Skip to content

Arweiniad a gwybodaeth

Dolenni perthnasol

Mae’r blynyddoedd cynnar, a ddiffinnir yng Nghymru fel y cyfnod sy’n dechrau cyn i blentyn gael ei eni hyd ddiwedd y Cyfnod Sylfaen, neu 0 i 7 oed.
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i system o ysgolion cyfun cymunedol sy’n darparu addysg drwy gyfrwng y Saesneg neu’r Gymraeg, yn ddwyieithog neu yn unol â ffydd.
Mae'r dull gwahanol sy'n cael eu ddefnyddir yng Nghymru i drawsnewid sut mae pobl ifanc yn cael eu haddysg.Mae cyhoeddiadau yn rhan bwysig o waith yr Adran Addysg a Sgiliau.

Drwyddynt, rhoddir arweiniad a chymorth ar nifer fawr o strategaethau a pholisïau.

Cytundeb Dysgu Prentisiaeth

Cytundeb Dysgu Prentisiaeth

07/04/14
Mae’r Cytundeb Dysgu Prentisiaeth yn amlinellu’r telerau ac amodau sy’n gysylltiedig â rhaglen brentisiaeth drwy ddysgu seiliedig ar waith.
 
Grant Effeithiolrwydd Ysgolion 2013 i 2015

Grant Effeithiolrwydd Ysgolion a Grant Amddifadedd Disgyblion

11/03/14
Mae’r Grant Effeithiolrwydd Ysgolion a’r Grant Amddifadedd Disgyblion yn cynnig cymorth ariannol i gefnogi ein blaenoriaethau cenedlaethol mewn ysgolion rhwng 2013 a 2015.
 
Gwaredu asedau gan ysgolion sefydledig ac ysgolion gwirfoddol

Gwaredu asedau gan ysgolion sefydledig ac ysgolion gwirfoddol

05/03/14
Sut y gall cyrff sefydledig a chyrff llywodraethu ysgolion sefydledig ac ysgolion gwirfoddol waredu tir neu eiddo sydd wedi eu darparu neu eu gwella ar draul arian cyhoeddus.
 
Rheoli asbestos mewn ysgolion

Rheoli asbestos mewn ysgolion

28/02/14
Mae’n hanfodol bod y tîm sy’n rheoli’r ysgol yn ymwybodol o’i ddyletswydd o ran rheoli asbestos.
 
Model cenedlaethol ar gyfer gweithio’n rhanbarthol

Model cenedlaethol ar gyfer gweithio’n rhanbarthol

17/02/14
Fframwaith ar gyfer gwella ysgolion sy'n cydnabod y rôl bwysig mae ysgolion, awdurdodau lleol, consortia rhanbarthol a Llywodraeth Cymru yn ei chwarae mewn addysg.
 

Dod yn Athro Cymwysedig: Llawlyfr Canllawiau – Cylchlythyr Rhif: 017/2009

09/01/14
Mae’r ddogfen hon yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am nodau a chwmpas y Safonau Statws Athro Cymwysedig diwygiedig.
 

Y Cod Derbyn i Ysgolion a'r Cod Apelau Derbyn i Ysgolion

20/12/13
Mae'r Codau hyn yn gosod gofynion ac yn cynnig arweiniad mewn perthynas â derbyniadau ac apelau ym mhob ysgol gynradd, uwchradd a chanol.
 
Medrusrwydd staff addysgu mewn ysgolion - Canllawiau i ysgolion

Medrusrwydd staff addysgu mewn ysgolion - Canllawiau i ysgolion

21/11/13
Bydd y canllawiau hyn yn helpu ysgolion, cyrff llywodraethu, awdurdodau lleol, awdurdodau esgobaethol, penaethiaid, athrawon ac undebau llafur i ddefnyddio gweithdrefnau gallu ar gyfer staff addysgu.
 

Arweiniad i Gyrff Llywodraethu ynghylch Codi Tâl am Weithgareddau Ysgol (diwygiwyd Tachwedd 2013)

18/11/13
Pwrpas yr arweiniad anstatudol hwn yw helpu penaethiaid a chyrff llywodraethu i egluro’u polisïau ar godi tâl a pheidio â chodi tâl am weithgareddau ysgol ac ymweliadau ysgol.
 
Trefniadaeth ysgolion: ymgynghori â phlant a phobl ifanc

Trefniadaeth ysgolion: ymgynghori â phlant a phobl ifanc

13/11/13
Canllawiau ar ymgynghori â dysgwyr yr effeithir ar eu hysgol gan gynnig yn ymwneud â threfniadaeth ysgolion.
 

Adroddiad Blynyddol i Ysgolion: Blwyddyn Academaidd 2012 i 2013

07/10/13
Mae’r adroddiad blynyddol i ysgolion yn cynnwys dolenni i bob dogfen a luniwyd ar gyfer ysgolion a’u cyrff llywodraethu dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf (2012 i 2013).
 

