Skip to content

Bwrdd Adfer Addysg Annibynnol Sir Ddinbych
Cafodd Bwrdd Adfer Addysg Annibynnol Sir Ddinbych ei benodi gan y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau ym mis Tachwedd 2007. Cafodd y Bwrdd ei benodi i ymateb i adroddiadau Estyn a Cambridge Education Ltd ar yr angen i wella’r gwasanaeth addysg yn Sir Ddinbych.

Crëwyd y Bwrdd i adrodd yn ôl a rhoi cyngor i’r Gweinidog mewn perthynas â pherfformiad gwasanaeth addysg Cyngor Sir Ddinbych yn ei gyfanrwydd; i ganolbwyntio ar gydymffurfio â’r Cyfarwyddyd a roddwyd gan y Gweinidog, yn ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Sir Ddinbych wneud gwelliannau i ddarpariaeth ei wasanaeth addysg.

Mae’r Bwrdd yn cynnwys 9 o aelodau annibynnol, a Chadeirydd.  Mae’r Bwrdd yn cyfarfod unwaith bob dau fis ac yn talu sylw arbennig i:

  • Cynnydd ar y cynllun gweithredu a baratowyd gan Sir Ddinbych mewn ymateb i arolwg Estyn o’r gwasanaeth addysg ym mis Gorffennaf 2007, a’r cynllun gweithredu ar gyfer arolwg 2006 o’r Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid;
  • Cynnydd ar wendidau a chyfleoedd a nodwyd gan adroddiad Cambridge Education Ltd, a gomisiynwyd gan Gyngor Sir Ddinbych;
  • Cynnydd ar adolygu’r ddarpariaeth o leoedd mewn ysgolion, gan gynnwys darpariaeth 16-19;
  • Y cydgysylltu a’r berthynas rhwng y gwasanaeth addysg a’r gwasanaethau cymdeithasol o ran i ba raddau y mae’n cael effaith ar gynllunio a darparu’r gwasanaethau addysg i blant bregus.

Bwrdd Adfer Addysg Annibynnol Sir Ddinbych

26/05/10
Ar Fai 24ain 2010 penderfynodd y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes ddiddymu'r Cyfarwyddyd a wnaethpwyd ar Gyngor Sir Ddinbych i gydweithredu gyda’r Bwrdd Adfer, ymysg pethau eraill. Ni fydd y Bwrdd yn cyfarfod eto.
 

Bwrdd Adfer Addysg Annibynnol Sir Ddinbych - cyfarfod 7

13/01/09
Cynhaliwyd y seithfed cyfarfod Bwrdd Adfer Addysg Annibynnol Sir Ddinbych ar 19 Rhagfyr 2008.
 

Bwrdd Adfer Addysg Annibynnol Sir Ddinbych - cyfarfod 6

10/11/08
Cynhaliwyd y chweched cyfarfod Bwrdd Adfer Addysg Annibynnol Sir Ddinbych ar 23 Hydref 2008.
 

Bwrdd Adfer Addysg Annibynnol Sir Ddinbych - cyfarfod 5

05/10/08
Cynhaliwyd pumed cyfarfod Bwrdd Adfer Addysg Annibynnol Sir Ddinbych ar 4 Medi 2008.
 

Bwrdd Adfer Addysg Annibynnol Sir Ddinbych, Mehefin 19, 2008 - cyfarfod 4

25/07/08
Cynhaliwyd pedwerydd cyfarfod Bwrdd Adfer Addysg Annibynnol Sir Ddinbych ar 19 Mehefin 2008.
 

Bwrdd Adfer Addysg Annibynnol Sir Ddinbych - cyfarfod 3

06/06/08
Cyfarfu’r Bwrdd am y trydydd tro ddydd Iau 3 Ebrill. Prif fwriad y ddau gyfarfod cyntaf, o reidrwydd, oedd casglu gwybodaeth a thystiolaeth gan gyfranwyr allweddol gan mai dim ond ychydig o amser oedd ar gael i werthuso’r dystiolaeth.
 

Cyfarfod Bwrdd Annibynnol Adfer Addysg Sir Ddinbych - cyfarfod 2

12/05/08
Cynhaliwyd ail gyfarfod Bwrdd Annibynnol Adfer Addysg Sir Ddinbych yn swyddfeydd Llywodraeth Cynulliad Cymru Llanelwy ar y 7ed o Fawrth 2008.
 

Bwrdd Adfer Addysg Annibynnol Sir Ddinbych - cyfarfod 1

04/03/08
Croesawodd Jane Hutt AC, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, yr aelodau, gan amlinellu ei disgwyliadau a thanlinellu pwysigrwydd y Bwrdd.
 

Cyfarfod bwrdd annibynnol adfer addysg Sir Ddinbych

31/01/08
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Bwrdd Adfer Annibynnol Sir Ddinbych heddiw yn swyddfeydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn Llanelwy, Gogledd Cymru.