Skip to content

Y Sgwrs Go Iawn

Dolenni perthnasol

Mae'r adran hon yn disgrifio sut yr ydym yn cefnogi’r rhaglen Prentisiaethau yng Nghymru.
Ar hyn o bryd, rydym yn adolygu’r modd rydym yn cynllunio ac yn cyllido addysg a hyfforddiant ôl-16 yng Nghymru.
Nod yr Adolygiad o Gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14i 19 oed yng Nghymru oedd i sicrhau bod gennym ni gymwysterau gwerthfawr a dealladwy sy’n bodloni anghenion ein pobl ifanc ac economi Cymru.

Archebwch eich lle

Ymunwch â'r sgwrs

Twitter

You Tube

Facebook

 

Beth yw’r Sgwrs Go Iawn?

Mae pawb yn gwybod bod sgwrsio’n bwysig. Nod y Sgwrs Go Iawn yw creu cyfrwng ar gyfer cael gwell dialog gyda phobl a chreu cyd-ddealltwriaeth. Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio ei gwneud hi’n haws i bobl ddeall y sialensiau yr ydym yn eu hwynebu yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni’r dyddiau hyn. Yr un mor bwysig yw’r ffaith ein bod yn awyddus i wrando a deall yn well.

Drwy godi ymwybyddiaeth ac ysgogi trafodaeth, bydd gennym fwy o wybodaeth, a gellir gwneud penderfyniadau gwell.

Mae’r digwyddiadau yn hynod ryngweithiol, ac rydym yn gobeithio y byddwch yn teimlo eich bod yn cael eich cynnwys gyda chwestiynau ysgogol a thrafodaethau o amgylch bwrdd, dan ofal hwyluswyr. Mae’n hollbwysig ein bod yn cael cymysgedd briodol o bobl yn y digwyddiad, er mwyn cael barn gytbwys gan bob rhanddeiliad.

Cynhelir Y Sgwrs Go Iawn nesaf:

Ddydd Iau, 27 Mawrth 2014, Venue Cymru, Llandudno

Mae nifer gyfyngedig o leoedd ar gael. Er mwyn sicrhau na chewch eich siomi, archebwch eich lle nawr drwy ein ffurflen archebu ar-lein.

Pwy ddylai yn rhan o hyn?

Yr ydym yn awyddus i weld y Sgwrs Go Iawn yn cyrraedd ac yn ymgysylltu â phawb, a po fwyaf o bobl a fydd yn ymuno â ni, ehangaf a gwell fydd y sgwrs.

I bobl ifanc

Young person at eventY Sgwrs Go Iawn yw eich cyfle i siarad wyneb yn wyneb â phobl sy’n gwneud penderfyniadau a disgrifio’n agored i ni yr anawsterau yr ydych wedi’u hwynebu wrth sicrhau’r cymwysterau iawn a gwaith. Rydyn ni wir eisiau gwybod beth mae pobl ifanc yn ei feddwl a sut rydych chi’n teimlo, felly mae cael adborth gennych yn hollbwysig.

I gyflogwyr

Employer at eventDewch i glywed drosoch eich hun beth sydd gan bobl ifanc i’w ddweud. Ydych chi’n credu nad oes gan bobl ifanc y sgiliau sydd eu hangen arnoch chi? Ydych chi’n credu bod pobl ifanc yn negyddol ac yn ddadrithiedig? Y Sgwrs Go Iawn yw eich cyfle i ddylanwadu ar ieuenctid heddiw ac, ar yr un pryd, efallai gael eich synnu gan yr hyn sydd gan bobl ifanc i’w gynnig i’ch busnes.

I weithwyr proffesiynol eraill

Advisor at eventA yw pobl ifanc yn cael y cyfleoedd iawn? Sut gallwn ni wneud i fudiadau weithio’n well gyda’i gilydd? Dyma rai o’r meysydd y byddwn yn eu trafod yng nghyswllt ymgysylltiad, cyflogaeth a chynnydd ieuenctid.

Methu bod yn bresennol?

Dilynwch a chyfrannwch ar-lein drwy twitter.

Gallwch hefyd gysylltu â ni i rannu eich barn, cwestiynau a phrofiadau drwy anfon neges e-bost at RealConversation@wales.gsi.gov.uk 

Ariennir digwyddiadau Y Sgwrs Go Iawn yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Cronfa Gymdeithasol Ewrop logo