Cynnig trefniadaeth ysgolion – gwybodaeth i blant a phobl ifanc

04/10/13
Mae’r llyfryn hwn yn rhoi gwybodaeth i blant am y camau mae ALlau yn gorfod eu cymryd cyn gwneud newidiadau i’w hysgolion.
 

Cod Trefniadaeth Ysgolion

27/09/13
Mae’r Cod Trefniadaeth Ysgolion yn gorfodi gofynion ac yn darparu canllawiau mewn perthynas â chynigion trefniadaeth ysgolion.
 

Cyfarwyddyd ynghylch cyfrifon i sefydliadau addysg bellach 2012/13

24/09/13
Mae'r cyfarwyddyd hwn ynghylch Cyfrifon yn rhoi gwybod i sefydliadau am ofynion Llywodraeth Cymru o ran eu datganiadau ariannol archwiliedig.
 
Sut mae fy mhlentyn yn datblygu yn y Cyfnod Sylfaen? Canllaw i rieni a gwarcheidwaid.

Sut mae fy mhlentyn yn datblygu yn y Cyfnod Sylfaen?

16/09/13
Ceir yn y canllawiau hyn i rieni a gwarcheidwaid wybodaeth a fydd yn eu galluogi a’u hannog i fynd ati i fod yn rhan o addysg eu plentyn.
 

Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau: llythyr i ysgolion

16/09/13
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Aaddysg wedi ysgrifennu i ysgolion ar draws Cymru yn amlinellu blaenorioaethau ar gyfer y tymor i ddod.
 
Adeiladu Dyfodol Disglair: Cynllun y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

Adeiladu Dyfodol Disglair: Cynllun y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

02/08/13
Mae’r blynyddoedd cynnar a ddiffinnir yng Nghymru fel y cyfnod sy’n dechrau cyn i blentyn gael ei eni hyd ddiwedd y Cyfnod Sylfaen, neu 0 i 7 oed.
 

Canllaw ar gyllid i oedolion mewn addysg

19/07/13
Diben y rhan hon o’r wefan yw eich helpu i ddod o hyd i’r cyllid sydd ei angen arnoch i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd addysg a dysgu sydd ar gael i chi.
 
Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg: Adroddiad blynyddol

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg: Adroddiad blynyddol

18/07/13
Mae’r adroddiad blynyddol yn cynnwys manylion am y cynnydd mae’r Strategaeth wedi ei wneud i gyrraedd ei thargedau.
 

Cymelliannau hyfforddi athrawon yng Nghymru ar gyfer myfyrwyr TAR (AB) – blwyddyn academaidd 2013/14

03/07/13
Mae’r canllawiau wedi eu dyroddi gan Weinidogion Cymru ac yn darparu gwybodaeth am y cymelliannau TAR(AB).
 
Cynllun cymhelliant hyfforddiant cychwynnol athrawon ar gyfer cyrsiau TAR y Brifysgol Agored 2013/14

Cymhelliant hyfforddi athrawon yng Nghymru ar gyfer myfyrwyr Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) (Y Brifysgol Agored)

03/07/13
Cyhoeddir y cyfarwyddyd hwn gan Lywodraeth Cymru ac mae’n cynnig gwybodaeth am y cymelliannau hyfforddi athrawon.
 
Sut oedd yr Ysgol heddiw? Canllaw i rieni a gofalwyr ysgolion uwchradd

Sut oedd yr Ysgol heddiw? Canllaw i rieni a gofalwyr ysgolion uwchradd

26/06/13
Mae'r canllaw yn rhoi gwybodaeth i rieni / gofalwyr a fydd yn eu galluogi a’u hannog i gymryd rhan weithredol yn addysg eu plant.
 
Sut oedd yr Ysgol heddiw? Canllaw i rieni a gofalwyr ysgolion cynradd

Sut oedd yr Ysgol heddiw? Canllaw i rieni a gofalwyr ysgolion cynradd

26/06/13
Mae'r canllaw yn rhoi gwybodaeth i rieni / gofalwyr a fydd yn eu galluogi a’u hannog i gymryd rhan weithredol yn addysg eu plant.
 

Rheoli perfformiad i benaethiaid, athrawon ac athrawon digyswllt

17/06/13
Daeth Rheoliadau Gwerthuso Athrawon (Cymru) 2011 i rym ar 1 Ionawr 2012.
 
Cynllun cymhelliant hyfforddi athrawon yng Nghymru - blwyddyn academaidd 2013/14

Cynllun cymhelliant hyfforddi athrawon yng Nghymru - blwyddyn academaidd 2013/14

11/06/13
Mae’r canllaw hwn yn nodi pa arian sydd ar gael, pwy sy’n gymwys i gael y grantiau a sut y cân nhw eu talu.
 
Canllawiau statudol ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir yng Nghymru ynghylch y ddyletswydd i gynnal cyfarfodydd gyda rhieni

Cyfarfodydd rhieni: canllawiau statudol ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir yng Nghymru ynghylch y ddyletswydd i gynnal cyfarfodydd gyda rhieni

03/05/13
Mae’r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn darparu ar gyfer trefniadau newydd sy’n golygu y gall rhieni gyflwyno deiseb i gael cyfarfod gyda chorff llywodraethu’r ysgol, a hynny hyd at deirgwaith y flwyddyn.
 
