Skip to content

Arwain a Rheoli

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae sgiliau arwain a rheoli da yn fwy na hanfodol i’ch busnes chi.

Fe allant gael effaith aruthrol ar economi Cymru gyfan. Gyda’r hyfforddiant a’r datblygiad priodol, fe allwch fynd i’r afael â’r heriau busnes rydych chi’n eu hwynebu nawr a chreu gwell gweithlu.

Mae Gwella Sgiliau Arwain a Rheoli (ELMS) yn rhaglen all eich helpu chi i wella sgiliau eich rheolwyr a’ch gweithlu yng Nghymru.

Mae’r rhaglen yn cynnwys:

  • Cymorth gan Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer Sgiliau Arwain a Rheoli – Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cymru. Mae’r ganolfan hon yn cynnig gwybodaeth a gwasanaethau cyfeirio a bydd yn eich helpu i ddadansoddi a deall eich anghenion hyfforddi o ran arwain a rheoli
  • Rhaglen Gweithdy Datblygu Sgiliau Arwain a Rheoli: Caiff y gweithdai eu cynnal ledled Cymru drwy rwydwaith o 11 o ddarparwyr ac maent yn canolbwyntio ar amrywiaeth o bynciau’n ymwneud ag arwain a rheoli. Uchafswm ein cyfraniad tuag at gost yr hyfforddiant yw 70% ar gyfer sefydliadau bach a chanolig a 50% ar gyfer sefydliadau mawr
  • Rhaglen Datblygu’r Gweithlu (cyllid yn ôl disgresiwn): Mae’r rhaglen hon yn caniatáu i sefydliadau sy’n cyflogi mwy na 10 weithio gydag un o’n Cynghorwyr Datblygu Gweithlu yn rhad ac am ddim er mwyn asesu’r sgiliau arwain a rheoli sydd eu hangen arnynt. Fe gaiff cyllid ei roi yn ôl maint y sefydliad a’r sgiliau sydd eu hangen. Gall sefydliadau sy’n cyflogi llai na 10 wneud cais yn uniongyrchol i Lywodraeth Cymru am gyllid tuag at ddatblygu sgiliau arwain a rheoli achrededig. Yn y ddau achos, caiff 50% o’r gost ei gyllido
  • Cronfa Arwain Sectorau: Mae cyllid wedi’i ddyrannu i 6 o’r Cynghorau Sgiliau Sector i’w helpu i ddatblygu a darparu hyfforddiant arwain a rheoli sy’n benodol i’w sectorau nhw ledled Cymru.

I gael gwybod mwy am y cymorth a’r cyllid sydd ar gael ichi, ffoniwch ni ar 0845 6066160. Neu gallwch anfon e-bost atom yn businessskillshotline@wales.gsi.gov.uk

Mae cyfoeth o wybodaeth ar gael hefyd ar wefan Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cymru (Dolen allanol)

I gael gwybod mwy am y Gronfa Arwain Sectorau, cysylltwch â’r Cyngor Sgiliau Sector perthnasol.

Caiff y rhaglen Gwella Sgiliau Arwain a Rheoli ei rhan-gyllido gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.#

European Social Fund logo