yn y flwyddyn academaidd flaenorol (2009-10). Y nod yw rhoi’r holl ganllawiau mewn un adroddiad er mwyn bod yn gyfeirbwynt brys i chi, eich cydweithwyr a’ch cyrff llywodraethu.
 
Canllawiau ar sefydlu trefniadau consortia ysgolion/sefydliadau addysg bellach (SAB)

Canllawiau ar sefydlu trefniadau consortia ysgolion/sefydliadau addysg bellach (SAB): Cymru Rhif: 022/2010

07/09/10
Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo â'r gwaith o ddatblygu trefniadau effeithiol ar gyfer Consortia Ysgolion/Sefydliadau Addysg Bellach.
 
Meddwl yn gadarnhaol: Iechyd a lles emosiynol mewn ysgolion a lleoliadau Blynyddoedd Cynnar

Meddwl yn Gadarnhaol: Iechyd a Lles Emosiynol Mewn Ysgolion a Lleoliadau Blynyddoedd cynnar

07/09/10
Nod y ddogfen arfer da hon yw cynorthwyo pob ysgol a lleoliad Blynyddoedd Cynnar i hybu iechyd a lles emosiynol.
 

Peilot mathemateg pâr cysylltiedig

03/09/10
Mae cymwysterau TGAU newydd mewn Mathemateg wedi eu hachredu i’w haddysgu gyntaf o fis Medi 2010. Maent ar gael ar ffurf llinol ac unedau ill dau a gellir cael rhagor o wybodaeth amdanynt ar wefannau cyrff dyfarnu unigol.
 

Coleg Gŵyr Abertawe

01/09/10
Daeth Coleg Gŵyr Abertawe yn weithredol ar 20 Awst 2010. Mae Gorchymyn Diddymu wedi diddymu Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gorseinion a Chorfforaeth Addysg Bellach Coleg Abertawe, gan drosglwyddo’u heiddo, eu hawliau, eu rhwymedigaethau a’u staff i Gorfforaeth Addysg Bellach Coleg Gŵyr Abertawe. ...
 
Sicrhau bod ieithoedd yn cyfrif

Sicrhau bod ieithoedd yn cyfrif

16/07/10
Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r camau i’w cymryd i wella’r ffordd y caiff ieithoedd tramor modern eu dysgu a’u haddysgu mewn ysgolion uwchradd ac yn y Llwybrau Dysgu 14–19 yng Nghymru.
 

Canllaw y swyddog arholiadau: Rheoli canlyniadau a'r gwasanaethau ar ôl y canlyniadau ar gyfer cyfres arholiadau Mehefin 2010

14/07/10
Canllaw ymarferol yw hwn ar gyfer swyddogion arholiadau ysgolion a cholegau ar sut i baratoi ar gyfer diwrnod y canlyniadau a sut i hysbysu staff a myfyrwyr am wasanaethau ar ôl y canlyniadau ar gyfer cyfres arholiadau Mehefin 2010.
 
Mynediad i Addysg a Chymorth i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Meddygol

Mynediad i Addysg a Chymorth i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Meddygol

03/06/10
Nod y canllawiau hyn yw rhoi cyngor i ysgolion ac Awdurdodau Lleol ynghylch diwallu anghenion addysgol plant a phobl ifanc ag anghenion meddygol.
 

Llythyr agored ynghylch newid y termau ‘Awdurdod Addysg Lleol’ ac ‘Awdurdod Gwasanaethau Plant’

27/05/10
Gorchmynion i ddileu’r termau ‘Awdurdod Addysg Lleol’ ac ‘Awdurdod Gwasanaethau Plant’ o’r ddeddfwriaeth sylfaenol a’r is-ddeddfwriaeth a rhoi ‘Awdurdod Lleol’ yn eu lle.
 

Gwybodaeth ar gyfer staff y swyddfa arholiadau ar newidiadau i gymwysterau TGAU a rheoli asesiadau dan reolaeth

12/05/10
Mae asesiadau o dan reolaeth yn rhan o gymwysterau newydd sydd wedi eu cyflwyno ers Medi 2009. Mae’n gofyn i staff canolfannau a chonsortiwm i weithio gyda’i gilydd mewn ffyrdd newydd. Mae ystod o adnoddau wedi eu datblygu gynorthwyo staff swyddfa arholiadau canolfannau i baratoi ar gyfer y newid c ...
 

Darparu Sgiliau sy'n Gweithio i Gymru: Fframwaith ar gyfer y Farchnad Lafur

21/04/10
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r Adran Gwaith a Phensiynau yn rhannu uchelgais i wella cyfleoedd gwaith yng Nghymru ac integreiddio cyflogaeth, sgiliau a rhaglenni eraill. Mae'r Fframwaith hwn yn cynnwys yr egwyddorion craidd sy'n dangos sut y byddwn yn gwneud hyn.
 

Cyfarwyddyd statudol i gynorthwyo atal plant a phobl ifanc rhag colli addysg

20/04/10
Ers mis Medi 2009, bu awdurdodau lleol yng Nghymru o dan ddyletswydd newydd i wneud trefniadau i’w galluogi i nodi hunaniaethau plant yn eu hardal nad ydynt wedi cofrestru mewn ysgol ac nad ydynt yn derbyn addysg addas.
 

Cod ymarfer TGAU, TAG, Prif Ddysgu a Phrosiect

14/04/10
Mae’r cod hwn ar gyfer y sefydliadau dyfarnu sy’n darparu cymwysterau cyffredinol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae’r rheoleiddwyr cymwysterau yn defnyddio’r cod hwn fel sail i’w gweithgaredd monitro. Maent yn adolygu’r cod yn rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod yn parhau’n addas i’w bwrpas.
 