Dyddiadau Tymor a Gwyliau Ysgol 2013-14

Dyddiadau Tymor a Gwyliau Ysgol 2013 i 2014

04/03/13
Mae’r ddogfen hon yn nodi dyddiadau tymor a gwyliau ysgol 2013 i 2014 ar gyfer pob awdurdod yng Nghymru.
 
Cymelliannau hyfforddi athrawon yng Nghymru - blwyddyn academaidd 2012/13

Cymelliannau hyfforddi athrawon yng Nghymru – blwyddyn academaidd 2012/13

28/02/13
Mae’r ddogfen hon yn rhoi amlinelliad o’r cyllid sydd ar gael, pwy sy’n gymwys i gael grant a pha bryd y gwneir taliadau.
 

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Llywodraethu Ysgolion

01/02/13
Ar 8 Tachwedd 2012, cyflwynodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau Ddatganiad Ysgrifenedig i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ynghylch Grŵp Gorchwyl a Gorffen newydd a sefydlodd i ystyried materion sy’n ymwneud â llywodraethu ysgolion.
 

Canllawiau i ysgolion ac awdurdodau lleol ar weithredu gweithdrefnau effeithiol i ddisgyblu a diswyddo staff - cylchlythyr 002/2013

31/01/13
Mae'r canllawiau hyn yn rhoi help a chymorth i gyrff llywodraethu ysgolion ac awdurdodau lleol i weithredu gweithdrefnau effeithiol i ddisgyblu a diswyddo staff.
 

Adolygiad ar Ddarparu Gwasanaethau Addysg yng Nghymru yn y Dyfodol

23/01/13
Ym mis Tachwedd, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau y byddai'n comisiynu adolygiad ar Ddarparu Gwasanaethau Addysg yng Nghymru yn y Dyfodol.
 
Ydych chi’n ystyried mynd i brifysgolyn 2012/13? Canllaw cyflym.

Ydych chi’n ystyried mynd i brifysgol yn 2012/13? Canllaw cyflym

14/12/12
O fis Medi 2012 bydd prifysgolion a sefydliadau eraill sy’n darparu cyrsiau addysg uwch yn gallu codi hyd at £9,000 y flwyddyn am eu cyrsiau llawn-amser.
 

Strwythur y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer Llywodraethu Ysgolion

26/11/12
Ar 8 Tachwedd 2012, cyflwynodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau Ddatganiad Ysgrifenedig i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ynghylch sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen i ystyried materion sy’n ymwneud â llywodraethu ysgolion.
 
Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) Canllawiau i ysgolion a cholegau yng Nghymru

Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) Canllawiau i ysgolion a cholegau yng Nghymru

08/10/12
Mae’r ddogfen hon yn darparu canllawiau ar ddarpariaeth STEM i ddysgwyr 3 i 19 oed yn ysgolion a cholegau Cymru.
 
Mae'r cyfarwyddyd hwn ynghylch Cyfrifon yn rhoi gwybod i sefydliadau am ofynion Llywodraeth Cymru o ran eu datganiadau ariannol archwiliedig.

Cyfarwyddyd ynghylch cyfrifon i sefydliadau addysg bellach 2011/12

03/10/12
Mae'r cyfarwyddyd hwn ynghylch Cyfrifon yn rhoi gwybod i sefydliadau am ofynion Llywodraeth Cymru o ran eu datganiadau ariannol archwiliedig.
 

Gwahardd o Ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion

28/09/12
Mae’r ddogfen hon yn rhoi canllawiau ar wahardd a’r gweithdrefnau apêl ar gyfer ysgolion prif ffrwd ac unedau cyfeirio disgyblion a'r camau i gymryd i gynnal addysg disgyblion wedi gwahardd.
 

Adroddiad Blynyddol i Ysgolion: Blwyddyn Academaidd 2011 i 2012

25/09/12
Mae’r adroddiad blynyddol i ysgolion yn cynnwys dolenni i bob dogfen a luniwyd ar gyfer ysgolion a’u cyrff llywodraethu dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf (2011 i 2012).
 

Diweddariad: Llythyr ar ran Chris Tweedale, Cyfarwyddwr Grŵp Ysgolion a Phobl Ifanc

03/09/12
Mae’r llythyr hwn yn cyfeirio at faterion allweddol o’r flwyddyn diwethaf ac yn amlinellu rhai o’r gweithrediadau allweddol y bydd angen i ni ganolbwyntio arnyn nhw yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.
 

Cynllun Gweithredu Cymraeg ail iaith

17/07/12
Mae'r Cynllun Gweithredu Cymraeg ail iaith yn cynnwys gweithgareddau tymor byr a thymor hirach sydd â'r bwriad o ddechrau gwella safonau a chyrhaeddiad Cymraeg ail iaith.
 
