Skip to content

Awdurdodiadau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Yn y ddogfen hon ceir manylion y rhanddirymiadau o dan Reoliad UE 1069/2009 a Rheoliad y Comisiwn 142/2011 a awdurdodwyd gan Weinidogion Cymru.

Mae’r amodau y mae’n rhaid i weithredwyr gydymffurfio â hwy os ydynt yn dymuno defnyddio’r rhanddirymiadau hyn wedi’u manylu ym mhob awdurdodiad unigol. Darperir ar gyfer rhai rhanddirymiadau ychwanegol yn uniongyrchol yn Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Rhif 2) (Cymru) 2011.

Cliciwch ar y ddolen am fynediad at y ddogfen, os gwelwch yn dda.