Skip to content

Y Sgwrs Go Iawn

Dolenni perthnasol

Mae'r adran hon yn disgrifio sut yr ydym yn cefnogi’r rhaglen Prentisiaethau yng Nghymru.
Ar hyn o bryd, rydym yn adolygu’r modd rydym yn cynllunio ac yn cyllido addysg a hyfforddiant ôl-16 yng Nghymru.
Nod yr Adolygiad o Gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14i 19 oed yng Nghymru oedd i sicrhau bod gennym ni gymwysterau gwerthfawr a dealladwy sy’n bodloni anghenion ein pobl ifanc ac economi Cymru.

Beth yw’r Sgwrs Go Iawn?

Mae pawb yn gwybod bod sgwrsio’n bwysig. Nod y Sgwrs Go Iawn yw creu cyfrwng ar gyfer cael gwell dialog gyda phobl a chreu cyd-ddealltwriaeth. Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio ei gwneud hi’n haws i bobl ddeall y sialensiau yr ydym yn eu hwynebu yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni’r dyddiau hyn. Yr un mor bwysig yw’r ffaith ein bod yn awyddus i wrando a deall yn well.

Drwy godi ymwybyddiaeth ac ysgogi trafodaeth, bydd gennym fwy o wybodaeth, a gellir gwneud penderfyniadau gwell.

Mae’r digwyddiadau yn hynod ryngweithiol, ac rydym yn gobeithio y byddwch yn teimlo eich bod yn cael eich cynnwys gyda chwestiynau ysgogol a thrafodaethau o amgylch bwrdd, dan ofal hwyluswyr. Mae’n hollbwysig ein bod yn cael cymysgedd briodol o bobl yn y digwyddiad, er mwyn cael barn gytbwys gan bob rhanddeiliad.

Cynhelir Y Sgwrs Go Iawn nesaf:

Ddydd Iau, 27 Mawrth 2014, Venue Cymru, Llandudno

Mae nifer gyfyngedig o leoedd ar gael. Er mwyn sicrhau na chewch eich siomi, archebwch eich lle nawr drwy ein ffurflen archebu ar-lein.

Pwy ddylai yn rhan o hyn?

Yr ydym yn awyddus i weld y Sgwrs Go Iawn yn cyrraedd ac yn ymgysylltu â phawb, a po fwyaf o bobl a fydd yn ymuno â ni, ehangaf a gwell fydd y sgwrs.

I bobl ifanc

Young person at eventY Sgwrs Go Iawn yw eich cyfle i siarad wyneb yn wyneb â phobl sy’n gwneud penderfyniadau a disgrifio’n agored i ni yr anawsterau yr ydych wedi’u hwynebu wrth sicrhau’r cymwysterau iawn a gwaith. Rydyn ni wir eisiau gwybod beth mae pobl ifanc yn ei feddwl a sut rydych chi’n teimlo, felly mae cael adborth gennych yn hollbwysig.

I gyflogwyr

Employer at eventDewch i glywed drosoch eich hun beth sydd gan bobl ifanc i’w ddweud. Ydych chi’n credu nad oes gan bobl ifanc y sgiliau sydd eu hangen arnoch chi? Ydych chi’n credu bod pobl ifanc yn negyddol ac yn ddadrithiedig? Y Sgwrs Go Iawn yw eich cyfle i ddylanwadu ar ieuenctid heddiw ac, ar yr un pryd, efallai gael eich synnu gan yr hyn sydd gan bobl ifanc i’w gynnig i’ch busnes.

I weithwyr proffesiynol eraill

Advisor at eventA yw pobl ifanc yn cael y cyfleoedd iawn? Sut gallwn ni wneud i fudiadau weithio’n well gyda’i gilydd? Dyma rai o’r meysydd y byddwn yn eu trafod yng nghyswllt ymgysylltiad, cyflogaeth a chynnydd ieuenctid.

Methu bod yn bresennol?

Dilynwch a chyfrannwch ar-lein drwy twitter.

Gallwch hefyd gysylltu â ni i rannu eich barn, cwestiynau a phrofiadau drwy anfon neges e-bost at RealConversation@wales.gsi.gov.uk 

Ariennir digwyddiadau Y Sgwrs Go Iawn yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Cronfa Gymdeithasol Ewrop logo