Arolwg Hyfedredd mewn Darllen ac Ysgrifennu Cymraeg

12/04/10
Comisiynodd yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Beaufort Research i gynnal arolwg o oedolion Cymraeg eu hiaith ledled Cymru i asesu eu hyfedredd darllen ac ysgrifennu. Cyn yr arolwg hwn ym 2004, nid oedd unrhyw arolygon o’r fath wedi cael eu cynnal ar yr iaith Gymraeg.
 

Y Cynllun Fetio a Gwahardd: Cyfnewid Disgyblion Rhwng Ysgolion neu Golegau Addysg Bellach

25/03/10
Roedd Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006 yn gosod sylfaen ar gyfer Cynllun Fetio a Gwahardd newydd a fyddai’n cryfhau’r trefniadau ar gyfer y rhai sy’n dymuno gweithio gyda phlant neu oedolion agored i niwed.
 
Canllaw arferion da i gyrff sector a chyrff sy’n gosod safonau: I’w helpu i bennu’r galw am sgiliau Cymraeg

Canllaw arferion da i gyrff sector a chyrff sy’n gosod safonau i’w helpu i bennu’r galw am sgiliau Cymraeg

22/03/10
Canllaw arferion da i gyrff sector a chyrff sy’n gosod safonau i’w helpu i bennu’r galw am sgiliau Cymraeg, cyfieithiadau Cymraeg o safonau galwedigaethil cenedlaethol a chymwysterau galwdigaethol drwy gyfrwng y Gymraeg.
 

Dyfarnu gradd A* newydd Safon Uwch

17/02/10
Bydd haf 2010 yn gweld dyfarniadau cyntaf y manylebau Safon Uwch newydd yn ymron bob pwnc, ynghyd â dyfarnu’r radd A* newydd ar y Safon Uwch. Bydd y radd newydd hon yn gwobrwyo perfformiad eithriadol ac yn caniatáu gwahaniaethu’n well rhwng yr ymgeiswyr sy’n perfformio orau. Dyfernir y radd A* yn y ...
 

Meini prawf TGAU yn y pynciau gwyddoniaeth

12/02/10
Mae APADGOS, ynghyd â’i bartneriaid yn Lloegr (Ofqual) a Gogledd Iwerddon (CCEA), wedi cyhoeddi meini prawf pwnc newydd ar gyfer TGAU yn y pynciau gwyddonol: gwyddoniaeth, gwyddoniaeth ychwanegol, gwyddoniaeth gymhwysol ychwanegol, bioleg, cemeg a ffiseg, sydd ar gael i’w lawrlwytho ar y dudalen ho ...
 

Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) yng Nghyfnod Allweddol 4

07/12/09
Nod y canllawiau hyn yw helpu ysgolion i sicrhau bod pob dysgwr yn cael y cyfle i ddatblygu a chymhwyso ei sgiliau TGCh a bod y sgiliau hynny'n cael eu cydnabod gan gymhwyster allanol addas yn ystod Cyfnod Allweddol 4.
 

Er Mwyn Ein Dyfodol - Strategaeth a Chynllun Addysg Uwch ar gyfer Cymru yn yr Unfed Ganrif ar Hugain

25/11/09
'Er Mwyn Ein Dyfodol - Strategaeth a Chynllun Addysg Uwch ar gyfer Cymru' yn yr Unfed Ganrif ar Hugain yw'r strategaeth a'r cynllun addysg uwch ar gyfer Cymru.
 

Datblygu Ein Sylfaen Dystiolaeth

24/11/09
Mae’r ddogfen hon yn amlinellu ein blaenoriaethau dadansoddol presennol ac i’r dyfodol.
 
School-based Counselling Services in Wales

Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion yng Nghymru Strategaeth Genedlaethol

19/10/09
Nod Llywodraeth Cynulliad Cymru yw sicrhau bod darpariaeth gynghori ar gael i bob disgybl ysgol, gan roi’r sicrwydd iddynt y bydd eu hanghenion yn cael y sylw priodol.
 

Cymeradwyo Cymwysterau

01/10/09
Mae’r Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau yn cymeradwyo cyhoeddi gwybodaeth am Gymwysterau Cymeradwyedig ar gyfer dysgwyr yng Nghymru. Yn adran hon y wefan, cewch wybodaeth am y cymwysterau hyn a’r ddeddfwriaeth berthnasol.
 

Hysbysiad i Ysgolion: Tymor y Hydref 2009

25/09/09
Mae’r cylchlythyr hysbysu tymhorol wedi’i gynllunio i hysbysu ysgolion a’u cyrff llywodraethu o ymgyngoriadau a dogfennau a gaiff eu hanfon i ysgolion. Bydd hyn yn helpu ysgolion i flaengynllunio ac i reoli eu llwyth gwaith.
 
Canllawiau Arfer Gorau

Cynghorau Ysgol yng Nghymru: Canllawiau Arfer Gorau

25/09/09
Dathliad o’r ymagwedd oleuedig sydd gennym ni erbyn hyn at gyfranogiad a chynhwysiad disgyblion yw’r casgliad hwn o enghreifftiau.
 
Ffliw moch - Cynllunio yn erbyn amgylchiadau annisgwyl

Ffliw moch - Cynllunio yn erbyn amgylchiadau annisgwyl

25/09/09
Ffliw moch - Cynllunio yn erbyn amgylchiadau annisgwyl ar gyfer Ysgolion, lleoliadau eraill lle'r addysgir plant, Darparwyr Hyfforddiant, Sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach.
 