Canllaw i ddefnyddio PISA fel cyd-destun dysgu

Canllaw i ddefnyddio PISA fel cyd-destun dysgu

29/06/12
Mae’r ddogfen hon yn darparu canllawiau i ddefnyddio PISA a chwestiynau ar ffurf PISA fel gweithgareddau i gefnogi a gwella dysgu ac addysgu.
 

Cynllun Busnes yr Adran Addysg a Sgiliau 2012-2016

18/06/12
Caiff yr Adran Addysg a Sgiliau (AdAS) ei harwain gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau a'r Dirprwy Weinidog Sgiliau.
 

Diwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd (HMS) mewn ysgolion

07/06/12
Mae Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi anfon datganiad ysgrifenedig yn hysbysu'r holl randdeiliaid am y trefniadau ar gyfer y ddau ddiwrnod HMS ychwanegol yng Nghymru.
 

Uned Addysg Ariannol Cymru (UAAC)

30/05/12
Mae Uned Addysg Ariannol Cymru (UAAC) yn rhoi cymorth i ymarferwyr sy’n darparu addysg ariannol i bobl ifanc 7 i 19 oed.
 
Grant Effeithiolrwydd Ysgolion 2012-13

Grant Effeithiolrwydd Ysgolion 2012-13

08/05/12
Dogfen gyfarwyddyd ar gyfer ysgolion ac awdurdodau lleol yng Nghymru yw hon am y Grant Effeithiolrwydd Ysgolion.
 
Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang

Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang - Dealltwriaeth gyffredin ar gyfer y sector dysgu oedolion a'r gymuned

08/05/12
Mae'r ddogfen hon yn rhoi gwybodaeth a chanllawiau i ddarparwyr, tiwtoriaid, hyfforddwyr a dysgwyr sy'n oedolion i gynnwys ADCDF yn eu harferion a'u dysgu.
 
Canllawiau ar broses Ffedereiddio ysgolion a gynhelir

Canllawiau ar broses Ffedereiddio ysgolion a gynhelir

01/05/12
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys canllawiau ar y broses y mae angen i ysgolion (ac awdurdodau lleol) ei dilyn er mwyn ffedereiddio cyrff llywodraethu ysgolion o dan gorff llywodraethu sengl.
 
Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

23/04/12
Mae'r Strategaeth hon yn garreg filltir hanesyddol yn natblygiad addysg cyfrwng Cymraeg ac yn gosod cyfeiriad strategol cenedlaethol Llywodraeth Cymru.
 
Hyrwyddo dilyniant ieithyddol rhwng Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Hyrwyddo dilyniant ieithyddol rhwng Cyfnodau Allweddol 2 a 3

23/04/12
Canllaw yw hwn ar gyfer awdurdodau lleol ac ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gyfer gwella cyfraddau dilyniant ieithyddol rhwng Cyfnod Allweddol 2 a 3.
 

Rôl arsylwi yn y dosbarth o ran codi safonau

10/04/12
Mae Chris Tweedale, Cyfarwyddwr y Grŵp Ysgolion a Phobl Ifanc, wedi ysgrifennu at Gyfarwyddwyr Addysg i egluro’r trefniadau ar gyfer arsylwi yn yr ystafell ddosbarth.
 

Casglu a chofnodi data am iaith gyntaf disgyblion (Ionawr 2012)

06/02/12
Am y tro cyntaf y mis Ionawr hwn, bydd Llywodraeth Cymru yn dechrau casglu gwybodaeth am iaith gyntaf pob disgybl o oed ysgol gorfodol ym mhob ysgol a gynhelir drwy broses y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD).
 
Toiledau ysgol: Canllaw arfer da ar gyfer ysgolion yng Nghymru

Toiledau ysgol: Canllaw arfer da ar gyfer ysgolion yng Nghymru

24/01/12
Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion ac awdurdodau lleol ar sut i ddarparu a chynnal cyfleusterau toiled o ansawdd da a glân ar gyfer dysgwyr.
 
Cymorth i unigolion a chyflogwyr sy'n wynebu colli swyddi

Cymorth i unigolion a chyflogwyr sy'n wynebu colli swyddi

24/01/12
Gan Gyrfa Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Y Ganolfan Byd Gwaith a TUC Cymru.
 
Cymhelliant hyfforddi athrawon yng Nghymru ar gyfer hyfforddeion TAR: Cyrsiau sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig 2011–12

Cymhelliant hyfforddi athrawon TAR (AB) yng Nghymru 2011/12: Grant Cymhelliant Hyfforddi Athrawon Tystysgrif Addysg i Raddedigion (Addysg Bellach) yng Nghymru 2011/12 – canllawiau

17/01/12
Mae’r canllawiau hyn yn cynnwys gwybodaeth am grantiau cymhelliannau hyfforddi athrawon.
 
Cymhelliant hyfforddi athrawon yng Nghymru ar gyfer hyfforddeion TAR: Cyrsiau sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig 2011–12

Cymhelliant hyfforddi athrawon yng Nghymru ar gyfer hyfforddeion TAR: Cyrsiau sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig 2011–12

17/01/12
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys gwybodaeth am y cymhelliannau hyfforddi athrawon.
 

