Skip to content

Gwybodaeth ar gyfer rhieni/gofalwyr

Dolenni perthnasol

Mae gwefan newydd arloesol wedi cael ei lansio gan Lywodraeth Cymru heddiw, ac ynddi geir gwybodaeth ystadegol am bob un ysgol a gynhelir yng Nghymru
Ceir yn y canllawiau hyn i rieni a gwarcheidwaid wybodaeth a fydd yn eu galluogi a’u hannog i fynd ati i fod yn rhan o addysg eu plentyn.
Y Cyfnod Sylfaen yw’r cwricwlwm statudol ar gyfer pob plentyn 3 i 7 oed yng Nghymru, mewn lleoliadau a gynhelir a lleoliadau nas cynhelir.
Cynllun gweithredu diwygiedig i wella ymddygiad a phresenoldeb er mwyn helpu i godi safonau mewn ysgolion.
Dyma'r adran lle gellir gweld ein polisïau sy'n hybu ysgolion iach a hapus.
Mae'r adran hon yn egluro'r mentrau a'r polisïau sy'n gysylltiedig â gwella bwyd mewn ysgolion.
Mae'r canllaw yn rhoi gwybodaeth i rieni / gofalwyr a fydd yn eu galluogi a’u hannog i gymryd rhan weithredol yn addysg eu plant.
Mae'r canllaw yn rhoi gwybodaeth i rieni / gofalwyr a fydd yn eu galluogi a’u hannog i gymryd rhan weithredol yn addysg eu plant.

Diben y rhan hon o’r wefan yw dangos i chi sut mae Llywodraeth Cymru yn anelu at gyflawni system addysg o’r radd flaenaf.

Ein nod yw parhau i wella ansawdd ysgolion ac addysg yng Nghymru. Cewch ragor o wybodaeth yma ynghylch sut rydym yn bwriadu gwneud hynny.

Credwn y gall pawb gyfrannu at sicrhau bod ein plant a’n pobl ifanc yn derbyn yr addysg maen nhw’n ei haeddu ac sydd ei hangen arnyn nhw i ffynnu. Mae’n hollbwysig fod rhieni a gofalwyr yn ymwybodol o’r modd yr ydym yn ceisio codi safonau, ac yn cyfrannu at y broses honno. Mae’r adran hon yn cynnwys rhagor o fanylion am ein cynlluniau diweddaraf ac yn ateb rhai o’ch cwestiynau ynghylch addysg eich plentyn.

Rydym hefyd wedi darparu dolenni i wefannau sefydliadau eraill sy’n gysylltiedig ag addysg plant a phobl ifanc, o’r cyfnod meithrin i addysg mewn prifysgol.

Byddwn yn parhau i ddiweddaru’r rhan hon ond mae croeso i chi fynegi eich barn yn ei chylch a nodi pa wybodaeth arall sydd ei hangen arnoch drwy e-bostio ein blwch Ymholiadau AdAS: dcells.enquiries@wales.gsi.gov.uk.