Adroddiad Blynyddol at Ysgolion – Blwyddyn Academaidd 2008-09

23/09/09
Nod yr adroddiad yw rhestru’r holl ddogfennau yr anfonodd y Gweinidog at benaethiaid yng Nghymru yn y flwyddyn academaidd flaenorol (2008-09). Y nod yw rhoi’r holl ganllawiau mewn un adroddiad er mwyn bod yn gyfeirbwynt brys i chi, eich cydweithwyr a’ch cyrff llywodraethu.
 
Trawsnewid – Y Siwrnai Trawsnewid y Ddarpariaeth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru

Trawsnewid – Y Siwrnai

09/09/09
Mae Y Siwrnai yn adrodd yn ôl ar y cynnydd a wnaed o ran newid trawsnewidiol ôl-16 flwyddyn yn ddiweddarach. Mae’n rhoi sylw i rai enghreifftiau o’r gwaith sy’n digwydd ar draws y wlad; ac yn edrych ymlaen at gyfnod nesaf. Mwy uchelgeisiol y rhaglen lle bydd yn rhan o trawsffurfio y ddarpariaeth ad ...
 

Brechiad rhag y frech goch, clwy’r pennau, rwbela (MMR) – Llythyr at rieni

07/09/09
Ar 28 Awst 2009, ysgrifennodd dau Weinidog a’r Prif Swyddog Meddygol at bob prifathro yn gofyn iddynt gynnwys neges i rieni yn eu cylchlythyr cyntaf. Cewch lawrlwytho’r llythyr hwn o’r dudalen hon.
 

Cyfarwyddyd ynghylch cyfrifon i sefydliadau addysg bellach 2009/10

10/08/09
Mae'r cyfarwyddyd hwn ynghylch Cyfrifon yn rhoi gwybod i sefydliadau am ofynion Llywodraeth y Cynulliad o ran eu datganiadau ariannol archwiliedig yn unol â pharagraff 54 o'r Memorandwm Ariannol.
 

Sefyllfa ariannol y sector addysg bellach yn 2007/08

07/07/09
Dadansoddi sefyllfa ariannol y sector addysg bellach 2007/08.
 

Cymru o’r Radd Flaenaf – Trawsnewid Dysgu er mwyn Llwyddiant mewn Byd wedi ei Lobaleiddio

18/06/09
Ni luniwyd y Cynllun Gweithredu gyda’r nod o gyflwyno rhestr gynhwysfawr o’r holl weithgareddau Ewropeaidd a Rhyngwladol sydd ar y gweill yng Nghymru. Yn hytrach, mae’n nodi ein hamcanion craidd a’r cyfeiriad strategol cyffredinol, ac yn amlinellu’r camau blaenoriaeth allweddol ar gyfer 2009.
 

Hysbysiad i Ysgolion: Tymor y Haf 2009

12/05/09
Mae’r cylchlythyr hysbysu tymhorol wedi’i gynllunio i hysbysu ysgolion a’u cyrff llywodraethu o ymgyngoriadau a dogfennau a gaiff eu hanfon i ysgolion. Bydd hyn yn helpu ysgolion i flaengynllunio ac i reoli eu llwyth gwaith.
 

Canlyniadau Asesiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol ac Arholiadau Cyhoeddus yng Nghymru 2008

08/05/09
Mae'r ddogfen hon yn rhoi canlyniadau Cwricwlwm Cenedlaethol 2008 i'r gynulleidfa ar gyfer Cyfnodau Allweddol 1, 2, 3 a chanlyniadau TGAU a Safon Uwch/Uwch Gyfrannol ar gyfer Awdurdodau Addysg Lleol ac ar gyfer Cymru.
 

Lleihau cyfran y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yng Nghymru

30/04/09
Mae'r ddogfen hon, gyda'r cynllun gweithredu cysylltiedig, yn pennu'r agenda ar gyfer dyfodol pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).
 

Arferion Effeithiol wrth Ddysgu ac Addysgu - Ffocws ar Addysgeg

28/04/09
Y ddogfen hon yw'r cam cyntaf at greu gweledigaeth gytun ar gyfer addysgu llwyddiannus a dysgu effeithiol ar draws pob cyfnod a sector addysg yng Nghymru.
 

Asesiad Cenedlaethol Dysgu a Sgiliau 2009-10

07/04/09
Noda Asesiad Cenedlaethol Dysgu a Sgiliau y ‘blaenoriaethau ar gyfer newid’ sy’n rhaid i ddarparwyr dysgu yng Nghymru ymateb iddynt. Mae’r llythyr yn diweddaru’r ACDS a gyhoeddwyd fis Hydref 2007.
 

Ymddygiad a Phresenoldeb: Cynllun Gweithredu yn Ymateb i’r Adolygiad Cenedlaethol o Ymddygiad a Phresenoldeb - Dogfen Diymdroi

26/03/09
Nodir yn y Cynllun Gweithredu ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i’r Adolygiad Cenedlaethol o Ymddygiad a Phresenoldeb (ACYP). Mae wedi’i rannu’n ddwy ran: dogfen grynodol a chynllun manwl (ar gael isod) yn ymateb i bob argymhelliad.
 
Canllawiau ar Reoliadau Trefniadau Cydlafurio (Ysgolion a Gynhelir a Chyrff Addysg Bellach) (Cymru) 2008

Canllawiau ar Reoliadau Trefniadau Cydlafurio (Ysgolion a Gynhelir a Chyrff Addysg Bellach) (Cymru) 2008

23/03/09
Mae’r canllawiau hyn yn pennu cynnwys a gofynion y Rheoliadau Trefniadau Cydlafurio (Ysgolion a Gynhelir a Chyrff Addysg Bellach) (Cymru) 2008 a ddaeth i rym ar 31 Rhagfyr 2008.
 
Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd ar gyfer dysgu ôl-16 yng Nghymru - darparu Sgiliau sy’n Gweithio i Gymru

Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd ar gyfer dysgu ôl-16 yng Nghymru: darparu Sgiliau sy’n Gweithio i Gymru

05/03/09
Mae'r ddogfen hon yn nodi ein cynlluniau ar gyfer datblygu'r FfAE newydd a'n hamserlen arfaethedig ar gyfer ei weithredu.
 

Diweddariad ar y Rhaglen Athrawon Graddedig Arweiniad i’r Cynllun Hyfforddi Athrawon ar Sail Cyflogaeth 2006

26/02/09
Mae’r ddogfen hon yn rhoi gwybodaeth am y llwybrau trwy gyflogaeth i addysgu a fydd yn arwain at ennill Statws Athro Cymwysedig (SAC).
 

Beth sy’n gweithio gyda disgyblion yng Nghymru sydd â phroblemau llythrennedd?

01/02/09
Mae’r mwyafrif o blant Cymru’n dysgu darllen ac ysgrifennu’n foddhaol y tro cyntaf gyda help eu teuluoedd a/neu addysgu o safon yn yr ystafell ddosbarth, ond beth am y rheini sydd ddim?
 

Cronfa Ysgolion Gwell 2009-10

29/01/09
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi canllawiau i Awdurdodau Lleol (ALlau) ar raglen y Gronfa Ysgolion Gwell ar gyfer 2009-10. Mae’n disgrifio’r meysydd gweithgaredd a blaenoriaeth sy’n gymwys am gymorth grant o fewn y rhaglen, trefniadau rheoli’r rhaglen ynghyd â’r wybodaeth y dylai Awdurdodau Lleol ei d ...
 

Hysbysiad i Ysgolion: Tymor y Gwanwyn 2009

23/01/09
Mae’r cylchlythyr hysbysu tymhorol wedi’i gynllunio i hysbysu ysgolion a’u cyrff llywodraethu o ymgyngoriadau a dogfennau a gaiff eu hanfon i ysgolion. Bydd hyn yn helpu ysgolion i flaengynllunio ac i reoli eu llwyth gwaith
 

Gyrfa Cymru:Adolygiad o Safbwynt Rhyngwladol

02/12/08
Comisiynwyd adroddiad yr Athro Tony Watts gan Lywodraeth Cynulliad Cymru fel rhan o adolygiad ehangach y mae’n ei gyflawni mewn perthynas â gwasanaethau gyrfa yng Nghymru.
 

Ymgeisio yn Uwch

06/11/08
Strategaeth Addysg Uwch yng Nghymru am y deng mlynedd nesaf.
 

Polisi Chwarae

04/11/08
Rhyddid chwarae, a’r ffaith mai’r plentyn yw’r canolbwynt, sy’n ei wneud yn broses ddysgu mor effeithiol a chynhwysfawr.
 

Dechrau'n Deg

04/11/08
Grant penodol i awdurdodau lleol fydd Dechrau'n Deg, tan flwyddyn ariannol 2010-2011 i ddechrau. Ei nod fydd gwneud gwahaniaeth yn yr ardaloedd o dan ei ofal i gyfleoedd bywyd plant o dan 4 oed. Bydd yn ategu arian blynyddoedd cynnar y Cynllun Cymorth a'r Cyfnod Sylfaen. Bydd yn cyfrannu he ...
 

Strategaeth Gofal Plant Cymru - Ar gyfer Plant y mae Gofal

03/11/08
Aed ati yn 2002 i gyhoeddi Cynllun Gweithredu Gofal Plant, ac yn y cynllun hwnnw, nodwyd mai plant ddylai gael y lle canolog wrth fynd ati i lunio polisi gofal plant yng Nghymru.
 

Adroddiad ar ymchwiliad i’r baich ar y canolfannau a achosir gan waith monitro cyrff dyfarnu

31/10/08
Mae’r ddogfen hon yn amlinellu darganfyddiadau yr Ymchwiliad i’r Baich ar y Canolfannau a achosir gan Waith Monitro Cyrff Dyfarnu, a gafodd ei gomisiynu gan y rheoleiddwyr cymwysterau. Cynhaliwyd y gwaith hwn gan gwmni ymgynghori PKF.
 

Cynllun Gweithredu Ymddygiad a Phresenoldeb

08/10/08
Y Cynllun Gweithredu Ymddygiad a Phresenoldeb yw ein hymateb i argymhellion yr Adroddiad ar yr Adolygiad Cenedlaethol o Ymddygiad a Phresenoldeb. Cafodd yr adroddiad ei gyhoeddi ym mis Mai 2008, ac roedd yn cynnwys 19 o argymhellion craidd gyda 72 o argymhellion ategol.
 

Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir (Cytundebau Partneriaeth)(Cymru) 2007

02/09/08
Mae'r canllawiau hyn ar gyfer awdurdodau addysg lleol (AALlau) a chyrff llywodraethu ysgolion.
 
Trawsnewid y Ddarpariaeth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru

Trawsnewid y Ddarpariaeth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru

01/09/08
Cafodd y ddogfen Trawsnewid y Ddarpariaeth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru ei lansio ym mis Medi 2008. Mae’r polisi trawsnewid yn herio ac yn ei gwneud hi’n ofynnol bod pawb sy'n ymwneud ag addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru. Yn rhoi o’r neilltu'r trefniadau traddodiadol, cul, s ...
 
Dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth

Dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbart

14/08/08
Gwneud y gorau o brofiadau ymarferol o'r amgylchedd naturiol
 
Myfyrwraig

Cyfarwyddyd ynghylch cyfrifon I sefydliadau addysg bellach 2007/08

23/07/08
Mae'r cyfarwyddyd hwn ynghylch Cyfrifon yn rhoi gwybod i sefydliadau am ofynion Llywodraeth y Cynulliad o ran eu datganiadau ariannol archwiliedig yn unol â pharagraff 54 o'r Memorandwm Ariannol.
 

Argymhelliad 2 o Adolygiad y Pwyllgor Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau o Bolisi Anghenion Addysgol Arbennig Rhan 2: Fframwaith Asesu Statudol (Datganiadau)

22/07/08
Cafodd Gorchymyn (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Addysg a Hyfforddiant) 2008 Llywodraeth Cynulliad Cymru ei gymeradwyo gan y Cyfrin Gyngor ar 9 Ebrill 2008. Erbyn hyn, gall y Cynulliad, drwy gyfrwng Mesur y Cynulliad, wneud newidiadau i’r broses asesu statudol yng Nghymru.
 
Y Wlad Sy’n Dysgu

Y Wlad Sy’n Dysgu: Gweledigaeth ar Waith

16/07/08
Mae'r dogen hyn yn cynrychioli yr ail cyfnod am y rhaglen Y Wlad sy'n Dysgu a naeth dechrau yn 2001 ac mae’n amlygu’r cyfleoedd addysg a hyfforddiant ychwanegol a fydd ar gael yng Nghymru o’r blynyddoedd cynnar hyd at henoed. Mae’n disgrifio mewn termau diriaethol yr amcanion allweddol a’r ...
 
Sgiliau sy’n gweithio I Gymru

Sgiliau sy’n gweithio I Gymru

11/07/08
Mae’r strategaeth yn disgrifio uchelgais ‘Cymru’n Un’ am Gymru addysgedig a medrus sydd â chyflogaeth lawn.
 
Merch

003/2008 - Symud Ymlaen - Addysg i Sipsiwn - Teithwyr (Mawrth 2008)

08/07/08
003/2008 - Symud Ymlaen - Addysg i Sipsiwn - Teithwyr (Mawrth 2008)
 

E-Asesu: Canllaw ar arfer effeithiol

16/06/08
Datblygwyd y canllaw hwn gan y rheolyddion cymwysterau ar gyfer Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon fel rhan o’u hymrwymiad i hyrwyddo arfer effeithiol a gwella ansawdd wrth asesu cymwysterau. Bwriedir iddo hyrwyddo'r defnydd o e-asesu at ddibenion cynghori yn hytrach na rheoleiddio. Mae’n cynnig ...
 

Sefyllfa ariannol y sector addysg bellach yn 2006/07

30/05/08
Y dangosyddion perfformiad iechyd ariannol ar gyfer y sector addysg bellach yng Nghymru fel y'u dangosir yn y cofnodion ariannol a'r datganiadau ariannol a archwiliwyd ar gyfer 2006/07.
 
Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion

Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion

21/02/08
Datblygwyd y Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion gan Lywodraeth Cynulliad Cymru mewn ymgynghoriad â chyfranddeiliaid allweddol.
 

Helpu eich plentyn

14/02/08
Nid yw pob plentyn yn dysgu mathemateg ar yr un cyflymder. Y ffordd orau i helpu yw trwy sicrhau bod eich plentyn yn cadw ei hyder i ddefnyddio yr hyn y mae yn ei wybod. Mae hyder yn dibynnu ar ddeall beth maen nhw’n ei wneud a pham. Pan fydd eich plentyn yn dweud “Dydw i ddim yn gwybod sut i wneud ...
 

Sefydliadau sydd â hawl i enwebu pobl i weinidogion cymru eu penodi

10/01/08
 
Gweithdrefnau Chwythu’r Chwiban mewn Ysgolion a Pholisi Enghreifftiol

Gweithdrefnau Chwythu’r Chwiban mewn Ysgolion a Pholisi Enghreifftiol

10/01/08
Mae’r ddogfen hon yn darparu canllawiau i gyrff llywodraethu ar ddatblygu gweithdrefnau chwythu’r chwiban ar gyfer staff ysgolion a pholisi enghreifftiol i gyrff llywodraethu ei fabwysiadu.
 

Iechyd a Lles Staff

01/01/08
Mae’r ddogfen hon yn darparu gwybodaeth i athrawon am iechyd a lles.
 

Diffinio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg

14/11/07
Mae’r ddogfen wybodaeth hon yn nodi diffiniadau a chategorïau o ysgolion yng Nghymru yn ôl yr iaith a ddefnyddir yn gyfrwng addysgu ac yn ystod gweithgarwch arferol yr ysgol.
 

Yr Asesiad Cenedlaethol Dysgu a Sgiliau - y Newyddion Diweddaraf - Datganiadau ar y blaenoriaethau ar gyfer newid - 2007-2010

07/11/07
Fel rhan o System Gynllunio a Chyllido Genedlaethol APADGOS (Yr Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau) sy’n cael ei rhoi ar waith ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi llunio Asesiad Dysgu a Sgiliau Cenedlaethol sy’n amlygu beth yw’r blaenoriaethau ar gyfer cyllido a datblygu ...
 

Cynllunio ar y Cyd i Wella Canlyniadau Deddf Plant 2004: Canllawiau Cynllunio

12/10/07
Mae’r canllawiau statudol hyn yn ei wneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol, drwy weithio â’u partneriaid lleol, i gyhoeddi Cynlluniau Plant a Phobl Ifanc, fel sydd wedi’i nodi yn adran 26 o Ddeddf Plant.
 