Grant Effeithiolrwydd Ysgolion 2011-12

14/12/11
Dogfen gyfarwyddyd ar gyfer ysgolion ac awdurdodau lleol yng Nghymru yw hon am y Grant Effeithiolrwydd Ysgolion.
 

Hyrwyddo Cydraddoldeb i Bobl Anabl mewn Ysgolion

22/11/11
Canllawiau i benaethiaid ac athrawon yng Nghymru
 
Addysg ariannol ar gyfer pobl ifanc rhwng 7 ac 19 oed yng Nghymru

Addysg ariannol ar gyfer pobl ifanc rhwng 7 ac 19 oed yng Nghymru

28/10/11
Mae'r ddogfen hon yn cynnwys canllawiau ynghylch darparu addysg ariannol ar gyfer pobl ifanc rhwng 7 ac 19 oed mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru.
 
Y Rhaglen Addysg Ryngwladol: Manyleb

Y Rhaglen Addysg Ryngwladol: Manyleb

25/10/11
Mae’r ddogfen ganllaw hon yn amlinellu manylion Rhaglen Addysg Ryngwladol (IEP) Adran Addysg a Sgiliau (AdAS) Llywodraeth Cymru.
 
Cefnogi llythrennedd triphlyg: Dysgu ieithoedd yng Nghyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3

Cefnogi llythrennedd triphlyg: Dysgu ieithoedd yng Nghyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3

17/10/11
Cafodd y canllawiau hyn eu llunio i gefnogi’r gwaith o ddatblygu sgiliau llythrennedd ac iaith drwy greu cysylltiadau ar draws Cymraeg, Cymraeg ail iaith, Saesneg ac ieithoedd tramor modern.
 

Y Gronfa Ariannol wrth Gefn 2011/12: Canllawiau ar gyfer Sefydliadau Addysg Bellach a Chanolfannau Cymraeg i Oedolion

23/09/11
Mae'r 'Gronfa Ariannol wrth Gefn 2011/12' yn nodi'r telerau a'r amodau sy'n gysylltiedig â thaliadau a roddir i sefydliadau gan Weinidogion Cymru. Mae'r grant yn cael ei glustnodi'n benodol er mwyn rhoi cymorth i fyfyrwyr sydd mewn angen penodol.
 
Gall cymwysterau groesi ffiniau – canllaw bras ar gymharu cymwysterau yn y DU ac yn Iwerddon, Gorffennaf 2011

Gall cymwysterau groesi ffiniau – canllaw bras ar gymharu cymwysterau yn y DU ac yn Iwerddon, Gorffennaf 2011

20/09/11
Mae cymwysterau yn amrywio rhwng y naill wlad a’r llall. Er hynny, mae yna rai camau clir, sy’n gyffredin i’r rhan fwyaf o wledydd, y mae pobl yn symud drwyddynt ym maes addysg a hyfforddiant ac yn y gwaith. Mae hyn yn golygu bod modd gwneud cymariaethau bras rhwng cymwysterau a’u lefelau yng Nghym ...
 

Adroddiad Blynyddol i Ysgolion - Blwyddyn Academaidd 2010-2011

19/09/11
Rydym wedi llunio adroddiad blynyddol i ysgolion sy’n cynnwys dolenni ar y we i ddogfennau sydd wedi’u llunio ar gyfer ysgolion a’u cyrff llywodraethu yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf (2010-11). Nod yr adroddiad yw dwyn ynghyd yr holl ganllawiau yn un ddogfen hawdd ei defnyddio.
 

Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang - Strategaeth Weithredu

24/08/11
Cynllun Gweithredu i sicrhau bod egwyddorion Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang yn rhan o fywyd bob dydd.
 

Cyfarwyddyd ynghylch cyfrifon i sefydliadau addysg bellach 2010/11

17/08/11
Mae'r cyfarwyddyd hwn ynghylch Cyfrifon yn rhoi gwybod i sefydliadau am ofynion Llywodraeth Cymru o ran eu datganiadau ariannol archwiliedig yn unol â pharagraff 54 o'r Memorandwm Ariannol.
 

Safonau Proffesiynol ar gyfer Athrawon, Tiwtoriaid a Hyfforddwyr yn y Sector Dysgu Gydol Oes yng Nghymru a’r canllawiau cymhwyso cysylltiedig

09/08/11
Cafodd y Safonau hyn eu cyhoeddi gan LLUK (y cyngor sgiliau sector gynt) yn 2007 ar ran Llywodraeth Cymru a phennodd Gweinidogion Cymru ym mis Mehefin 2008 mai dyma’r safonau at ddibenion Rheoliadau Cymwysterau Athrawon Addysg Bellach (Cymru) 2002.
 

Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg

05/08/11
Pwrpas y canllawiau hyn yw esbonio sut bydd awdurdodau lleol yn paratoi a chyflwyno Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (y ‘Cynlluniau’).
 
