Skip to content

Bwyd a diod mewn ysgolion

Myfyrwyr yn bwyta'n iach
Cydnabyddir a chytunir yn gyffredinol fod angen i'r bwyd a'r diod a ddarperir mewn ysgolion newid; fodd bynnag yr hyn sy'n allweddol ydy sut yr ydym yn cyflwyno'r newid hwnnw yn llwyddiannus a'i reoli. Mae'r adran hon yn egluro'r mentrau a'r polisïau sy'n gysylltiedig â gwella bwyd mewn ysgolion, a'r cymorth sydd ar gael i deuluoedd nad ydyn nhw'n gweithio trwy gael prydau ysgol am ddim i’w plant.

Mae lefelau cynyddol o ordewdra ymysg plant ac effaith hyn ar les yn peri pryder i bawb, ac yn arbennig o ran lleihau anghydraddoldebau iechyd. Mae deiet gwael yn ffactor sy'n cyfrannu'n sylweddol at y broblem. Am y rheswm hwn rydym yn mynd i'r afael â llawer o'r ystyriaethau mewn modd blaenweithgar. Mae hyn yn cynnwys gwaith drwy ein Cynllun Gweithredu Blas am Oes, sy'n amlinellu'r cyfeiriad strategol ynghyd â'r camau y mae angen eu cymryd er mwyn gwella safonau maeth y bwyd a'r diod a ddarperir gydol y diwrnod ysgol.  

Mae ein menter brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd ynghyd â Chynllun Llaeth Ysgol yn agweddau allweddol ar ein hagenda bwyd mewn ysgolion.