Skip to content

Blas am Oes

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Llun o berson wedi’i wneud o ddŵr yn neidio o flaen cefndir lliwgar

Mae ‘Blas am Oes’ yn amlinellu’r cyfeiriad strategol a’r camau y mae angen eu cymryd er mwyn gwella safonau maeth y bwydydd a’r diodydd a gaiff eu gweini mewn ysgolion ledled Cymru.

Gall prydau ysgol fod yn rhan bwysig o ddeiet plant a phobl ifanc. Mae mwynhau deiet mwy maethlon yn ystod y diwrnod ysgol a meithrin y sgiliau angenrheidiol ar gyfer gallu bwyta’n iach y tu allan i’r ysgol yn hollbwysig er mwyn helpu i leihau problemau iechyd sy’n gysylltiedig â deiet fel clefyd y galon, diabetes a gordewdra.

Mae Blas am Oes yn rhan o agenda ehangach ynghylch bwyd a ffitrwydd ar gyfer plant a phobl ifanc a gaiff ei hamlinellu yng ‘Nghynllun Gweithredu Bwyd a Ffitrwydd’ Llywodraeth Cymru.

Ymgynghorwyd â phlant a phobl ifanc, cafwyd trafodaethau manwl â Chymdeithas Arlwyo Llywodraeth Leol ac ystyriwyd canfyddiadau rhannau eraill o’r DU wrth ddatblygu ‘Cynllun Gweithredu Blas am Oes’.

Fel rhan o’r gwaith hwn, fe lansiwyd astudiaeth ymchwil yn 2008 a gynhaliwyd dros ddwy flynedd. Bu naw o ysgolion peilot o ardaloedd pedwar Awdurdod Lleol yn gysylltiedig â’r prosiect. Diben y prosiect oedd ystyried y ffordd orau o weithredu’r Canllawiau Drafft ynghylch prydau ysgol. Cyhoeddwyd yr adroddiad yn deillio o’r prosiect ym mis Rhagfyr 2010, a cheir dolen i’r adroddiad ar ochr dde'r dudalen hon.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru er mwyn cynorthwyo darparwyr prydau ysgol i weithredu’r argymhellion a bennir yn Blas am Oes.

Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys dogfennau ategol a fydd yn helpu darparwyr prydau ysgol i weithredu argymhellion Blas am Oes.

Os hoffech weld copi o ‘Gynllun Gweithredu Blas am Oes’, ceir dolen iddo ar waelod y dudalen hon.

Cost cynhyrchu pryd ysgol

Fel rhan o’r gwaith ehangach sy’n mynd rhagddo mewn perthynas â Blas am Oes, sef agenda Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella’r bwydydd a’r diodydd a ddarperir yn ein hysgolion, comisiynwyd Swyddfa Archwilio Cymru i archwilio cost cynhyrchu pryd ysgol.

Gallwch weld adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru 'Cost Cynhyrchu Prydau Ysgol yng Nghymru' (PDF)