Canllawiau ar gyfer Cyrff Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion

Canllawiau ar gyfer Cyrff Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion (diwygiwyd Gorffenaf 2011)

03/08/11
Mae’r ddogfen hon yn darparu arweiniad i gyrff llywodraethol a phenaethiaid ar faterion yn ymwneud â gweithredu neu newid polisi ymddangosiad a gwisg ysgol.
 

Y flwyddyn o’n blaenau: Llythyr ar ran Chris Tweedale, Cyfarwyddwr Grŵp Ysgolion a Phobl Ifanc

18/07/11
Mae’r llythyr hwn yn cydnabod y gwaith yr ydych wedi ymgymryd ag ef yn eich ysgol ac yn amlinellu rhai o’r materion allweddol y bydd angen i ni ganolbwyntio arnyn nhw yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.
 

Ffeithiau a Ffigurau ynghylch Cwnsela mewn Ysgolion Mehefin 2011

12/07/11
Ein nod yw sicrhau bod darpariaeth gwnsela ar gael i bob disgybl ysgol. Rydym yn anelu i sicrhau y bydd eu hanghenion yn derbyn y sylw priodol.
 

Datblygiadau Polisi yn ymwneud â’r Gweithlu Ysgolion:Llythyr ar ran Chris Tweedale, Cyfarwyddwr y Grŵp Ysgolion a Phobl Ifanc (GYPI)

27/06/11
Ceir yn y llythyr wybodaeth am y system sydd newydd ei datblygu sef Adolygu a Datblygu Ymarfer ar gyfer gweithlu'r ysgol gyfan.
 
Responsibility and Responsiveness – Stakeholder Review of FE Governance Arrangements

Cyfrifoldeb ac Ymatebolrwydd – Adolygiad Rhanddeiliaid o Drefniadau Llywodraethu Addysg Bellach

26/05/11
Mae’r papur hwn yn manylu ynghylch canfyddiadau’r adolygiad rhanddeiliaid i’r ffordd y mae addysg bellach yng Nghymru yn cael ei llywodraethu.
 
Cymelliannau hyfforddi athrawon yng Nghymru ar gyfer myfyrwyr TAR (Y Brifysgol Agored)

Cymelliannau hyfforddi athrawon yng Nghymru ar gyfer myfyrwyr TAR (Y Brifysgol Agored)

26/05/11
Ceir yn y ddogfen hon wybodaeth am y cymelliannau hyfforddi athrawon. Nodir pa arian sydd ar gael, pwy sy’n gymwys i gael y grantiau a sut y cânt eu talu.
 

Creu cymunedau dysgu diogel: canllawiau i sefydliadau addysg bellach yng Nghymru

06/05/11
Mae hon yn ddogfen ganllaw ac arferion da i helpu i ddatblygu cydlyniant cymunedol. Ei nod yw atal eithafiaeth dreisgar mewn sefydliadau addysg bellach ac ymysg darparwyr hyfforddiant galwedigaethol yng Nghymru.
 

Addysg Uwch – Cynlluniau Ffioedd Dysgu

18/04/11
Ym mis Mawrth 2011, fe gyhoeddwyd canllawiau i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) ynghylch cymeradwyo a gorfodi cynlluniau mewn perthynas â ffioedd dysgu sefydliadau addysg uwch. Mae’r canllawiau hyn yn egluro'r hyn yr ydym yn disgwyl i CCAUC ei wneud i gyflawni’r rôl hon.
 

Dysgu ar gyfer plant a phobl ifanc mewn lleoliad dalfa’r ifanc yng Nghymru – canllawiau statudol

31/03/11
Dyma ganllawiau Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gymhwyso Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009, Adran 48–52. Mae’n ymwneud ag addysg a hyfforddiant plant a phobl ifanc o Gymru sydd yn nalfa’r ifanc.
 

Llythyr ar Gadeiryddion pob corff llywodraethu ysgol am ddefnyddio data perfformiad yn effeithiol mewn ysgolion

30/03/11
Mae'r Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes wedi anfon llythyr am rôl hanfodol cyrff llywodraethu wrth godi perfformiad mewn ysgolion.
 

Fframwaith Presenoldeb ar gyfer Cymru Gyfan

08/03/11
Mae’r Fframwaith Presenoldeb ar gyfer Cymru Gyfan yn darparu safonau a chanllawiau ar gyfer ymarferwyr i sicrhau mwy o gysondeb o ran ymarfer ledled Cymru.
 

Defnydd effeithiol o symudiadau wedi’u rheoli: Cychwyn newydd i blant a phobl ifanc yn yr ysgol

01/03/11
Mae Llywodraeth Cymru yn argymell y dylid ystyried symudiadau wedi’u rheoli er mwyn rhoi cyfle i ddisgyblion gychwyn o’r newydd mewn ysgol newydd.
 

Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009: Canllawiau ar y Gwasanaethau Cymorth Dysgwyr a’r Ddogfen Llwybr Dysgu

22/02/11
Mae 'Canllawiau ar y Gwasanaethau Cymorth Dysgwyr a’r Ddogfen Llwybr Dysgu' yn rhoi canllawiau i ysgolion uwchradd a sefydliadau addysg bellach ynghylch darparu, sicrhau neu gyfranogi yn y ddarpariaeth o wasanaethau cymorth i ddysgwyr. Mae hefyd yn rhoi canllawiau ynghylch darparu Dogfen Ll ...
 

Gwrthsafiad a pharch: Datblygu cydlyniant cymunedol – dealltwriaeth gyffredin ar gyfer ysgolion a’u cymunedau

04/02/11
Mae’r 'Gwrthsafiad a pharch: Datblygu cydlyniant cymunedol – dealltwriaeth gyffredin ar gyfer ysgolion a’u cymunedau' yn rhoi canllawiau a chyngor yn amlinellu’r rôl sydd gan ysgolion i’w chwarae wrth ddatblygu a chefnogi dulliau strategol o hyrwyddo a chynnal cydlyniant cymunedol ac atal e ...
 

Cymelliannau hyfforddi athrawon Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) Addysg Bellach (AB) yng Nghymru 2010/11

03/02/11
Mae'r arweiniad hwn ar gyfer darparwyr hyfforddiant cychwynnol athrawon TAR (AB) sy’n cynnig cyrsiau hyfforddiant cychwynnol athrawon amser llawn cyn gwasanaethu i fyfyrwyr TAR (AB) yn arwain at gymhwyster i addysgu ym maes addysg bellach ym mlwyddyn academaidd 2010/11. Mae'r rhain yn cynnw ...
 

Addysgu gwleidyddiaeth mewn ysgolion

14/01/11
Mae Deddf Addysg 1996 yn gofyn i benaethiaid, cyrff llywodraethu ac awdurdodau lleol sicrhau bod disgyblion yn derbyn safbwyntiau cytbwys os yw nhw’n cael eu haddysgu am ddemocratiaeth a gwleidyddiaeth.
 

Cynllun Gweithredu Ymgysylltiad A Chyflogaeth Pobl Ifanc 2011-2015

12/01/11
Cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ei Chynllun Gweithredu ar gyfer 'Lleihau cyfran y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yng Nghymru' ym mis Ebrill 2009.
 

Cau ysgolion – agor ysgolion mewn tywydd gwael eithafol

12/12/10
Mae’r ddogfen ganllawiau canlynol yn rhoi cyngor i ysgolion wrth benderfynu a ddylai ysgol gau neu aros ar agor yn ystod tywydd gwael eithafol. Cyhoeddwyd y canllaw electronig ar y cyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae’r canllaw yn cynnwys asesiad risg generig ...
 
Cymhelliant Hyfforddi Athrawon yng Nghymru ar gyfer hyfforddeion TAR 2010-11

Cymhelliant Hyfforddi Athrawon yng Nghymru ar gyfer hyfforddeion TAR 2010-11

10/12/10
Mae'r ddogfen hon yn darparu gwybodaeth am gynlluniau cymhelliant hyfforddi athrawon. Mae’n amlinellu’r cyllid sydd ar gael, yn dweud pwy sy’n gymwys i gael grantiau a sut y gwneir y taliadau.
 

Y Gronfa Ariannol wrth Gefn 2010/11: Canllawiau ar gyfer Sefydliadau Addysg Bellach a Chanolfannau Cymraeg i Oedolion

17/11/10
Mae'r 'Gronfa Ariannol wrth Gefn 2010/11' yn nodi'r telerau a'r amodau sy'n gysylltiedig â thaliadau a roddir i sefydliadau gan Weinidogion Cymru. Mae'r grant yn cael ei glustnodi'n benodol er mwyn rhoi cymorth i fyfyrwyr sydd mewn angen penodol.
 

Canllawiau ar Ddata Cymraeg i Oedolion 2010/11

11/11/10
Mae’r ddogfen hon yn rhoi canllawiau ar gyflwyno data i ddarparwyr dysgu Cymraeg i Oedolion a chanolfannau rhanbarthol. Ei nod yw sicrhau set ddata gyson ar gyfer 2010/11 sy‘n cynnig y cyfle i lunio mesurau mewn perthynas â deilliannau dysgwyr a‘u datblygu ymhellach, fel bod modd gwneud gwaith dada ...
 

Pwerau Dyfarnu Graddau Sylfaen i Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru

10/11/10
Mae'r Meini Prawf a Chanllawiau a Chanllaw Ategol ar y cyd ar gyfer Cymru a Lloegr yn cael eu defnyddio gan sefydliadau addysg bellach sy'n dymuno gwneud cais am bwerau dyfarnu graddau sylfaen.
 

Profion amiddewis fel offeryn asesu

06/10/10
Mae'r tudalen hon yn rhoi canllawiau i Sefydliadau Dyfarnu sy'n rhan o'r gwaith o ddylunio, datblygu ac asesu profion aml ddewis, er mwyn gwella dibynadwyedd a dilysrwydd y broses hon fel dull asesu.
 

