Skip to content

Cynghorau Sgiliau Sector

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth gyffredinol ynghylch Cymwysterau Galwedigaethol.
Manylion y rhai sy'n dylunio ac yn dyfarnu Cymwysterau Galwedigaethol.
Mae rhwydwaith newydd o Gynghorau Sgiliau Sector DU gyfan wedi'i sefydlu i arwain yr ymgyrch sgiliau a chynhyrchiant yn y sectorau diwydiant neu fusnes a gydnabyddir gan gyflogwyr.

Maent yn dod â chyflogwyr yn eu sectorau, darparwyr dysgu, undebau llafur a chyrff proffesiynol at ei gilydd i weithio gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar fusnesau yng Nghymru.

Mae pob Cyngor Sgiliau Sector yn cytuno ar flaenoriaethau a thargedau sector gyda'i gyflogwyr a'i bartneriaid i fynd i'r afael â phum nod allweddol, sef:

  • nodi a diffinio anghenion sgiliau eu sector;
  • helpu i ddatblygu darpariaeth fwy ymatebol i ddiwallu anghenion busnes; 
  • darparu'r achos busnes ar gyfer sgiliau;
  • cynnwys cyflogwyr yn y broses o ddatblygu sgiliau;
  • dylanwadu ar bolisi sgiliau.

Llywodraeth Cymru a Chynghrair y Cynghorau Sgiliau Sector

Mae'r Gynghrair yn sefydliad ambarél i'r CSS yn y DU ac mae ganddo swyddfa yng Nghymru. Mae'n datblygu i fod yn sefydliad cryf a dylanwadol iawn a fydd yn ymgyrchu dros wella'r sgiliau sydd eu hangen ar Gymru i gystadlu mewn economi byd-eang.

Mae 24 Cyngor Sgiliau Sector ar waith bellach ac yn cydweithio â'r Adran dros Addysg a Sgiliau er mwyn nodi anghenion sgiliau'r dyfodol yn well. Ffrwyth hyn oedd amrywiaeth eang o brosiectau datblygu sgiliau llwyddiannus.

Mae'r Cynghorau Sgiliau Sector nid yn unig yn cyfrannu at annog datblygiad cymwysterau priodol i ddiwallu anghenion cyflogwyr, ond maent hefyd yn darparu gwybodaeth marchnad lafur hanfodol i ddangos lle mae'r angen mwyaf. Yng Nghymru rydym yn ffodus bod gennym Rwydwaith Sgiliau Sector cryf sy'n cyfarfod yn rheolaidd ac yn mynd at wraidd materion cyffredin drwy weithio mewn tîm. Dyma rwydwaith sy'n adlewyrchu anghenion a hynodrwydd sefyllfa Cymru go iawn.

Cynllun Peilot y Gronfa Blaenoriaethau Sector

Mae rhaglen beilot y Gronfa Blaenoriaethau Sector gan Lywodraeth Cymru yn darparu'r sylfaen dystiolaeth strategol ar gyfer llunio datblygiad pellach Cronfa Blaenoriaethau Sector 2011, a ddisgrifir ac a weithredir arni yn "Sgiliau sy'n Gweithio i Gymru". Mae'n cynnwys amrywiaeth o brosiectau gyda CSS a grwpiau o CSS  sy'n treialu'r gwaith o ddarparu sgiliau sy'n arloesol i Gymru ac yn nodi, drwy wybodaeth am y farchnad lafur, fylchau yn y ddarpariaeth yng Nghymru. Bydd y canlyniadau'n gymorth i LlCC wrth iddi wneud rhaglenni ôl 16 prif ffrwd a ariennir yn fwy ymatebol i'r galw ac i gyd-fynd ag anghenion y cyflogwyr.

Bydd rhaglen beilot y Gronfa Blaenoriaethau Sector yn tynnu i lawr gymorth ychwanegol drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop fel rhan o raglenni'r cronfeydd strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru ar gyfer 2007-2013.

Cynghorau Sgiliau Sector 

Sgiliau Asedau
Sector: Eiddo, tai, glanhau a rheoli cyfleusterau
Ewch i wefan Sgiliau Asedau am fwy o wybodaeth.

