Skip to content

Prentisiaethau yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Roedd seremoni Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn dwyn ynghyd y goreuon ymhlith dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant sydd wedi dangos ymroddiad llwyr i ddatblygu sgiliau.
Mae ReAct II wedi'i sefydlu i helpu pobl sydd wedi'u diswyddo i ganfod swydd newydd cyn gynted ag y bo modd.

Rydym yn cynnig nifer o raglenni i gefnogi prentisiaid a’u cyflogwyr. Holwch am agor o wybodaeth am y manteision i chi.

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi ac yn credu mewn prentisiaethau yng Nghymru gan eu bod yn tanio sylfaen sgiliau hanfodol ein cenedl ar gyfer y dyfodol. Mae prentisiaethau yng Nghymru yn ysgogi llwyddiant yr unigolyn ac yn dod â budd mawr i'r gweithle. Rydym yn cynnig nifer o fentrau ar hyn o bryd i annog cyflogwyr i recriwtio mwy o brentisiaid.

Un o’r mentrau mwyaf poblogaidd yw’r Rhaglen Recriwtiaid Newydd. Mae hon yn rhaglen Cymru gyfan sy’n rhoi cyllid i gyflogwyr sy’n cynnig rhaglenni prentisiaeth ansawdd uchel sy’n recriwtio a hyfforddi prentisiaid newydd ychwanegol (16 i 24 oed).

Cyflogwyr: Mae'n bryd adeiladu gwell gweithlu yng Nghymru

Dewch i ymuno â'r 81% o fusnesau sy'n dweud bod eu gweithleoedd yn fwy cynhyrchiol yn sgil cyflogi prentisiaid. Drwy ymwneud â phrentisiaethau yng Nghymru, byddwch yn creu gweithlu â'r sgiliau allweddol a'r profiad angenrheidiol, gyda mwy o gymhelliad ac sy’n ymateb yn well.

Gall prentisiaid gyflawni pethau mawr ar ran eu cyflogwyr. Fodd bynnag, mae angen cyfle arnynt i weithio a hyfforddi. Mae Llywodraeth Cymru yn talu costau hyfforddiant allanol, felly dim ond cyflog yr hyfforddai y byddwch chi'n ei dalu.

Unigolion: Dw i am ddysgu wrth ennill arian fel prentis

Mae prentisiaethau yn ffordd arbennig o dda ichi ennill cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau hanfodol a chael cyflog ar yr un pryd.

Yn ystod eich prentisiaeth byddwch yn cael profiad yn y gweithle a fydd yn aros gyda chi am weddill eich oes. Ni fu erioed amser gwell i sicrhau bod gennych sgiliau hawdd eu gwerthu.

Byddwch yn dysgu yn y coleg neu drwy’ch darparwr hyfforddiant a thrwy weithio i fusnes eich cyflogwr. Felly byddwch yn ennill cymwysterau ac yn meithrin y profiad i’w hategu.

Mae prentisiaethau yng Nghymru yn agored i bawb, os ydych chi'n ddysgwr ifanc, neu am newid eich llwybr gyrfa. Gallwch ddysgu wrth ichi weithio a chael sgiliau ychwanegol drwy ddarparwr hyfforddiant.

Beth nesaf?

Cyflogwyr

Os hoffech chi gael gair â rhywun am y cyfleoedd i drefnu prentisiaethau yng Nghymru ffoniwch 0845 60 661 60.

Os byddwch chi am recriwtio prentis ac am siarad â darparwr ynghylch yr hyfforddiant sydd gael i chi, cysylltwch i drafod eich gofynion. Gallwch naill ai ffonio’r rhif uchod neu anfon e-bost i businessskillshotline@wales.gsi.gov.uk.

Mae’r darparwyr hyfforddiant yno i’ch helpu â recriwtio a dewis prentisiaid fydd yn addas ar gyfer anghenion eich cwmni. Rydyn ni wedi ei gwneud hi’n haws nag erioed i recriwtio prentis a gallwch hysbysebu swyddi gwag am ddim drwy’r Gwasanaeth Paru Prentisiaid (dolen allanol) er mwyn gweld pa ymgeiswyr sydd fwyaf addas ar gyfer eich meini prawf chi.  

Unigolion

I gael rhagor o wybodaeth am brentisiaethau ffoniwch Gyrfa Cymru 0800 028 4844 neu ewch i wefan Gyrfa Cymru (dolen allanol).

Os ydych chi’n chwilio am brentisiaeth, gallwch chwilio a gwneud cais ar-lein am swyddi gwag drwy’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau (dolen allanol). Ewch i wefan Gyrfa Cymru a dilynwch y ddolen ar gyfer Prentisiaethau..

Mae’r rhaglenni hyn gan Lywodraeth Cymru yn cael eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru logo