Skip to content

Twf Swyddi Cymru

Dolenni perthnasol

Cyllideb ar gyfer swyddi a thwf: y Dirprwy Weinidog yn croesawu £12.5 miliwn i ehangu cynllun blaenllaw Twf Swyddi Cymru
Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg gyhoeddi bod dros 4000 o swyddi wedi’u llenwi ac ymhell dros 5,000 o gyfleoedd am swyddi wedi’u creu gan Twf Swyddi Cymru
Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Dechreuodd y rhaglen Twf Swyddi Cymru ym mis Ebrill 2012 a bydd yn creu 4,000 o swyddi y flwyddyn i bobl ifanc sy'n barod am swydd ledled Cymru.

Mae'r rhaglen wedi'i hanelu at bobl ifanc sy'n barod am swydd ond sy'n cael anhawster dod o hyd i waith. Mae’r rhaglen Twf Swyddi Cymru yn rhoi cyfleoedd gwaith am gyfnod o chwe mis i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sy’n ddi-waith ar gyfradd yr isafswm cyflog cenedlaethol. Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael eu talu yr isafswm cyflog cenedlaethol neu swm uwch am o leiaf 25 awr yr wythnos. 

Bydd pobl ifanc yn cael eu cyflogi am hyd y rhaglen ac mae'n rhaid i'r swyddi sy’n cael eu creu fod yn ychwanegol at swyddi a fyddai’n cael eu llenwi fel arall, yn hytrach na chymryd lle y swyddi hynny.

Yr uchelgais ar gyfer y rhaglen yw y bydd pob person sy’n cael cyfle gwaith yn cael ei gadw ymlaen gan y cyflogwr ar ôl i’r cyfnod o 6 mis ddod i ben.

Mae pob swydd wag yn cael ei hysbysebu drwy system ‘Jobs Growth Wales Live’ ar wefan Gyrfa Cymru (dolen allanol).

Bydd y rhaglen yn cynnig cyfleoedd yn y meysydd canlynol.

Y sector preifat

Bydd y rhan fwyaf o'r swyddi yn cael eu creu yn y sector hwn. Byddwn yn cefnogi pob agwedd ar y sector preifat, o fusnesau bach a chanolig i'r cwmnïau angori mawr a'r rhai sydd o bwys rhanbarthol yng Nghymru, er mwyn adnabod anghenion recriwtio a pharu'r cyfleoedd swyddi hynny â'r bobl ifanc sy'n chwilio am waith.

Am ragor o wybodaeth ewch i 'Sector preifat'.

Byddwn yn darparu math penodol o gymorth i helpu microfusnesau i recriwtio eu gweithiwr cyntaf. Drwy wneud hynny, byddwn yn gwella ac yn adeiladu ar y pecynnau cymorth busnes presennol a'r rhai sydd wedi'u cynllunio i'w darparu drwy'r Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.

Am ragor o wybodaeth am yr elfen hon, ewch i 'Cymorth i ficrofusnesau'.

Y sector gwirfoddol

Byddwn yn cefnogi cyfleoedd gwaith yn y gymuned i bobl ifanc yng Nghymru sydd angen cymorth dwysach yn y gweithle.

Byddwn yn ehangu cynllun peilot presennol Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ar y farchnad lafur drosiannol (dolen allanol), sydd eisoes wedi llwyddo i helpu nifer o bobl ifanc sydd angen cymorth dwysach i fanteisio ar gyfleoedd profiad gwaith.

Am ragor o wybodaeth ewch i 'Sectorau gwirfoddol'.

Cymorth i bobl ifanc i fod yn hunangyflogedig

Byddwn yn darparu math penodol o gymorth i helpu pobl ifanc sydd am fod yn hunangyflogedig. Drwy wneud hynny, byddwn yn gwella ac yn adeiladu ar y pecynnau cymorth busnes presennol a'r rhai sydd wedi'u cynllunio i'w darparu drwy'r Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth. Gall pobl ifanc gael bwrsariaeth o £6,000.

Am ragor o wybodaeth am yr elfen hon, ewch i 'Cymorth i bobl ifanc i fod yn hunangyflogedig'.

Pecyn cymorth uwch i raddedigion

Byddwn yn ychwanegu gwerth at raglen bresennol GO Wales (dolen allanol), gan ehangu cyfleoedd profiad gwaith i raddedigion di-waith, y mae llawer ohonyn nhw’n nodi mai diffyg profiad gwaith gwerthfawr yw'r rhwystr mwyaf sy'n eu hwynebu o ran cyflogaeth.

Am ragor o wybodaeth, ewch i 'Pecyn cymorth uwch i raddedigion'.