Skip to content

Stoc trig cenedlaethol

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Lansiodd y Cwmni Stoc Trig Cenedlaethol y Cynllun Stoc Trig Cenedlaethol (NFSS) ym mis Tachwedd 2004.

Dyma brif elfennau’r Cynllun

  • Bydd pob ffermwr da byw yn gallu defnyddio’r Cynllun drwy dalu ffi gofrestru a enwir ynghyd â ffi weinyddol fisol am bob mis y defnyddir y cynllun.
  • Bydd y Cynllun yn gweithredu mewn modd tebyg ar gyfer pob rhywogaeth o dda byw sy’n cael ei ffermio.
  • Caiff y ffermwyr ddefnyddio casglwr cymeradwy o’u dewis eu hunain a byddant yn talu costau’r casglu wedi tynnu cyfraniad y llywodraeth drwy ddebyd uniongyrchol amrywiol bob mis i’r Cwmni yn ôl pa faint o stoc a gasglwyd yn ystod y mis blaenorol. Mae hyn yn peri fod perthynas uniongyrchol rhwng costau’r Cynllun a’r defnydd ohono a wneir gan y ffermwr, yn cyfyngu ar bosibilrwydd rhedeg i ddyledion drwg ac yn gostwng y costau gweinyddu.
  • Caiff pob casglwr sydd yn gweithredu o safleoedd a gymeradwyir dan reoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid gofrestru i ymuno â’r Cynllun. Bydd gofyn i’r casglwyr hysbysu’r Cwmni ynghylch faint y bwriadant ei godi am eu gwaith a’r cylch daearyddol y bwriadant weithio ynddo y Cwmni fydd yn talu i’r casglwyr.
  • Bydd gofyn i’r Casglwyr gydymffurfio ag amodau bioddiogelwch llym a osodir gan y Cwmni.

Adolygiad Annibynnol o'r Cynllun a'r Cwmni Stoc Trig Cenedlaethol
Comisiynodd y Llywodraeth adolygiad annibynnol o'r Cynllun a'r Cwmni Stoc Trig Cenedlaethol yn 2005. Cynhyrchwyd yr Adroddiad gan Bob Bansback, sy'n uchel ei barch yn y diwydiant cig a da byw.

 Mae Swyddogion  Llywodraeth Cymru wedi cydweithio'n agos â Defra a gweinyddiaethau datganoledig eraill i ymateb i'r Adroddiad.