Cynrychiolaeth Ysgrifenedig Llywodraeth Cynulliad Cymru at STRB, Fedi 6ed

16/09/07
Mynegwyd gweledigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer dyfodol dysgwyr fwyaf diweddar yn Y Wlad sy'n Dysgu: Gweledigaeth ar Waith oedd yn disgrifio elfennau allweddol y strategaeth y byddwn yn ei dilyn dros y blynyddoedd nesaf.
 

Corff Adolygu Athrawon Ysgol: Tystiolaeth Ysgrifenedig Lywodraeth Cynulliad Cymru - Gorffennaf 2007

22/07/07
Mae tystiolaeth ysgrifenedig Llywodraeth Cynulliad Cymru i'r Corff Adolygu Athrawon Ysgol (STRB) ar faterion sy'n effeithio ar gyflog ac amodau gwasanaeth athrawon yn cyfeirio at faterion yr oedd yr STRB wedi gwahodd Llywodraeth Cynulliad Cymru i roi sylwadau yn eu cylch.
 

WAGC 22/07 - Y Gronfa Ariannol Wrth Gefn 2007/2008

19/07/07
Amlinella'r ddogfen hon delerau ac amodau taliadau grant ar gyfer sefydliadau gan Weinidogion Cymru at ddibenion cynorthwyo myfyrwyr ag iddynt anghenion penodol.
 

Newyddlen Cyllid Myfyrwyr Cymru Gaeaf 2006

23/04/07
Newyddion Cyllid Myfyrwyr Cymru. Rhifyn y Gaeaf: Y Newyddlen Chwarterol i fudd–ddeiliaid a phartïon â diddordeb mewn Cyllid Myfyrwyr yng Nghymru.
 
Strategaeth Gwasanaeth Ieuenctid Cenedlaethol ar gyfer Cymru

Strategaeth Gwasanaeth Ieuenctid Cenedlaethol ar gyfer Cymru

15/03/07
Disgrifir ein hymrwymiad i gefnogi’r Gwasanaeth Ieuenctid i greu cyfleoedd yn y strategaeth hon
 

Y Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

09/03/07
Safonau ansawdd yw’r rhain a gellir eu defnyddio i feincnodi, arolygu ac asesu arferion cyfranogi.
 

Cynllun Gweithredu Rhianta: Cefnogi mamau, tadau a gofalwyr sy’n magu plant yng Nghymru

13/02/07
 

Codi Safonau a Mynd i’r Afael â Llwyth Gwaith: Cytundeb Cenedlaethol

06/12/06
Mae’r ddogfen hon:– yn nodi prif nodweddion y Cytundeb: Codi Safonau a Mynd i’r Afael â Llwyth Gwaith yn esbonio sut mae’r rhain yn berthnasol ar gyfer rôl llywodraethwyr yn cynnig astudiaethau achos ac adnoddau eraill Llwytho: Codi Safonau a Mynd i’r Afael â Llwyth Gwaith: Cytundeb Cenedla ...
 

Canllawiau i Gyrff Llywodraethu ar Sefydlu a Gweithredu Cynghorau Ysgol: Clychythyr Rhif: 42/2006

31/10/06
Mae’r ddogfen hon yn egluro’r gofynion rheoliadol ar gyfer cynghorau ysgol i gyrff llywodraethu, penaethiaid a staff eraill mewn ysgolion; mae’n rhoi canllawiau ar sefydlu a gweithredu cynghorau ysgol; a disgwyliadau ysgolion pan nad oes unrhyw ofyniad statudol ar gyfer cyngor ysgol.
 

The Education (School Inspection) (Wales) Regulations 2006 Summary of Consultation Responses (Saesneg)

26/09/06
The Education Act 2005 repeals the School Inspections Act 1996 and provides a new statutory framework for the inspection of schools and denominational education in Wales. The Education (School Inspection) (Wales) Regulations 2006 require the National Assembly to prescribe the persons to be consult ...
 

Corff Adolygu Athrawon Ysgol: Tystiolaeth Ysgrifenedig gan Lywodraeth y Cynulliad - Gorffennaf 2006

31/08/06
Mae tystiolaeth ysgrifenedig Llywodraeth y Cynulliad i'r Corff Adolygu Athrawon Ysgol (STRB) ar faterion sy'n effeithio ar gyflog ac amodau athrawon (Gorffennaf 2006) yn ymwneud â materion y mae'r STRB wedi gwahodd Llywodraeth y Cynulliad i wneud sylwadau amdanynt. Nid yw cyflog ac amodau gwasanaet ...
 

Addysgu Drama: Canllawiau ar ddiogelu ac amddiffyn plant i reolwyr ac ymarferwyr drama

10/07/06
Cyhoeddodd Comisiynydd Plant Cymru adroddiad Clywch ar 1 Gorffennaf 2004. Mae'r adroddiad i'w weld ar y safle canlynol: Gwelwch: http://www.childcomwales.org.uk Roedd yr adroddiad hwnnw'n archwilio honiadau o gam–drin disgyblion yn rhywiol gan athro drama mewn ysgol uwchradd yng Nghymru ni ...
 

Cofnodion Addysgol, Adroddiadau Ysgol a’r System Drosglwyddo Gyffredin

07/07/06
Cadw, gwaredu, datgelu a throsglwyddo gwybodaeth am ddisgyblion.
 

Geiriau'n Galw - Rhifau'n Cyfri: Cylchlythyr 15/05

26/05/06
Yn y ddogfen hon mae strategaeth ddiwygiedig Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer codi safonau llythrennedd a rhifedd yng Nghymru.
 

