Skip to content

Bandio ysgolion

Dolenni perthnasol

Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ym 2011 amlinellodd y cyn-Weinidog Addysg a Sgiliau yr angen am welliannau ynghyd â chyfres glir o gamau gweithredu er mwyn cyflawni’i agenda gwella. Roedd bandio yn un o’r camau hyn.

Mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi pwysleisio’r ffaith nad diben bandio yw labelu ysgolion, gan enwi a beirniadu, nac ychwaith greu tabl cynghrair a fydd yn achosi rhwyg rhwng ysgolion.

Diben bandio yw grwpio ysgolion ar sail gwahanol ffactorau er mwyn pennu blaenoriaethau ar gyfer gwahanol mathau o gymorth a phennu’r rhai y gall y sector ddysgu ohonyn nhw.

Yr elfen bwysicaf o’r system fandio fydd y fframwaith o herio a chefnogi a gaiff ei ddatblygu dros amser i gyd-fynd â phob band.

Trwy’r bandiau bydd cefnogaeth, her ac ymyrraeth yn cael eu darparu mewn modd mwy safonol a thryloyw.

Mater i awdurdodau lleol a chonsortia fydd cytuno ar sut yn union y dylid defnyddio’r bandiau er mwyn helpu i dargedu cymorth a chodi safonau i bawb.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am fandio ysgolion yna cysylltwch â IMS@cymru.gsi.gov.uk