Skip to content

Addysg a sgiliau

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
17/07/14

Mae’r adroddiad blynyddol yn cynnwys manylion am y cynnydd mae’r Strategaeth wedi ei wneud i gyrraedd ei thargedau.

15/07/14

Mae fersiwn 1.2 Llawlyfr LLWR 2013/14 ar gael nawr.

14/07/14

Yn nodi’r camau polisi allweddol a fydd yn cael eu cymryd hyd 2016, gan greu sail i’n polisi ar gyflogaeth a sgiliau ar gyfer y degawd nesaf.

14/07/14

Mae’r blynyddoedd cynnar a ddiffinnir yng Nghymru fel y cyfnod sy’n dechrau cyn i blentyn gael ei eni hyd ddiwedd y Cyfnod Sylfaen, neu 0 i 7 oed.

07/07/14

Cafodd y mesurau hyn eu hadolygu yn sgil argymhellion a wnaed gan yr Adolygiad o Gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i 19 oed yng Nghymru.

04/07/14

Cyhoeddir y nodiadau hyn er mwyn i ysgolion ac Awdurdodau Lleol fod yn ymwybodol o’r eitemau data sydd eu hangen ar gyfer y Casglu Ôl-16.

01/07/14

Dyma’r gofynion ar gyfer darparwyr sy’n cael eu cyllido gan yr Adran Addysg a Sgiliau (AdAS) er mwyn cyflwyno adroddiad hunanasesu blynyddol a chynllun datblygu ansawdd.

27/06/14

Mae hwn yn ymateb i’r addroddiad gan Estyn sy’n cyflwyno tystiolaeth i ni am effeithiolrwydd ysgolion wrth fynd i’r afael â bwlio seiliedig ar nodweddion gwarchodedig disgyblion.

23/06/14

Os nad yw’r Saesneg neu’r Gymraeg yn iaith bennaf i chi, efallai eich bod yn gymwys i astudio ar gwrs Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL).

23/06/14

Anfonwch eich enwebiadau ar gyfer Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid 2015.