Safonau Ansawdd ar gyfer Gwasanaethau Addysgol i Blant a Phobl Ifanc â Nam ar y Synhwyrau

09/03/06
Cynulleidfa: Cyfarwyddwyr Addysg, Awdurdodau Addysg Lleol (AALlau), gwasanaethau cymorth, ysgolion, cyrff llywodraethu, mudiadau gwirfoddol a rhieni/gofalwyr. Trosolwg: Mae'r cylchlythyr hwn yn cynnwys cyfarwyddyd ar ddarparu gwasanaethau addysgol i blant a phobl ifanc â nam ar y synhwyrau. ...
 

Y System Ffioedd Dysgu Amrywiadwy yng Nghymru: Ymgynghoriad ar y Canllawiau ar Gynlluniau Ffioedd

21/02/06
13 Chwefror 2006 Annwyl Gyfaill Cafodd y Mesur Addysg Uwch Gydsyniad Brenhinol yng Ngorffennaf 2004. Yn sgil hyn, trosglwyddwyd y cyfrifoldeb am gynnal addysg uwch a phellach a`r system ffioedd dysgu yng Nghymru i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Bydd y Cynulliad yn cymryd y cyfrifoldeb am y cymorth i ...
 

Cynllun Cyflawni`r Polisi Chwarae

14/02/06
Mae'r cynllun gweithredu hwn bellach yn esbonio sut y bydd egwyddorion y Polisi Chwarae 2002 yn cael eu gwireddu.
 

Grant Arolygu Ysgolion Enwadol Adran 23

20/01/06
Mae`r dogfennau hyn yn cynnwys manulion sut i ymgeisio am Grant Arolygu Ysgolion Enwadol Adran 23.
 

Concordat Sgiliau

20/01/06
Diben Y concordat hwn fydd canolbwynt ymdrechion partneriaethau yng Nghymru i fynd i'r afael â materion allweddol datblygu sgiliau a chynhyrchiant, a bydd yn ein helpu i gyflawni ein hamcanion cytûn ar gyfer dysgu a datblygu economaidd cynaliadwy. Bydd hefyd yn helpu i lywio'n hamcanion dros yr yc ...
 

Adrodd ar Achosion o Gamymddwyn neu Anghymhwystra Proffesiynol yn y Gwasanaeth Addysg

14/12/05
 

Adolygiad o’r Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon a ddarperir yng Nghymru - Gosod y Fframwaith ar gyfer Cyflenwi Athrawon

08/12/05
 

Lleihau'r Pwysau Biwrocrataidd ar Ysgolion yng Nghymru: Datganiad Ysgrifenedig gan y Cabinet: Gorffennaf 2002

08/12/05
 

Tal Ac Amodau Gwaith Athrawon Ysgol - Hydref 2002

08/12/05
 

Y Fargen Newydd - O Fudd-dâl i Waith: Cefndir

08/12/05
 

Hysbysiad o’r Dogfennau i’w dosbarthu at Ysgolion Cymru adeg Tymor y Gwanwyn 2006

08/12/05
 

Llythyr Cylch Gwaith Cyngor Cenedlaethol Cymru Dros Addysg a Hyfforddiant 2004-05

08/12/05
 

Cylch Gwaith Cyngor Cenedlaethol Cymru Dros Addysg a Hyfforddiant 2005-06

08/12/05
 

Llywodraethu a Gwella Ysgolion yng Nghymru: Crynodeb Gweithredol

07/12/05
Dibenion yr ymchwil oedd: darlunio arferion a strwythurau gwahanol llywodraethu ysgolion ledled Cymru, disgrifio proffiliau cymdeithasol a demograffig llywodraethwyr ysgolion; a deall eu credoau ynghylch gwirfoddoli, cyfranogi ac arwyddocâd llywodraethu; ymchwilio i rôl llywodraethu ysgolion a’i ...
 

Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-Eang Map i Gynllunwyr Cwricwlwm

07/12/05
Mae'r ymgynghoriad hwn yn gwahodd sylwadau golygyddol ar ddogfen ddrafft sy'n ceisio helpu ysgolion uwchradd i gynllunio ac i ddatblygu rhaglen Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang, yn cwmpasu gweithgareddau dysgu ar draws cwricwlwm yr ysgol.
 

Strategaeth Gofal Plant Cymru - Ar gyfer Plant y mae Gofal

24/11/05
Eir ati yn y ddogfen hon i amlinelli'n fanylach sut byddwn ni'n mynd i'r afael â'r heriau hyn yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod, a hynny er mwyn i'n plant gael y dechrau gorau posibl.
 

Prosiect Cau’r Bwlch ym Mherfformiad Ysgolion: Cam II Ysgolion Cynradd

16/11/05
 

Llawlyfr Sefydlu a Datblygiad Proffesiynol Cynnar ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso

31/08/05
Mae ffigyrau dros dro o'r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol yn dangos, ym mis Ionawr 2005, o'i gymharu â mis Ionawr 2004 bod: 18 yn llai o ysgolion; 5,000 yn llai o ddisgyblion; 271 yn llai o athrawon; 1,200 staff cymorth ychwanegol; cymhareb disgybl athro cyson ar 18.0; maint dosbarthia ...
 

Corff Adolygu Athrawon Ysgol: Tystiolaeth Ysgrifenedig gan Lywodraeth y Cynulliad – Mai 2005

23/06/05
 

Strategaeth Genedlaethol Sgiliau Sylfaenol i Gymru

20/06/05
Mae ein Strategaeth yn nodi’r mesurau ychwanegol y byddwn yn eu cyflwyno dros y tair blynedd nesaf i gefnogi camau pellach i fynd i’r afael â’r diffyg sgiliau sylfaenol yng Nghymru.
 