Profion amiddewis fel offeryn asesu

06/10/10
Mae'r tudalen hon yn rhoi canllawiau i Sefydliadau Dyfarnu sy'n rhan o'r gwaith o ddylunio, datblygu ac asesu profion aml ddewis, er mwyn gwella dibynadwyedd a dilysrwydd y broses hon fel dull asesu.
 

Adroddiad Blynyddol i Ysgolion - Blwyddyn Academaidd 2009-2010

16/09/10
Nod yr adroddiad yw rhestru’r holl ddogfennau yr anfonodd y Gweinidog at benaethiaid yng Nghymru yn y flwyddyn academaidd flaenorol (2009-10). Y nod yw rhoi’r holl ganllawiau mewn un adroddiad er mwyn bod yn gyfeirbwynt brys i chi, eich cydweithwyr a’ch cyrff llywodraethu.
 
Canllawiau ar sefydlu trefniadau consortia ysgolion/sefydliadau addysg bellach (SAB)

Canllawiau ar sefydlu trefniadau consortia ysgolion/sefydliadau addysg bellach (SAB): Cymru Rhif: 022/2010

07/09/10
Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo â'r gwaith o ddatblygu trefniadau effeithiol ar gyfer Consortia Ysgolion/Sefydliadau Addysg Bellach.
 
Meddwl yn gadarnhaol: Iechyd a lles emosiynol mewn ysgolion a lleoliadau Blynyddoedd Cynnar

Meddwl yn Gadarnhaol: Iechyd a Lles Emosiynol Mewn Ysgolion a Lleoliadau Blynyddoedd cynnar

07/09/10
Nod y ddogfen arfer da hon yw cynorthwyo pob ysgol a lleoliad Blynyddoedd Cynnar i hybu iechyd a lles emosiynol.
 

Peilot mathemateg pâr cysylltiedig

03/09/10
Mae cymwysterau TGAU newydd mewn Mathemateg wedi eu hachredu i’w haddysgu gyntaf o fis Medi 2010. Maent ar gael ar ffurf llinol ac unedau ill dau a gellir cael rhagor o wybodaeth amdanynt ar wefannau cyrff dyfarnu unigol.
 

Coleg Gŵyr Abertawe

01/09/10
Daeth Coleg Gŵyr Abertawe yn weithredol ar 20 Awst 2010. Mae Gorchymyn Diddymu wedi diddymu Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gorseinion a Chorfforaeth Addysg Bellach Coleg Abertawe, gan drosglwyddo’u heiddo, eu hawliau, eu rhwymedigaethau a’u staff i Gorfforaeth Addysg Bellach Coleg Gŵyr Abertawe. ...
 
Sicrhau bod ieithoedd yn cyfrif

Sicrhau bod ieithoedd yn cyfrif

16/07/10
Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r camau i’w cymryd i wella’r ffordd y caiff ieithoedd tramor modern eu dysgu a’u haddysgu mewn ysgolion uwchradd ac yn y Llwybrau Dysgu 14–19 yng Nghymru.
 

Canllaw y swyddog arholiadau: Rheoli canlyniadau a'r gwasanaethau ar ôl y canlyniadau ar gyfer cyfres arholiadau Mehefin 2010

14/07/10
Canllaw ymarferol yw hwn ar gyfer swyddogion arholiadau ysgolion a cholegau ar sut i baratoi ar gyfer diwrnod y canlyniadau a sut i hysbysu staff a myfyrwyr am wasanaethau ar ôl y canlyniadau ar gyfer cyfres arholiadau Mehefin 2010.
 
Mynediad i Addysg a Chymorth i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Meddygol

Mynediad i Addysg a Chymorth i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Meddygol

03/06/10
Nod y canllawiau hyn yw rhoi cyngor i ysgolion ac Awdurdodau Lleol ynghylch diwallu anghenion addysgol plant a phobl ifanc ag anghenion meddygol.
 

Llythyr agored ynghylch newid y termau ‘Awdurdod Addysg Lleol’ ac ‘Awdurdod Gwasanaethau Plant’

27/05/10
Gorchmynion i ddileu’r termau ‘Awdurdod Addysg Lleol’ ac ‘Awdurdod Gwasanaethau Plant’ o’r ddeddfwriaeth sylfaenol a’r is-ddeddfwriaeth a rhoi ‘Awdurdod Lleol’ yn eu lle.
 

Gwybodaeth ar gyfer staff y swyddfa arholiadau ar newidiadau i gymwysterau TGAU a rheoli asesiadau dan reolaeth

12/05/10
Mae asesiadau o dan reolaeth yn rhan o gymwysterau newydd sydd wedi eu cyflwyno ers Medi 2009. Mae’n gofyn i staff canolfannau a chonsortiwm i weithio gyda’i gilydd mewn ffyrdd newydd. Mae ystod o adnoddau wedi eu datblygu gynorthwyo staff swyddfa arholiadau canolfannau i baratoi ar gyfer y newid c ...