IMI - Sefydliad y Diwydiant Modurol
Sector: Diwydiant moduron
Ewch i wefan Sgiliau Modurol   am fwy o wybodaeth

Cyngor Gofal Cymru
Sector: Gofal Cymdeithasol
Ewch i wefan CGC am fwy o wybodaeth.

Cogent
Sector: Diwydiannau cemegol, niwclear, olew a nwy, petroliwm a pholymer
Ewch i wefan Cogent am fwy o wybodaeth.

Sgiliau Adeiladu
Sector: Adeiladu
Ewch i wefan Sgiliau Adeiladu  am fwy o wybodaeth.
 
Sgiliau Creadigol a Diwylliannol
Sector: Y celfyddydau, amgueddfeydd ac orielau, treftadaeth, crefft a chynllunio
Ewch i wefan CC Skills am fwy o wybodaeth.

e skills UK
Sector: Technoleg gwybodaeth, telathrebu a chanolfannau cyswllt
Ewch i wefan e-skills am fwy o wybodaeth.

Sgiliau Ynni a Chyfleustodau
Sector: Trydan ac ynni adnewyddadwy, nwy, rheoli gwastraff a dŵr
Ewch i wefan
EU skills am fwy o wybodaeth.

Cyngor Sgiliau Gwasanaethau Ariannol
Sector: Diwydiant Gwasanaethau Ariannol
Ewch i wefan fssc am fwy o wybodaeth.

GoSkills
Sector: Trafnidiaeth i deithwyr
Ewch i wefan GoSkills am fwy o wybodaeth.
 
Improve
Sector: Gweithgynhyrchu a phrosesu bwyd a diod
Ewch i wefan Improve LTD  am fwy o wybodaeth.

Lantra
Sector: Diwydiannau'r amgylchedd a'r tir
Ewch i wefan Lantra am fwy o wybodaeth.

Lifelong Learning UK
Sector:  Addysg uwch/ bellach, dysgu seiliedig ar waith, dysgu/datblygu yn y gymuned, llyfrgelloedd a gwasanaethau gwybodaeth, gwaith ieuenctid
Ewch i wefan Lifelong Learning UK am fwy o wybodaeth.

People 1st
Sector: Lletygarwch, hamdden, teithio a thwristiaeth
Ewch i wefan People 1st am fwy o wybodaeth.

Proskills
Sector: Diwydiannau prosesu a gweithgynhyrchu 
Ewch i www.proskills.co.uk am fwy o wybodaeth.

SEMTA
Sector: Gwyddoniaeth, peirianneg a thechnolegau gweithgynhyrchu
Ewch i wefan
SEMTA am fwy o wybodaeth.

SkillsActive
Sector: Hamdden a dysgu
Ewch i wefan Skills Active am fwy o wybodaeth.

Skillset
Sector: Diwydiannau clywedol - Ddrlledu, ffilm, fideo, cyfryngau rhyngweithiol a delweddu llun
Ewch i wefan Skillset am fwy o wybodaeth.

Sgiliau Gofal a Datblygu
Sector: Gofal cymdeithasol gan gynnwys plant, teuluoedd a phobl ifanc
Rhif ffôn: 0113 245 1716
Ewch i wefan Sgiliau Gofal a Datblygu  am fwy o wybodaeth.

Sgiliau Iechyd
Sector: Iechyd gan gynnwys y sectorau annibynnol a gwirfoddol
Ewch i wefan
Sgiliau Iechyd am fwy o wybodaeth.

Sgilau  Logisteg
Sector: Diwydiant logisteg nwyddau
Ewch i wefan
Sgiliau Logisteg am fwy o wybodaeth.

Sgiliau Cyfiawnder
Sector: Gofal carcharol, cyfiawnder cymunedol a'r heddlu
Ewch i wefan Sgiliau Cyfiawnder am fwy o wybodaeth.

Skillsmart Retail
Sector: Adwerthu
Ewch i wefan
Skillsmart Retail am fwy o wybodaeth.

SummitSkills
Sector: Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu - Trydanol-dechnegol, gwresogi, awyru, aerdymheru, rheweiddio a phlymio
Ewch i wefan
SummitSkills  am fwy o wybodaeth.

Sut i gysylltu

Rheolwr Datblygu Sgiliau Sector
Rhif ffôn:  01686 620248