Skip to content

Y Sgwrs Go Iawn

Dolenni perthnasol

Mae'r adran hon yn disgrifio sut yr ydym yn cefnogi’r rhaglen Prentisiaethau yng Nghymru.
Rhaglen ddysgu newydd yw Hyfforddeiaeth ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 oed yng Nghymru.
Dechreuodd y rhaglen Twf Swyddi Cymru ym mis Ebrill 2012 a bydd yn creu 4,000 o swyddi y flwyddyn i bobl ifanc sy'n barod am swydd ledled Cymru.
Nod digwyddiadau’r Sgwrs Go Iawn yw creu cyfrwng ar gyfer cael gwell dialog gyda phobl a chreu cyd-ddealltwriaeth o’r sialensiau yr ydym yn eu hwynebu yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni’r dyddiau hyn.

Mae’r digwyddiadau yn hynod ryngweithiol a diddorol, gyda chwestiynau a thrafodaethau o amgylch y bwrdd, dan ofal hwyluswyr. Mae’n hollbwysig ein bod yn cael cymysgedd briodol o bobl yn y digwyddiad, er mwyn cael barn gytbwys gan bob rhanddeiliad.

Cynhelir Y Sgwrs Go Iawn nesaf:

Ddydd Iau, 23 Hydref 2014, Arena Motorpoint, Cardiff

Nifer penodol o leoedd sydd ar gael. Er mwyn sicrhau na chewch eich siomi, archebwch eich lle nawr drwy ffurflen archebu eventbrite.

Pwy ddylai yn rhan o hyn

Rydym yn awyddus i weld y Sgwrs Go Iawn yn cynnwys pawb, a pho fwyaf o bobl a fydd yn ymuno â ni, ehangaf a gorau fydd y sgwrs.

I bobl ifanc

Young person at eventY Sgwrs Go Iawn yw eich cyfle i siarad wyneb yn wyneb â phobl sy’n gwneud penderfyniadau, gan ddisgrifio’n agored i ni yr anawsterau yr ydych wedi’u hwynebu wrth geisio ymuno â Rhaglenni Prentisiaethau. Hoffem glywed yn arbennig gan bobl ifanc o grwpiau du ac ethnig, a phobl ifanc ag anableddau, am eu profiadau o’r Rhaglen Brentisiaethau.

Cyflogwyr

Mae’r digwyddiad yn gyfle gwych i gyflogwyr feincnodi eu harferion presennol o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth. Dewch i glywed drosoch eich hun beth sydd gan bobl ifanc i’w ddweud am y rhwystrau sy’n eu hwynebu, a byddwch hefyd yn cael y cyfle i rannu eich profiadau a’ch pryderon eich hunain. Byddwch yn gallu rhwydweithio â’r rheini sy’n gwneud y penderfyniadau, ac eraill o’r un cefndir â chi, a chael y gorau o’r Sgwrs Go Iawn drwy fynd i wefan Sgiliau Cymru wedi’r digwyddiad.Employer at event

I weithwyr proffesiynol eraill

Advisor at eventByddwn yn trafod unrhyw rwystrau a allai atal grwpiau dysgu penodol rhag manteisio ar y cyfleoedd y mae prentisiaethau’n eu cynnig, a sut y gallwn oresgyn y rhwystrau hynny..

Dilynwch ni ar-lein

Dilynwch a chyfrannwch ar-lein drwy twitter a/neu facebook.

Gallwch hefyd gysylltu â ni i rannu eich barn, cwestiynau a phrofiadau drwy anfon neges e-bostio RealConversation@wales.gsi.gov.uk 

Caiff digwyddiadau’r Sgwrs Go Iawn eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Cronfa Gymdeithasol Ewrop logo