Skip to content

Cymwysterau a'u rheoleiddio

Dolenni perthnasol

Ein gweledigaeth ni yw darparu fframwaith cwricwlwm ac asesu cydlynol ac integredig ar gyfer ysgolion, sy'n codi safonau cyrhaeddiad ac yn rhoi mwy o gyfle i bobl gymryd rhan mewn addysg.
Mae cyhoeddiadau yn rhan bwysig o waith yr Adran Addysg a Sgiliau.
Mae’r daflen hon yn ganllaw cyflym ar gyfer cyflogwyr, dysgwyr ac eraill sydd â diddordeb yn hyn o beth.

Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys gwybodaeth am y gwahanol fathau o gymwysterau sydd ar gael yng Nghymru.

Mae’r cymwysterau hyn ar gael i ddysgwyr mewn ysgolion, colegau, y gweithle, safleoedd cymunedol, carchardai, safleoedd preswyl neu fannau eraill.

Mae’r tudalennau Rheoleiddio Cymwysterau yn rhoi gwybodaeth am y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn rheoleiddio cymwysterau ar hyn o bryd. Mae rheoleiddio yn golygu:

  • sicrhau bod sefydliadau dyfarnu yn addas i gynnig cymwysterau
  • bod cymwysterau yn addas i’r diben
  • bod safonau yn cael eu cynnal dros amser.

Mae’r prosesau rheoleiddio hyn yn adlewyrchu prosesau ein cyd-reoleiddwyr yn Lloegr (Ofqual) a Gogledd Iwerddon (CCEA). Mae mwy o wybodaeth am hyn i’w gweld yn yr adrannau perthnasol ar y llaw chwith.

Mae’r tudalennau hyn hefyd yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol fel:

  • cymwysterau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog
  • mynediad i gymwysterau
  • e-asesu
  • sut mae cymwysterau yn cymharu a sut gellir eu defnyddio yng ngwahanol wledydd y DU
  • fframweithiau cymwysterau.