Skip to content

Yr amgylchedd forol

Dolenni perthnasol

Ymgynghoriad ynghylch sut a phryd y byddwn yn trafod gyda phobl â buddiant am y broses cynllunio morol. Daw’r ymgynghoriad i ben ar 28 Mawrth 2014.
Mae’r Cynllun hwn yn darparu fframwaith ar gyfer moroedd glân, iach, diogel, cynhyrchiol ac amrywiol fiolegol, wrth gefnogi economi morol cynhaliadwy.
Astudiaeth o gyfleoedd, cyfyngiadau, costau a pheryglon cynaeafu ynni’r môr yn nyfroedd Cymru.
Y môr
Rydym yn gyfrifol am ddiogelu ein hamgylchedd morol naturiol a sicrhau y caiff ei ddatblygu a'i ddefnyddio mewn ffordd gynaliadwy er budd cenedlaethau'r dyfodol.

Mae moroedd ac arfordiroedd Cymru yn hynod bwysig i'n ffordd o fyw yng Nghymru. Mae 60% o boblogaeth Cymru yn byw ac yn gweithio yn y parth arfordirol. Mae 70% o forlin Cymru wedi cael cydnabyddiaeth oherwydd ei bwysigrwydd a'i harddwch amgylcheddol gyda thair Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) yng Nghymru.  

Mae Cymru yn dibynnu'n fawr ar y fasnach, y dwristiaeth a'r diwydiant pysgota a grëir gan ein moroedd. Felly mae angen i ni symud tuag at system sy'n ystyried effeithiau pob gweithgarwch ar amgylcheddau morol.

Mae Cymru hefyd yn cydnabod bod angen addasu ar gyfer newid yn yr hinsawdd. Felly mae diddordeb cynyddol mewn datblygu ynni adnewyddadwy morol.

Mae diogelu moroedd Cymru a'u datblygu mewn ffordd gynaliadwy yn hanfodol. Mae angen i ni reoli'r amgylchedd morol mewn ffordd sy'n hyrwyddo cadwraeth a defnydd cynaliadwy. Mae angen i bawb werthfawrogi'r amgylchedd morol o amgylch Cymru, ei ddeall a'i barchu am yr hyn y mae'n ei gynnwys ac yn ei ddarparu.

Nodir ein nod allweddol yn Strategaeth Amgylcheddol Cymru.

Bydd ein moroedd yn lân, a byddant yn cynnal economïau bywiog ac iach ac ecosystemau gweithredol sy'n amrywiol yn fiolegol, yn gynhyrchiol ac yn gadarn, a byddant yn cael eu defnyddio mewn ffordd sensitif a'u rheoli mewn ffordd gyfrifol.

Nodir ein gweledigaeth hefyd yn Our Seas – a Shared Resource – UK High Level Marine Objectives a gyhoeddwyd ar 20 Ebrill 2009.

Rydym yn helpu i ddatblygu a gweithredu polisïau ac yn gweinyddu system trwyddedu morol sy'n diogelu ac yn hyrwyddo'r defnydd cynaliadwy o'n hamgylchedd morol.

Mae ein cyfrifoldebau'n cynnwys y canlynol:

  • cynllunio gofodol morol
  • rheolaeth integredig ar barthau arfordirol
  • cadwraeth a bioamrywiaeth forol ar y glannau
  • gweithredu Deddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009
  • gweithredu Cyfarwyddeb Fframwaith Ewropeaidd y Strategaeth Forol.

Rydym hefyd yn cydweithio â Partneriaeth Arfordir a Môr Cymru (PAMC). Grŵp rhanddeiliaid yw PAMC sy'n rhoi cyngor ar ddatblygu cynaliadwy ym moroedd ac ardaloedd arfordirol Cymru. Mae'n hwyluso'r broses o gyfnewid gwybodaeth a lledaenu arfer da.