Skip to content

Cynllun Gweithredu Diswyddiadau (ReAct II)

Logo ReAct.

Mae’r Cynllun Gweithredu ar Ddiswyddiadau (ReAct II) yn helpu pobl sydd wedi’u heffeithio gan ddiswyddo ennill sgiliau newydd ac mae’n annog cyflogwyr sy’n recriwtio i gyflogi gweithiwr di-waith.

ReAct II i Unigolion

Pwy sy'n gymwys?

Mae cymorth o dan becyn cymorth ReAct II ar gael i’r unigolion canlynol: 

 • unigolion sydd wedi cael eu gwneud yn ddi-waith yn ystod y chwe mis diwethaf oherwydd diswyddiad, unigolion sydd ar hyn o bryd yn ddi-waith ac sydd heb fod mewn swydd barhaol am chwe wythnos neu fwy ers cael eu diswyddo
 • unigolion sydd o dan rybudd diswyddo
 • unigolion sydd heb ymgymryd ag unrhyw hyfforddiant sy’n cael ei ariannu gan sefydliad cyhoeddus ers cael eu diswyddo, gan gynnwys y gyfres o raglenni dysgu seiliedig ar waith.

Beth sydd gan ReAct II i'w gynnig?

Mae tair elfen i gynllun ReAct II:

 • cymorth gyda recriwtio a hyfforddiant
 • grant Dewisol - hyfforddiant galwedigaethol
 • grant Dewisol - amrywiol.

Mae cymorth ar gael i ymgeiswyr cymwys fel eu bod yn gallu cynyddu eu sgiliau a goresgyn unrhyw rwystrau sy’n eu hatal rhag dysgu neu ddychwelyd i’r gwaith.  Er mwyn sicrhau bod yr hyfforddiant hwn yn rhoi’r cyfle gorau posibl iddynt ddod o hyd i swydd newydd, bydd Gyrfa Cymru (dolenni allanol) yn asesu anghenion hyfforddiant pob un o’r ymgeiswyr. Hefyd, bydd Gyrfa Cymru yn rhoi cyngor i unigolion ar gyrsiau hyfforddi addas sy’n cael eu cynnal mewn lleoliad sy’n gyfleus iddynt. 

Mae’r cymorth ariannol canlynol ar gael i gynorthwyo gyda’r rhan hon o’r pecyn cymorth:

 • telir yr holl gostau hyfforddiant sy’n gysylltiedig â dysgu sgiliau newydd (hyd at gyfanswm o £1,500)
 • mae modd cael cymorth i dalu am offer arbennig sy’n angenrheidiol er mwyn ymgymryd â’r hyfforddiant
 • mae modd cael cymorth i dalu costau teithio i gyrsiau hyfforddiant
 • telir costau llety dros nos, lle bo hynny’n briodol
 • cynigir cymorth i dalu costau gofal plant i bobl sy’n mynychu hyfforddiant (yn amodol ar gyfyngiadau a thelerau).

ReAct II i Gyflogwyr

Recriwtio?

Mae dau becyn ar gael i chi os ydych chi’n rhoi swydd i rywun sydd wedi’i ddiswyddo:

 • mae Cefnogaeth Recriwtio i’r Cyflogwr, yn talu cyflogwyr sy’n penodi unigolion gafodd eu diswyddo yn y chwe mis diwethaf. Mae’r pecyn hwn yn cynnig hyd at £3,000 sy’n cael ei dalu mewn pedwar rhandaliad fel cyfraniad at gostau cyflog
 • mae Cefnogaeth Hyfforddi’r Cyflogwr yn gronfa ddewisol ar wahân sy’n cynnig hyd at £1,000 i gyflogwr ei ddefnyddio i dalu costau hyfforddiant sy’n berthnasol i swydd y sawl y mae wedi’i benodi.

Caiff y cyflogwr ddewis a yw am ymgeisio am Cefnogaeth gyda Recriwtio ar ei ben ei hun neu am Gefnogaeth gyda Recriwtio a Hyfforddi. Nid yw’n bosibl i chi gael Cefnogaeth Hyfforddi oni bai eich bod yn cael Cefnogaeth Recriwtio hefyd.

Pwy sy’n gymwys i gael cymorth?

Mae’r Gefnogaeth Recriwtio a Hyfforddi i Gyflogwyr ar gael i’ch busnes os yw’r unigolyn yr ydych chi am ei benodi naill ai wedi cael rhybudd diswyddo ffurfiol neu’n ddi-waith am ei fod wedi’i ddiswyddo yn y chwe mis diwethaf. Rhaid i’r unigolyn fod yn byw yng Nghymru ar yr adeg pan ddaeth yn gymwys am y tro cyntaf ar gyfer cynllun ReAct II.

Bydd unigolion sy’n gweithio 25 awr yr wythnos neu fwy yn gymwys i gael cymhorthdal cyflog llawn, a bydd y rheini sy’n cael eu cyflogi am 16 – 24 awr wythnos yn gymwys i gael cymhorthdal cyflog sy’n cyfateb i 50% o’r gyfradd amser llawn. Nid yw’r rheini sy’n cael eu cyflogi am lai nag 16 o oriau’r wythnos yn gymwys i gael cymhorthdal cyflog.

Mae Gefnogaeth Recriwtio a Hyfforddi i Gyflogwyr ar gael os:

 • yw eich busnes yn ehangu ac mae’r swydd yn newydd
 • rydych yn gallu cyfiawnhau penodi rhywun i swydd wag
 • nad yw un o gyfarwyddwyr eich busnes hefyd yn gyfarwyddwr ar y cwmni a ddiswyddodd y person yr ydych chi am ei benodi
 • Mae’r swydd am o leiaf 16 awr yr wythnos
 • Disgwylir i’r swydd bara am o leiaf 12 mis
 • Nid yw’r swydd yn cael cymorth ariannol o unrhyw gronfa gyhoeddus na Chronfa Ewropeaidd arall
 • nid yw eich busnes wedi cyrraedd y trothwy ‘de minimis’ o dan y rheolau Cymorth Gwladwriaethol.

Pwysig: Byddwn yn gwrthod cais ar gyfer unigolion a allai fod yn gymwys fel arall, os yw’r unigolyn hwnnw:

 • wedi dechrau gweithio i chi cyn i’ch cais o dan gynllun ReAct II gael ei gymeradwyo
 • wedi cael ei gyflogi mewn swydd o unrhyw fath yn ddi-dor am chwe wythnos neu fwy yn y chwe mis cyn gwneud y cais
 • wedi mynychu unrhyw hyfforddiant a ariennir gan arian cyhoeddus, gan gynnwys rhaglenni dysgu seiliedig ar waith, ers iddo gael ei ddiswyddo.

Mwy o wybodaeth

Mae modd ichi gael rhagor o wybodaeth am ReAct II un ai gan dîm ReAct yn Abertawe, trwy gysylltu â’ch swyddfa Gyrfa Cymru leol neu drwy ffonio Dysgu a Cyngor Gwaith ar 0800 100 900.