Skip to content

Lywodraethwyr Ysgolion

Gwirfoddolwr y mae addysgu, dysgu a phlant yn bwysig iddo yw llywodraethwr. Mae’n cynrychioli’r bobl hynny sydd â diddordeb yn yr ysgol, gan gynnwys rhieni, y gymuned leol a’r awdurdod lleol. Yn yr adran hon fe welwch wybodaeth i’ch helpu fel llywodraethwr ysgol.

Mae llawer o wahanol fathau o bobl yn dod yn llywodraethwyr ysgol a bydd gan bob un ohonynt reswm dros wasanaethu ar gorff llywodraethu. Mae gan y cyrff llywodraethu hyn grŵp craidd o lywodraethwyr sy’n cynnwys rhieni, athrawon, staff nad ydynt yn addysgu, cynrychiolwyr yr awdurdod lleol a’r pennaeth.

Mae llywodraethwyr yn cynrychioli’r bobl hynny sydd â diddordeb allweddol yn yr ysgol, gan gynnwys rhieni, staff, y gymuned leol a’r awdurdod lleol. Maent yn rhan o dîm sy’n derbyn cyfrifoldeb dros bopeth y mae ysgol yn ei wneud ac yn mynychu cyfarfodydd ac achlysuron eraill yn ôl y gofyn.

Mae’n rhaid iddynt fod yn barod i ddysgu a dilyn hyfforddiant yn ôl y gofyn. Ffrindiau sy’n cefnogi’r ysgol yw llywodraethwyr, ond mae hefyd angen iddynt fwrw golwg feirniadol ar y ffordd y mae’r ysgol yn gweithio a’r safonau y mae’n eu cyrraedd. Mae llywodraethwr yn ddolen gyswllt rhwng rhieni, y gymuned leol, yr awdurdod lleol a’r ysgol.

Gweler gwefan Llywodraethwyr Cymru (dolen allanol) i gael rhagor o wybodaeth.