Skip to content

Uned Safonau Ysgolion

Dolenni perthnasol

Cyflwynodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau anerchiad ar “Codi Safonau Ysgolion”, a chynhaliwyd sesiwn Cwestiwn ac Ateb i ddilyn.
Cyflwynodd y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes araith dan y teitl 'Mae addysgu’n gwneud gwahaniaeth’. Cynhaliwyd y digwyddiad ar ddydd Mercher 2 Chwefror 2011.
Ar y dudalen hon gallwch weld Llythyron Cylch Gwaith Estyn a'n hymatebion ni i Adroddiadau Cylch Gwaith Estyn.
Yn dilyn araith y Gweinidog ym mis Chwefror, sefydlwyd Uned Safonau Ysgolion newydd o fewn Adran Addysg a Sgiliau (AdAS).

Mae’r Uned Safonau Ysgol yn cefnogi gwella drwy ffocysu ar ‘sut’ mae polisi yn cael ei weithredu yn hytrach na ‘beth’ yw datblygiad y polisi.

Mae'r Uned yn gyfrifol am wella'r ffordd y defnyddir data; cryfhau atebolrwydd; sicrhau y rhennir arferion sy'n cael effaith sylweddol yn gyson a gwerthuso'r ffordd y gweithredir polisïau.

Mae'r ddogfen hon yn cyflwyno gwaith Uned Safonau Ysgolion Llywodraeth Cymru. Mae'n targedu pawb sy'n ymwneud ag addysg plant a phobl ifanc 3-19 oed yng Nghymru a'r cyhoedd. Bydd dogfennau ychwanegol yn cael eu darparu dros y tri mis nesaf, a fydd yn rhoi manylion technegol adnoddau, dulliau a gweithdrefnau'r Uned.

Yr Uned Safonau Ysgolion: Pwy ydym a beth rydym yn ei wneud [.ppt 683KB]