Skip to content

Ymchwil a gwerthuso

Llaw yn deipio at bysellfwrdd
Mae ymchwilio a gwerthuso yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu a gwella polisïau dysgu, addysg a sgiliau yng Nghymru.

Mae cyfoeth o ddeallusrwydd eisoes ar gael i ni. Mae’n hanfodol ein bod yn dadansoddi’r deallusrwydd hwn yn drylwyr, yn ei rannu’n helaeth ac yn ei ddefnyddio’n effeithiol.

Mae ymchwil yn ein galluogi i lywio ein polisïau a’n gwasanaethau fel eu bod yn addas i ddysgwyr a darparwyr addysg yng Nghymru. Wedyn, gallwn ddatblygu dull systematig i ddeall a diwallu anghenion dysgwyr ledled Cymru yn y ffordd orau a sicrhau bod polisïau a chynnyrch yn ymateb i’r anghenion hynny.

Manylion peth o’n gwaith

Ymysg pethau eraill, rydym wedi sefydlu strategaeth bwysig i ymchwilio i’n cwsmeriaid, sy’n edrych ar foddhad dysgwyr o’r modd y buont wrthi’n dysgu, yn ogystal ag agweddau at ddysgu a’r hyn sy’n ysgogi dysgwyr.

Rydym yn ymchwilio i bolisïau a’r farchnad yn unol ag anghenion busnes. Mae gweithgareddau diweddar yn cynnwys ymchwil yn y meysydd canlynol:

  • yr opsiynau dysgu ar gyfer pobl ifanc 14-19 oed yng Nghymru
  • capasiti sgiliau sylfaenol yng Nghymru
  • y rhwystrau rhag dysgu mewn cymunedau penodol
  • yn ogystal ag adolygu anghenion sgiliau nifer o sectorau strategol yng Nghymru.

Caiff ein holl raglenni eu gwerthuso ac rydym yn cyflwyno’r newidiadau’n drylwyr yn unol â’r canfyddiadau. Mae fframweithiau gwerthuso’n rhan o fentrau newydd sy’n cefnogi’r gwaith o ddylunio rhaglenni.

Rydym hefyd yn datblygu canllawiau gwerthuso wedi’u teilwra ar gyfer partneriaid, gan gynnwys sicrhau bod gwybodaeth amserol a chywir ar gael i bawb sydd â diddordeb ym maes addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Mae’r wybodaeth hon ar gael ar y wefan.