TGAU Mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol (Dwyradd) - Cynfod All Weddol 4

11/02/05
Diben y llythyr hwn yw tynnu`ch sylw at y gweithdrefnau sy`n angenrheidiol i ysgolion sydd am gynnig TGAU mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol (Dwyradd) i ddysgwyr yng Nghyfnod Allweddol 4.
 

Corff Adolygu Athrawon Ysgol: Tystiolaeth Ysgrifenedig gan Lywodraeth y Cynulliad – Rhagfyr 2004

31/01/05
 

Adolygiad Dysgu yn y Gwaith

24/10/04
Adran Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, wedi ymgymryd ag adolygiad mawr o gyfleoedd dysgu galwedigaethol yn y gweithle. O ganlyniad i ymgynghori helaeth, mae'r adran wedi cyhoeddi adroddiad terfynol.
 

Symud Ymlaen...Pontio Effeithiol o Gyfnod Allweddol 2 i Gyfnod Allweddol 3

01/01/04
Mae'r ddogfen hon yn canolbwyntio: ar yr hyn y mae ysgolion ac AALlau yn ei wneud i helpu disgyblion wneud yn well pan fyddant yn symud o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd; ac ar sut y mae ysgolion cynradd ac uwchradd ac AALlau yn gweithio gyda'i gilydd i wella parhad mewn addysgu a dysgu rhwng cy ...
 

Cymru - Gwlad Well

18/09/03
 

Maetheg

17/03/03
Yn y ddogfen hon mae cyngor i lywodraethwyr ysgolion, penaethiaid ac arlwywyr contract ar y safonau maetheg statudol gofynnol wrth baratoi prydau bwyd ysgol. Mae'r safonau hyn wedi'u nodi yn Rheoliadau Addysg (Safonau Maeth Cinio Ysgol) (Cymru) 2001.
 

Cod Ymarfer ar Gyfer Dysgu y tu allan i Oriau Ysgol

07/03/03
Mae`r Cod Ymarfer yn deillio o brosiectau ledled Cymru a`r bwriad yw iddo hybu ymarfer da o ran datblygu. Mae`n cynnwys enghreifftiau o 15 prosiect arddangos o dan gynllun peilot yn 2002.
 

Cymorth - Cronfa Gymorth i Blant a Phobl Ifanc

01/01/03
Mae Cymorth - Cronfa Gymorth i Blant a Phobl Ifanc yn anelu at ddarparu rhwydwaith o gymorth sydd wedi ei dargedu ar gyfer plant a phobl ifanc o fewn fframwaith y ddarpariaeth gyffredinol. Er mwyn gwella cyfleoedd bywyd plant a phobl ifanc o deuluoedd difreintiedig.
 

Rhaglen Grantiau Cefnogi Addysg a Hyfforddiant (GCAH) 2003-04: Cylchlythyr 26/02

31/10/02
Mae’r Cylchlythyr hwn yn hysbysu’r Cynghorau Sir a Bwrdeistref Sirol ynglyˆn â’r rhaglen Grantiau Cynnal Addysg a Hyfforddiant (GCAH) ar gyfer 2003-04 ac yn gwahodd ceisiadau am grantiau.
 

Ieithoedd Sy’n Cyfrif: Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cynulliad Cymru ar Ieithoedd Tramor Modern

01/04/02
Yn Ionawr 2001 cyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad bapur ymgynghori ynghylch datblygu Strategaeth Genedlaethol ar Ieithoedd.
 

Cynllun Gweithredu Sgiliau a Chyflogaeth Cymru 2002

26/02/02
Prif thema'r cynllun gweithredu hwn yw'r angen i gynyddu'r galw am waith sy'n mynnu gweithwyr hyfedr yng Nghymru ac i wella'r cyflenwad o bobl sy'n meddu ar sgiliau fel y gellir bodloni'r galw hwn.
 

Rhwydeithiau Rhagoriaeth - NC/C/02/01LL

14/02/02
Mae’r cylchlythyr hwn yn manylu ar y rhaglen Rhwydweithiau Rhagoriaeth.
 

Rhaglen Grantiau Cefnogi Addysg a Hyfforddiant (GCAH) 2002-03: Cylchlythyr 24/01

21/11/01
Hysbysa’r Cylchlythyr hwn y Cynghorau Sir a Bwrdeistref Sirol ynglyn â rhaglen Grantiau Cefnogi Addysg a Hyfforddiant (GCAH) Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer 2002-03 ac mae’n gwahodd ceisiadau am grantiau.
 

Apelau Derbyniadau Ysgolion - Cod Ymarfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru

25/10/01
Adran 84 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cynulliad Cenedlaethol gyhoeddi Cod Ymarfer sy'n cynnwys canllawiau sy'n briodol.
 

Cod Ymarfer ar Cysylltiadau AALI-Ysgol

24/10/01
Dim ond ysgolion a all wella safonau dysgu ac addysgu, ond mae`r cymorth a gânt gan yr Awdurdodau yn arwyddocaol iawn wrth sicrhau gwell canlyniadau.
 

NC/C/01/05LL - Accounts Direction to FE Institutions for 2001-02 (pdf) (Saesneg yn unig)

06/08/01
The purpose of the Circular is to keep institutions up to date on the Council’s requirements for the format of their audited financial statements.
 

Cylchlythyr Y Swyddfa Cymreig 22/98 - Lleihau'r Baich Biwrocrataidd Ar Athrawon

11/10/98
Un o amcanion allweddol y Llywodraeth yw helpu athrawon i addysgu'n effeithiol a sicrhau y defnyddir eu hamser yn y ffordd orau posibl. Mae angen tynnu gwahaniaeth glir: ceir cyfiawnhad dros waith papur a gweinyddu pan fyddant yn helpu athrawon i addysgu'n fwy effeithiol ac yn cynnal dysgu plant; n ...